ДП РАО, Дилян Петров: Безопасното управление на радиоактивни отпадъци изисква високотехнологични решения

Ядрена енергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2018

Дилян Петров, изпълнителен директор на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО), пред сп. Енерджи ревю

Господин Петров, в първата половина на 2018 г. ДП РАО успешно въведе в експлоатация две нови съоръжения в полза на процеса по извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове на АЕЦ Козлодуй. Какво представляват те?

В края на месец октомври 2014 г. стартира изграждане на Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) на материалите от извеждането от експлоатация. В ЦНРД са монтирани съоръжения за механична, химична и електрохимична дезактивация на материалите от демонтираното оборудване на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.

След преминаването на материалите през Цеха те ще се опаковат в палети и ще се насочват към съоръжение за измерване и освобождаване от регулаторен контрол.

На 6 март т. г. цехът беше въведен в експлоатация.

Оттогава до средата на май т. г. в ЦНРД са постъпили за намаляване на размерите и дезактивация над 50 тона радиоактивни материали (РАМ). Успешно дезактивирани материали до нива “кандидати за освобождаване” от регулиране са над 99%. Така ние вече разполагаме с важно и много модерно съоръжение за безопасно и технологически ефективно управление на материалите, получени в процеса на извеждане от експлоатация.

Вторият изпълнен проект е Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ) за преработка на радиоактивни отпадъци (РАО). Плазмата е високоенергийна технология, която е в състояние да преработи широк диапазон отпадъци. При тази технология се създава високотемпературна плазма чрез провеждане на електрически ток през газов поток.

Плазмените газове могат да достигнат от 5000 до 15 000°C. Много високата температура може да бъде използвана за разлагане на отпадъците на атомните им елементи чрез инжектирането им в плазмата или чрез използване на плазмената дъга като топлинен източник за изгаряне или пиролиза. В Европа има само няколко подобни съоръжения.

В СПИ ще се преработват ниско- и средноактивни РАО.

При третирането обемът на РАО се намалява повече от 50 пъти, като радиоактивните вещества се имобилизират в устойчива матрица. Капацитетът на СПИ е преработка на 250 тона за година. Възможно е преработването на непресовани РАО, съхранявани в чували, пресовани РАО в 200-литрови стоманени варели, и суперпресовани РАО, обработени чрез 910-тонна суперпреса.

Използваната плазмена технология с висока температура в дъгата, както и допълнителното изгаряне в камерата за вторично третиране с последващо бързо охлаждане, осигуряват пълното разграждане на всички органични материали и възпрепятстват образуването на диоксини и фурани. Обемът на РАО се намалява, а тяхната пригодност за съхранение в хранилища се подобрява чрез преобразуването им в стъкловидна маса.

Изграждането на сложната инсталация продължи около 2 години. В края на месец май т. г. съоръжението получи разрешение за ползване от Дирекция за национален строителен контрол и разрешение за въвеждане в експлоатация от Агенцията за ядрено регулиране.

Проектирането и изграждането на двете съоръжения са финансирани от МФ “Козлодуй” чрез Европейската банка за възстановяване и развитие като част от безвъзмездната помощ, която Европейският съюз оказва на България заради предсрочното спиране на блокове 1-4 на атомната централа.

Наскоро специализираното звено Орган за контрол от вид “С” “Освобождаване от регулиране” при ДП РАО бе сертифицирано от Българската служба по акредитация. Какво включваше процедурата? Какви са очакваните ползи от сертифицирането на звеното?

След сложна и прецизна процедура, продължила почти три години, през февруари т. г. Българската служба по акредитация (БСА) официално акредитира специализирано звено - Орган за контрол от вид “С” “Освобождаване от регулиране” при ДП РАО.

Ролята на органа за контрол е стриктно спазване и прилагане на българските изисквания за контрол на материалите - в случая от гледна точка на тяхната радиоактивност и безопасност. На практика, след като един материал бъде първоначално радиологично охарактеризиран, е необходимо компетентен орган да извърши оценка на съответствието на нивата на замърсяване в изследвания материал с тези, които са заложени в нормативната уредба.

От оценката зависи крайното решение - дали този материал ще бъде определен като радиоактивен и подложен на последващо управление и съхранение, или ще бъде освободен от по-нататъшен контрол като напълно безопасен.

Създаването на орган за освобождаване от регулиране при ДП РАО бе сред основните приоритети на ръководството на Предприятието в хода на цялата процедура по акредитация. Сертифицирането на такова звено има два основни положителни ефекта. На първо място се получава много по-голяма гъвкавост и независимост при планиране и осъществяване на дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, тъй като специалистите, които имат право да определят движението на материалите - за съхранение или освобождаване от контрол, са в непосредствена близост (досега това бяха пътуващи от страната експерти).

На второ място, реализира се и икономическа ефективност, тъй като ще се извършва една толкова специфична дейност по освобождаване от контрол със сили на ДП РАО, а не чрез външни организации. Така се спестяват средства от държавните фондове, чрез които се финансира управлението на РАО в България.

Дейността на органа за контрол “Освобождаване от регулиране” при ДП РАО ще бъде под постоянен мониторинг, упражняван както от акредитиращата организация БСА, така и от другите регулаторни органи в областта на радиационната защита - Агенцията за ядрено регулиране и Националния център за радиология и радиационна защита.

Предвижда се модернизация на конструкциите, системите и компонентите (КСК) в Специализирано поделение (СП) “Радиоактивни отпадъци - Козлодуй”. Какви дейности обхваща проектът?

Едно от най-важните изисквания към програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй е модернизацията на съоръженията за управление на радиоактивни отпадъци.

Намеренията и политиката на ДП РАО са да отговори на предизвикателствата, породени от очакваните значителни количества РАО, генерирани от извеждане от експлоатация на 440-мегаватовите блокове. В тази връзка бе инициирана подготовка на проект “Реконструкция и модернизация на КСК, осигуряващи технологичния процес за обработване на РАО, приемани в СП “РАО - Козлодуй” в резултат на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй.

През декември 2015 г. ДП РАО кандидатства пред МФ “Козлодуй” за финансиране на този проект и впоследствие беше получено одобрение от страна на донорите. Целта на модернизацията е да осигури инженерна и технологична възможност за съоръженията на СП “РАО - Козлодуй” да приемат, обработват и съхраняват РАО, генерирани вследствие извеждането от експлоатация на блокове 1-4 и тези от експлоатацията на 5 и 6 блок на атомната централа.

Модернизацията трябва да гарантира нормалната работа на конструкции, системи и компоненти на специализираното поделение по време на извеждането от експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй за период от 15 години.

Модернизацията на обектите в СП “РАО - Козлодуй” е разделена на две работни области: модернизация и реконструкция на съществуващи в Цеха за преработка на РАО технологични системи, включително и всички свързани с тях дейности; модернизация на съществуващите съоръжения за съхраняване на РАО, включително всички транспортни и товаро-разтоварни дейности свързани с тях.

В момента сме на етап разработване на Технически проект за модернизацията и успоредно с това - разработване на Оценка и анализ на безопасността (ОАБ) и друга необходима документация, обвързана с всички системи, съоръжения и оборудване, предвидени в пакета на проектната документация. В нея отразяваме и осъществените изменения на инсталациите от последната актуализация на ОАБ.

Всички тези документи трябва да бъдат разработени до степента, необходима за получаването на съответните одобрения и разрешения от компетентните български органи за започване на работния проект и неговото изпълнение.

Какъв е напредъкът в изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, стартирало през 2017 г.?

Изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО) се движи в планираните срокове. На 14 юли 2017 г. бе издаден протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и нивото на строежа. От този момент започнаха изкопните работи за изграждане на съоръжението.

Отстранен е повърхностният хумусен слой от площадката. Той се съхранява в специално депо за хумус на площадката и ще се утилизира при завършване на строителството.

До този момент е изгребана и транспортирана земна маса в обем малко над 900 000 куб. м, което е 94% от проектното количество. Земната маса се събира в две други специализирани депа.

Първото е за временно съхранение на льос, който ще се използва за направата на льосоциментовата възглавница, върху която ще бъде изградено НХ РАО, съгласно проекта и изискванията за безопасността на хранилището. Второто депо е предназначено за съхранение на льоса, с който ще бъде покрито съоръжението след изтичане на периода на експлоатацията му, предвиден за 60 години.

В хода на строителните дейности са изпълнени временни пътища - 2,8 км. Завършен е изкопът за басейна за съхраняване на води. Започнато е изграждането на 20 kV подстанция. Изпълнява се ежедневен независим строителен надзор и авторски контрол от страна на проектанта на одобрения технически проект.Top