ЕЕС – Енергийно ефективни системи: Инвестициите в енергийна ефективност не трябва да са инцидентни

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Провеждането на обследване за енергийна ефективност в промишлените системи е индикация за отговорно отношение на ръководството на предприятието към използването на енергийните ресурси и опазването на околната среда. То е инструмент за получване на представителна картина на показателите на енергопотреблението и за изготвяне на програма за икономия на енергия, която води към намалени разходи и повишена конкурентоспособност.

Качественият енергиен одит осигурява систематизиран подход към избора на подходящи мерки за енергийни спестявания, към ресурсното им осигуряване и разположението им във времето. Отговорните ръководства организират регулярно провеждане на енергийни одити, не само и не толкова заради изискванията на закона, а заради добре осъзнатите ползи от него.

Имаме клиенти, които са провели по няколко обследвания за енергийна ефективност, част от които преди влизането в сила на Закона за енергийна ефективност. Голяма част от предложените мерки намират реализация в практиката на тези фирми.

Основен пропуск в съвременните предприятия у нас е отсъствието на системен подход и дългосрочна програма за енергийна ефективност, които оставят проблемите в тази област с нисък приоритет пред ръководството. Често решенията за инвестиции в областта на енергийната ефективност се вземат инцидентно.

Сравнително малък е броят на фирмите, които са въвели елементи на система за енергиен мениджмънт. Това ограничава възможностите им да привличат инвестиции към мерки за икономия на енергия, въпреки че точно в тази област инвестициите са с най-атрактивни срокове за изкупуване и показатели за ефективност. Пропускат се и възможности за използване на привлекателни грантови схеми поради липсата на готовност за представяне на добре обосновани проекти.

В много промишлени съоръжения няма системи за измерване на основните вътрешни енергийни потоци, което ограничава точността и представителността на енергийните анализи. Международният стандарт по енергиен мениджмънт ISO 50001 е една добра възможност за отговорно използване на енергията и последователно намаляване на енергийните разходи.

При провеждане на енергийно обследване е необходимо компетентно събиране на ретроспективна информация за енергийните разходи и на факторите, които влияят върху тях. Прилагането на подходящи модели за обработването на тази информация помага за надеждно определяне на базовите енергийни показатели, въз основа на които се прогнозира потреблението и се оценяват предлаганите енергийни спестявания.

Това се комбинира с измерване на текущи параметри с наличните и преносими измервателни прибори като електрически анализатори, измерватели на топлинни потоци, теромометри, устройства за измерване на време на работа и др. В резултат се съставят енергийни баланси по видове консуматори, които помагат да се определят зоните с възможни мерки за икономия на енергия и да се оценят ползите от въвеждането им.

ст.н.с. д-р инж. Димитър Баев, управител на ЕЕС -

Енергийно ефективни системи
Top