ЕК приема схема за оценка на устойчивостта на центровете за данни

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 2, 2024 • 16.04.2024

ЕК приема схема за оценка на устойчивостта на центровете за данни

Европейската комисия (ЕК) прие нов делегиран регламент относно първия етап за създаване на общоевропейска схема за оценяване на устойчивостта на центровете за данни в ЕС. Както е предвидено в новата преработена Директива относно енергийната ефективност, това вторично законодателство изисква от операторите на центрове за данни да докладват ключовите показатели за ефективност на Европейската база данни до 15 септември 2024 г. и след това до 15 май 2025 г. и следващите години.

Регламентът е приет след обширни консултации с държавите от ЕС и заинтересованите страни и период за предоставяне на обратна връзка от обществеността в края на миналата година, както и след двумесечен контролен период за Съвета и Европейския парламент.

 

Насърчаване на ефективността
Като се има предвид фактът, че центровете за данни държат близо 3-процентен дял от потреблението на електроенергия в ЕС, както и вероятността тази стойност да се увеличи значително през следващите години, схемата има за цел да повиши прозрачността и потенциално да насърчи нови проекти и разработки по отношение на ефективността в центровете за данни. Подобни решения могат не само да намалят потреблението на енергия и вода, но и да стимулират използването на енергия от възобновяеми източници, повишаването на ефективността на мрежата или повторната употреба на отпадна топлина в разположени в близост съоръжения и топлоснабдителни мрежи.

В делегирания акт се определя каква информация и ключови показатели за ефективност следва да се докладват. В него се определят и първите показатели за устойчивост, които ще бъдат използвани за оценка на центровете за данни. Съгласно Член 12 от преработената Директива за енергийната ефективност, от центровете за данни ще се изисква също така да публикуват информация за своите енергийни характеристики и устойчивост (както е описано подробно в Приложение VII).
Делегираният акт е част и от “насърчаването на действия за неутралност по отношение на климата за сектора на информационните технологии”, които са предвидени в Плана за действие за цифровизация на енергийния сектор, публикуван през октомври 2022 г.

 

Какви са прогнозите

През 2018 г. потреблението на енергия от центровете за данни в ЕС е било 76,8 TWh. Очаква се то да нарасне значително до 2030 г. — през 2018 г. е прогнозирано увеличение от 28%. С развитието на изкуствения интелект прогнозите за някои държави са за дву- или дори трикратно увеличение. В рамките на Съюза центровете за данни отговарят за 2,7% от търсенето на електроенергия през 2018 г. и този дял ще достигне най-малко 3,2% до 2030 г., ако развитието продължи по настоящата траектория. Много експерти смятат, че прогнозните стойности са по-ниски от тези, които ще бъдат достигнати в действителност, като се има предвид засиленият растеж на нововъзникващите услуги и технологии като изкуствен интелект, стрийминг, облачни игри, блокчейн, машинно самообучение и виртуална реалност.
Top