Екологични проекти и енергийна ефективност в дейността на Монделийз България

Енергийна ефективностПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

Eкологичната политика на Монделийз България е насочена към ограничаване въздействието върху всички аспекти на средата (води, отпадъци и атмосферни емисии) и рационално използване на природните ресурси чрез ежегодна оценка на въздействията върху околната среда, базирана на принципите на международния стандарт ISO 14001:2004, по който компанията е сертифицирана, и изготвяне на конкретни планове, базирани на резултатите от оценката.

„Фабриката ни в Своге вече почти сто години се намира на място с уникална и запазена природа. Политиката на компанията е не само да запази, а да подобрява състоянието на околната среда, в която оперира”, коментира Теодора Ангелова, специалист Безопасност и опазване на околната среда в Монделийз България.

Предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда

По думи на г-жа Ангелова, компанията се стреми да надвиши законодателните изисквания в областта на опазване на околната среда, като:

• оптимизира разхода на електрическа енергия и природен газ;

• минимизира газовите емисии в атмосферата чрез използване на ефективни съоръжения;

• намалява енергийните емисии (топлинни, светлинни и шумови);

• намалява потреблението на питейна вода и пречиства ефективно отпадъчните си води до нива, позволяващи повторното им използване за производствени нужди;

• редуцира, рециклира и оползотворява отпадъците от производството и свежда до минимум отпадъците за депониране.

Ефективно потребление на ресурсите

Във фабриката е изградена и функционира ПСОВ. Отпадъчните води преминават през двустъпален процес на механично и биологично пречистване. Реализираната средногодишна пречиствателна ефективност на съоръжението по основните контролирани показатели е повече от 97%.

Отпадъци - тяхното количество е намалено - както на индивидуалните, така и на вторичните опаковки на продуктите чрез промяна на дизайна и замяната на материалите (рециклируеми полипропиленови фолия вместо алуминиево фолио и хартия). Драстично са намалени отпадъците за депониране чрез въвеждане на разделно събиране в производството и търсене на нови възможности за рециклиране и оползотворяване, в резултат на което общото количество на отпадъците за депо на тон произведена продукция е намаляло от 106,14 кг/тон (2010 г) до 1,95 кг/тон произведена продукция през 2014 г. Процентът на рециклиране е нараснал от 85% през 2010 до > 95,2% през 2014 г.

Енергийна ефективност - подменено е луминесцентното осветление, в резултат на който до момента 95% от осветлението във фабриката е LED с инсталирани автоматични сензори за движение и дневна светлина. Подменени са дограмите, покривите и изолация на производствените и административни сгради с най-голямата загуба на топлоенергия.

Извършена е класификация на сградите спрямо стандарта ЕN 15232 като клас „C”. Повишена е ефективността чрез замяната на енергийно неефективен парен котел с локални парогенератори в производството. Инсталирани са честотни регулатори, контролиращи работата на големите климатични инсталации на най-натоварените линии в производството. Изолирани са тръбопроводите за топла вода и шоколадови маси. Инсталирана е автоматизирана система, даваща възможност за отчитане, анализ и контрол на консумацията на енергия по производствени линии.

Газови емисии - извършена е реконструкция на паровата централа на фабриката за шоколадови изделия (ФШИ) с цел промяна на енергоизточника от леко дизелово гориво на компресиран газ метан, в резултат на което от газовите емисии напълно са елиминирани серните и азотни оксиди и фините прахови частици.

Компанията инвестира в промяна на поведенческите модели чрез информационни кампании в областта на ОС. "Нашите служители ежегодно и доброволно се включват в почистване на природни обекти на територията на община Своге, които Монделийз организира", споделя Теодора Ангелова.

Внедрени технологии в производството

"Производствените процеси във ФШИ са високотехнологични и автоматизирани, което позволява ефективното им управление. Монделийз е компания, фокусирана основно върху производството на качествени хранителни продукти и много от дейностите, свързани с ООС, са поверени на най-добрите български и световни компании в областта.

Използваме най-добрите практики в енергийния мениджмънт, както и LED технология в осветлението. В ПСОВ на ФШИ работят два биореактора от типа SBR ("Sequencing Batch Reactor") при условия на високо натоварване за пълно биологично пречистване с възможност за отстраняване на азот и фосфор.

Всички отпадъци от дейността на ПСОВ се изпращат за оползотворяване в специализирани анаеробни съоръжения за производството на биогаз. Хранителните отпадъци от производството се преработват във високотехнологичен завод в Холандия за оползотворяване чрез влагане във висококачествени храни за животни, произведени с отговорност към околната среда от копродукти на хранителната индустрия.

Всички отпадъци от стъкло, метал, пластмаси, се събират разделно. Хартия и картон и меки пластмаси, отделени от офисите, и при производствените процеси се събират в специализирани прес-контейнери и се изпращат за рециклиране", дава детайли относно взетите екологични мерки в завода тя.

Предстоящи проекти

които са в процес на изпълнение от Монделийз България, са:

• повишаване на енергийната ефективност - повишаване на енергийния клас на сградите от клас „C” в клас „B” спрямо европейския "Стандарт за автоматизация на сградите и енергийна ефективност" (EN 15232 Standard), включващ пълно енергийно изолиране; оптимизация на енергопотреблението чрез правилен енергиен мениджмънт и инсталиране на билдинг мениджмънт система с контрол на ключовите консуматори за управление на енергийните нужди в съответствие с външната температура и създаване на единен пункт за контрол;

• реконструкция, включваща топло- и хидроизолация на всички покриви на производствения корпус на ФШИ;

• залагане на цели по енергийна ефективност на всички новоинсталирани машини и съоръжения във ФШИ;

• оптимизация на водопотреблението чрез инсталиране на измервателни устройства и стриктен контрол на разходите на питейна вода по производствени локации и проучване на възможностите за използване на пречистена отпадна вода за производствени нужди (пожарогасене, напояване, охлаждане и отопление);

• проект "Нула отпадък за депониране", който се състои в рециклиране и оползотворяване на всички производствени отпадъци и генериране на 0 отпадък за депониране до 2018 г.
Top