ЕЛ-ТЕСТ, инж. Иван Гълъбов: Успехът ни се дължи на желанието и труда да реагираме гъвкаво спрямо изискванията на клиентите

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 4, 2017

ЕЛ-ТЕСТ, инж. Иван Гълъбов: Успехът ни се дължи на желанието и труда да реагираме гъвкаво спрямо изискванията на клиентите

инж. Иван Гълъбов, ръководител Орган за контрол от вид “С”, ЕЛ-ТЕСТ,

пред сп. Енерджи ревю

През 2017 г. фирма ЕЛ-ТЕСТ отбелязва 25 години от своето създаване. Какви бяха основните трудности, с които се сблъскахте по пътя си досега?

Основни трудности, през които фирмата ни е преминала за този период, са акредитирането на сегашния квалифициран персонал и изграждането на административна и промишлена база, снабдена със съвременни технологични средства. Нестабилните икономически и политически условия в страната, както и все още високият дял на сивата икономика, несъмнено са неблагоприятни фактори за развитие на бизнеса въобще, но това доведе и до липса на лоялна конкуренция в нашия бранш.

ПОДОБНИ СТАТИИ

>

Каква е равносметката ви за отминалия период - кои бяха най-емблематичните ви проекти, кои свои постижения оценявате най-високо?

Равносметката ни е, че качеството има значение. Колкото по-адекватно реагираме на нуждите на пазара, толкова по-лесно утвърждаваме името си. Част от емблематичните проекти за ЕЛ-ТЕСТ са подмяната на релейните защити на всички уредби 220 kV и част от уредбите 400 kV в България, проектирането и въвеждането в експлоатация на подстанция “Пловдив” 400 kV, цялостното изграждане на нови подстанции 110 kV на СрН, рехабилитацията на уредба 400 kV в големи системни подстанции, както и редица международни проекти в Албания, Косово, Турция, Грузия и Гърция.

Кое според Вас е качеството, което нарежда ЕЛ-ТЕСТ сред успешните фирми на пазара?

ЕЛ-ТЕСТ е създадена през 1992 г. от инж. Любомир Цветков. За тези 25 години успяхме да развием няколко основни дейности. Сред тях са инженерингови решения, свързани с проектиране, изграждане, ремонт, рехабилитация на електрически инсталации и електрически уредби НН, СрН и ВН, проектиране на първична и вторична комутация, електропроводни линии, архитектурно-строителна част.

Също така произвеждаме всякакъв тип ел. табла и шкафове НН, СрН и ВН, метални конструкции и др., и изпълняваме строителство на цялостни обекти, автоматизация на процеси и системи за управление, енергиен мениджмънт, изграждане на оптични мрежи, работа със съоръжения с елегаз и направа на кабелни глави и муфи ВН и др. Разполагаме и с Орган за контрол от вид “С”, акредитиран от БСА. Вече може да кажем, че успешно изпълняваме и управление на турбинен регулатор.

Как виждате развитието на компанията в следващите 25 години? Какви цели си поставяте?

Политиката по качество, която ЕЛ-ТЕСТ поддържа и развива през годините, се основава на внедряване и поддържане на високотехнологични дейности. Стремим се постоянно да проучваме изискванията и очакванията на клиентите, да усъвършенстваме комуникацията с тях и да получаваме данни за анализи на постигнатите резултати, подпомагащи вземането на аргументирани решения относно повишаване на качеството на предлаганите продукти.

Иновативност в подхода към различните задачи, мотивирането на персонала и ефективно управление на разполагаемите ресурси са също ключови моменти в стратегията на фирмата по отношение на качеството. Усилията на ръководството ни са насочени и към привличането на млади високообразовани специалисти и квалифициран персонал.

Във фирмата е разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд, чрез която се проследяват и контролират всички етапи на проектантската, производствената и строителната дейност. Фирмата притежава сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001 и OHSAS 18001. През изминалите години успехът на ЕЛ-ТЕСТ в голяма степен се дължи именно на стриктното спазване на изискванията и принципите на международните стандарти.

Да бъдем сплотен колектив от професионалисти винаги е била основната ни цел. По случай 25-годишния ни юбилей пожелавам на колегите си професионално удовлетворение и още много години на предизвикателства, за които вярвам, че сме подготвени. Вече имаме изградена изходна база, добър колектив, ясни цели и огромно желание да ги постигнем.Ключови думи: ЕЛ-ТЕСТ


Top