РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД

обхваща с дейността си следните области:

- Планиране на енергийни системи, изследвания и проучвания,

предвиждания и експертни оценки, проектиране и управление

на електроенергийни обекти

- Проучване и проектиране на електропроводи, подстанции

и градски мрежи

- Проучване и проектиране на Ветроенергийни паркове

и фотоволтаични централи

- Проектиране на системи за автоматичен контрол

на електроенергийни обекти, SCADA

- Оптични връзки в енергетиката

- Консултантски и инженерингови услуги

- Инженерни и търговски дейности и маркетинг

ПОДСТАНЦИИ

- Проучвания и изследвания на цялостни подстанции

и ел.уредби, вкл. ЗРУ, разширение и реконструкция

- Еднолинейни схеми

- Компановки на подстанции и ел.уредби до 400 kV

- Схеми за управление и блокировки

- Релейни защити и автоматика

- Заземителни и мълниеотводни инсталации

- Всички изчисления, необходими за изпълнение на проекта

- АС част, планировка, пътища, ВиК

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

- Изследвания за присъединяване към ЕЕС 110 ? 400 kV

- Присъединяване на централи, ветроенергийни паркове,

фотоволтаични централи и консуматори на ел.енергия към ЕЕС

- Проучване и проектиране на ветроенергийни паркове

- Проучване и проектиране на фотоволтаични централи

- АС част, планировка, пътища, ВиК

ЕНЕРГИЙНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

И ПРОУЧВАНИЯ

- Планиране на енергийни системи или обекти

- Енергийни проучвания и изследвания

- Перспективни проучвания

- Режимни изследвания

- Потокоразпределения и токове на късо съединение

- Експертни оценки

ЕЛЕКТРОПРОВОДИ

- Проучване и проектиране на ВЛ 110 ? 400 kV

- Проектиране на КЛ 110 ? 400 kV

- Геодезично заснемане на трасета

- Оразмеряване и конструиране на стълбове за ВЛ

- Профили и разпределение на стълбове по трасето на ВЛ

1303 София; ул. ”Марко Балабанов” № 4А

тел./факс 02/952 14 46; тел. 02/952 61 82, 84; 0886 430 089

eep@electroenpro.com; www.electroenpro.comTop