Електроразпределение Юг, Здравко Братоев: Стремим се постоянно да подобряваме състоянието на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2018

Електроразпределение Юг, Здравко Братоев: Стремим се постоянно да подобряваме състоянието на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България

Здравко Братоев, ръководител отдели "Управление на мрежата" и "Мрежов инженеринг - електричество" в Електроразпределение Юг (част от EVN България), пред сп. Енерджи ревю

По какъв начин отговаряте на тенденцията за все по-интелигентни електроразпределителни мрежи? Разкажете повече за софтуерните решения, прилагани от дружеството.

Актуалните принципи и стратегия за развитие на електроразпределителната мрежа (ЕРМ) изискват съвременни цифрови модели. С въведените в Електроразпределение Юг (ЕР Юг) софтуерни платформи GIS (Geographic Information System) и DMS (Distribution Management System) елементите на разпределителната мрежа се трансформират в цифрово свързана инфраструктура.

Наличието на "жив" модел на разпределителна мрежа, с който разполагаме, доведе до подобряване ефективността при оперативни изчисления и анализи, оптимизиране на ресурсите и подобряване сигурността и качеството на електрозахранване. Софтуерните приложения, които използваме, са предпоставка за изграждането на модел на интелигентна мрежа.

В краткосрочно бъдеще в използваните от ЕР Юг цифрови системи трябва да се имплементират и дейностите, свързани с поддръжката и ремонта на елементите на ЕРМ.

Какви иновативни технологии използвате за осигуряването на непрекъсваемост на доставката на електрическа енергия?

Съвременната SCADA система, която e въведена в ЕР Юг, позволява извършване на комплексен мониторинг на възлови места от ЕРМ. Посредством SCADA системата, с въведените в експлоатация управляващи и регистриращи устройства и съоръжения (телеуправляеми комутационни елементи - прекъсвачи, реклоузери, мощностни разединители; дистанционни релейни защити; сензори; както и индикатори за наличие на повреди в участъци от ЕРМ) се намали значително времето за локализиране и отстраняване на аварии.

От съществена важност за нас е и качественото провеждане на инспекциите и превенцията срещу аварии. През последните 6 години с цел оптимизиране управлението на енергийните разходи и повишаване ефективността на инспекциите, както и планирането на предстоящи ремонти, въведохме периодични термографски заснемания на всички трафопостове, възлови станции и подстанции.

Наред с иновативните технологии, в ЕР Юг обръщаме сериозно внимание и на стремежа си постоянно да подобряваме състоянието и развиваме разпределителната мрежа, за да можем да отговорим на очакванията на нашите клиенти. В тази връзка в дружеството са разработени концепции за развитие на мрежата за период от 30 години, като част от заложените в тях критерии са именно качеството на напрежението и сигурността на доставките на електрическа енергия. Освен това концепциите са съобразени с Общите устройствени планове на общините и в зависимост от инвестиционния интерес на клиентите. По този начин отговаряме на изискванията за качество от една страна, и изискванията на бизнеса от друга.

Какво предстои в развитието на мрежата на Електроразпределение Юг? Какви са приоритетите на дружеството в краткосрочен и дългосрочен план?

Амбициозната програма на ЕР Юг по отношение развитието на мрежата включва редица големи инвестиционни проекти. Тази година предстои стартиране строителството на подстанция 110/20 kV в централната градска част на Пловдив. Проектът предвижда и кабелно електрозахранване на подстанцията, като за целта вече е проектиран 110 kV кабел с приблизителна дължина на трасето 2300 m.

В стремежа си да отговорим адекватно и на очакванията на бизнеса планираме в следващите месеци и години строителството на десетки километри кабелни линии 20 kV, възлови станции и трафопостове в оформящите се индустриални зони около Пловдив, Стара Загора и Бургас. В тези зони вече има конкретни искания за присъединяване на нови клиенти.

Нарастващите електрически товари в района на южното Черноморие предполагат средносрочно да се реализират няколко подстанции 110/20 kV в тази област. ЕР Юг вече е в процес на откриване на строителни процедури за изграждането на стационарна подстанция в района на Каблешково, с помощта на която ще се електрозахранят живущи в зоните около Ахелой, Равда, Несебър и в посока Поморие. Инсталираната в този район от дружеството мобилна подстанция с мощност 12,5 MVA е с изчерпващ се капацитет.ЕКСКЛУЗИВНО


Top