Елхим-Искра, Росен Димитров: Целта ни е до 2028 г. да използваме само възобновяема енергия

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2024 • 26.02.2024

Елхим-Искра, Росен Димитров: Целта ни е до 2028 г. да използваме само възобновяема енергия

Росен Димитров, прокурист на Елхим-Искра, пред сп. Енерджи ревю

Представете накратко дейността на Елхим-Искра. Кои бяха най-значимите постижения за развитието Ви през 2023 г.?

Елхим-Искра е създадена през 1960 г. с основен предмет на дейност производство и продажба на оловно-киселинни акумулаторни батерии. Дружеството е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и успешно развива проектантска, конструкторска, научноизследователска и внедрителска дейност в областта на този вид батерии за покриване на високите изисквания на конкурентния пазар.

Миналата година дружеството приключи разработката на нов вид продукти – модулни решения тип ES OPzS за съхранение на енергия и захранване, които са проектирани да гарантират безопасността и непрекъснатостта на критични и ценни промишлени процеси и електрическо оборудване в различни наземни приложения и осигуряват безпроблемна интеграция на ВЕИ. Те са предназначени за всякакви предприятия от промишления и енергийния сектор, както и за битови потребители. Проектът стартира през 2021 г. като инженерният екип на Елхим-Искра разработи продуктова линия с основен акцент върху възобновяема енергия, съхраняване на енергия, аварийно захранване и телекомуникации. През 2022 г. проектът беше доразвит с подкрепата на Лаборатория "CAD/CAM/CAE в индустрията" към ТУ – София.

 

Как отговаряте на нарастващата тенденция за устойчивост в сектора?

В контекста на продължаващата несигурност относно наличността и цената на конвенционалните енергоносители в България и Европа, както и предвид сериозните усилия за осъществяване на зелен преход, очакванията на дружеството са модулните решения тип ES OPzS за съхранение на енергия и захранване да бъдат успешно въведени на пазара.

Освен че предлагат ценово предимство, те не са самозапалими и пожароопасни, има възможност за рециклиране на материалите от елементите им до над 98%, без повишен риск от допълнителен въглероден отпечатък. Зарядната инфраструктура е евтина и надеждна, а използваните за производството суровини са достъпни от доставчици в България.

 

Какво предстои за компанията в краткосрочен план? В какви проекти ще инвестирате?

За следващите пет години Елхим-Искра има за цел да разшири гамата на батериите за съхранение на енергия, които да покрият изцяло изискванията на пазара. Инвестициите, които предвиждаме, са насочени към автоматизиране на производството, развитие на човешките ресурси и увеличение на дела на използваната електрическа енергия, генерирана от ВЕИ.

Наред с това, през 2024 г. предстои изграждане на ФЕЦ с мощност 1 MW с батерии за съхранение на произведената енергия въз основа на сключен договор с Министерство на иновациите и растежа за изпълнение на проект "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по Националния план за възстановяване и устойчивост. Цел на дружеството е до края на 2028 г. цялата енергия за административни и производствени нужди да се генерира от собствени ФЕЦ инсталации.

 
Top