ЕнЕфект Консулт: Обследването на промишлени системи дава ясна картина на възможните икономии

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Състоянието на енергийната ефективност в българските предприятия влияе значително върху конкурентоспособността и финансовото им състояние. Ролята на енергийния одитор е да открие и набележи най-много възможности за повишаване на енергийната ефективност.

Енергийният одит е инструментът, който дава на ръководството ясна картина за очакваните ползи и варианти за спестяване на енергия и пари. Много резерви за подобряване на енергийната ефективност има по отношение на технологичните процеси. Често модернизацията на оборудването автоматично води до подобряване на енергийната ефективност.

Ролята на одитора тук е да подпомогне избора на новото оборудване, като оцени енергийните спестявания. Една от възможностите за значителни подобрения на енергийната ефективност са електрозадвижванията. Често се препоръчва смяна на електродвигатели с по-ефективни, а най-значителни спестявания се реализират за двигатели с променлив товар, на които се добавят електронни системи за регулиране работата при различните режими на натоварване.

Предимствата, които предприятията могат да получат от провеждане на обследване за енергийна ефективност, са: ясна картина на потреблението на всички видове енергия, комплект от мерки с изчислени икономически ползи от изпълнението им, както и количествата очаквани спестявания на енергия и емисии СО2. Установява се наличие на груби грешки при експлоатацията на машини и съоръжения.

Често в предприятията се предпочитат централизирани системи за сгъстен въздух пред малки местни мощности. Това води до загуби от триене и охлаждане, както и от пропуски по трасетата, които по-ефективният въздушен компресор не е в състояние да компенсира. Енергийният одитор е длъжен да разполага с ултразвуков детектор за пропуски на флуиди, който да помогне за регистрирането и отстраняването на този проблем.

Характерна е и неправилна експлоатация на вентилационните и климатични инсталации. Често има липси и непълноти по проектната документация. Срещат се несъответствия с техническите параметри на инсталациите. Причините за това обикновено са лошата поддръжка на топлообменните повърхнини, неизправността и лошо КПД на рекуператорите поради наличие на замърсявания.

Не са редки случаите контролерите на съоръженията да са налични и работещи, но да не се използват, защото са включени на "ръчен" режим. Особен случай в промишлените предприятия са парните инсталации. Старите паропроизвеждащи мощности могат да се заменят с по-екологични когенеративни решения. Задължително е използването на уреди за тестване на изправността на кондензните гърнета, които са основен виновник за преразход на енергия в парните инсталации.

Водещо предизвикателство пред инвестициите в енергийна ефективност остава достъпът до финансиране. Обикновено се търсят грантови схеми за финансиране, които невинаги са най-доброто решение.

При одитите на промишлени системи се налага използване на специализирани уреди, някои от които са част от списъка с технически средства за измерване в промишлени предприятия по изискванията на АУЕР. Използваме и допълнителна апаратура, включваща разнообразни автоматични записващи измервателни устройства (loggers), както и други уреди, например термовизионна камера. Измерването става предимно без намеса в технологичния процес, чрез индуктивни, фотометрични, инфрачервени, ултразвукови и други методи.

инж. Антон Тодоров,

управител на ЕнЕфект Консулт
Top