Енергиен мениджмънт във водния сектор

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2015

В настоящия си брой сп. Енерджи ревю поставя акцент върху възможностите за повишаване на енергийната ефективност в сферата на водите. Във втората част на материала водещи производители и доставчици на решения за енергиен мениджмънт във водния сектор представят най-актуалните си продукти и системи.

С нарастването на изискванията по отношение на енергийната ефективност в индустрията се поставя сериозен фокус върху потреблението на енергия във водния сектор, който е традиционно енергийно интензивен. Основен проблем в комуналните предприятия и съоръжения за водоснабдяване и водопречистване е високата енергийна консумация на помпените съоръжения и другите типове оборудване с електрическо задвижване.

Програмите за повишаване на енергийната ефективност във ВиК сектора включват задълбочен енергиен мениджмънт на работата на съоръженията и идентифициране на потенциала за енергоспестяване. Мерките за оптимизиране на енергийната консумация трябва да обхващат всички елементи на водния цикъл или на процесите, включително добива на вода, третирането, транспортирането и разпределението й, както и събирането и пречистването на отпадъчните води.

Това са дейности, които обикновено се управляват от ВиК дружествата, а разходите за електроенергия при реализацията им могат да съставляват голяма част от общите експлоатационни разходи. Ето защо ВиК операторите все по-често прибягват до извършване на необходимите енергийни обследвания, внедряване на съответната измервателна апаратура, съвременни софтуерни и хардуерни системи за енергиен мониторинг и енергийно управление и др.

Ефект от изпълнението на мерки за енергийна ефективност

Енергията има най-голям дял сред контролируемите оперативни активи във водния сектор, а повечето технологии за енергиен мениджмънт имат период на възвръщаемост на инвестициите от под 5 години и обикновено способстват за реализирането на икономии в размер от 10 до 30% всяка.

Ето защо ефектът от инициирането на програма за оптимизиране на енергийната ефективност обикновено се проявява много скоро след изпълнението на съответните мерки. В дългосрочен план системите стават по-лесни и рентабилни за експлоатация и управление, което води до редица възможности за повишаване на качеството и разширяване на обхвата на услугите.

В допълнение, стратегиите за повишаване на енергийната ефективност значително облекчават държавните ограничения върху дружествата и намаляват натиска по отношение на тарифите за ВиК услуги. Спестените от разходи за електричество средства могат да бъдат вложени в закупуване и внедряване на ново, по-екологично и по-ефективно оборудване, което да увеличи икономиите в дългосрочен аспект, да намали емисиите на замърсители и цялостния въглероден отпечатък на предприятието.

Размерът на реализираните спестявания варира според първоначалното състояние на съоръженията, внедрените системи и технологии, актуалните цени на електроенергията и други фактори, касаещи техническите и финансови параметри на отделните дружества. В глобален мащаб, с имплементирането на целенасочени мероприятия за енергоспестяване могат да бъдат постигнати икономии в размер на до 168 TWh годишно, сочат данни на ЕК.

Европейско партньорство за иновации във водния сектор

През 2012 г. Европейската комисия прие план, наречен Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) в сферата на водите, като част от стратегия "Европа 2020". Основна цел на плана е въвеждането на иновативни решения във водния сектор, които да ограничат нерационалното използване на водните и енергийните ресурси.

Инициативата цели да насърчи разработването и внедряването на различни системи и технологии, които да спомогнат за преодоляването на основните европейски и глобални предизвикателства, свързани с водата. Част от дейностите, заложени в плана, е създаването на пазарни възможности за тези иновации.

Европейското партньорство се стреми да насърчава и сътрудничеството между обществения и частния сектор, неправителствените организации и обществеността в сферата на водите. В плана са определени пет приоритетни области: повторна употреба на вода и рециклиране, пречистване на води и на отпадъчни води, вода и енергия, управление на риска на свързаните с води екстремни явления и екосистемни услуги.

Според данни на ЕК, съществува значителен потенциал за повишаване на ефективността на европейския воден сектор, който включва 9000 активни МСП и предоставя 600 000 преки работни места само във водните дружества. Такъв потенциал е налице и за други сектори, свързани с водата (промишлени предприятия, използващи вода, развитие на технологии за водата и т.н.), в които въвеждането на иновативни технологии може да генерира по-висока оперативна ефективност и да допринесе за реализирането на значителни енергоспестявания.

  • Централната автоматизирана система Wago I/O-System 750 цялостно повишава ефективността
  • Мехатроникс: Прилагането на AC моторни задвижвания от Делта Електроникс значително повишава енергийната ефективност
  • Siemens предлага ефективни софтуерни решения за оптимизирано използване на енергията  • Top