Енергийна ефективност на отоплителни системи в сгради и системи за климатизация

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Действащите директиви, които се отнасят за енергийната ефективност, са: 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Регламент на Комисията N 641/2009 от 22 юли 2009 год.); Директива 2005/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на екологично проектиране за самостоятелни циркулационни помпи с мокър ротор и циркулационни помпи с мокър ротор, интегрирани в продуктите (Регламент на Комисията N 641/2009 от 22 юли 2009 год.); Директива за енергийни характеристики на сгради (EPBD); Регламент № 206/2012 на Комисията; Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите и Регламент на Комисията № 626/2011.

Нормативните документи

които действат в нашата страна в областта на енергийната ефективност, са: Законът за енергийната ефективност (ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 г.); Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване на енергийната ефективност; Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; Наредба № 18 за енергийна характеристика на обектите; Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и методика за изчисляване на разход на енергия и на енергийни характеристики на сгради по наредба № 7 и разработена въз основа на БДС EN ISO 13790.

ОВК системите - част от промишлена система

По смисъла на Наредба № 7 отоплителните системи в сградите и системите за климатизация трябва да се разглеждат като част от промишлена система. Съгласно действащите наредби, тези системи се обследват главно за поддържане на микроклимата в сградите. Съгласно член 9 от Директивата за енергийни характеристики на сгради се изисква въвеждането на „Мерки за осигуряване на редовни обследвания на системи за климатизация на въздух с полезна номинална мощност по-голяма от 12 kW”.

Обследването трябва да обхваща „изпитване на КПД на системата и нейното оразмеряване съпоставено с потреблението за охлаждане на сградата”. Освен това, потребителите трябва да получат съвети за възможните подобрения или за подмяната на системата за климатизация и за алтернативни решения.

Целта не е пълен одит на системата за климатизация, а оценка по надлежния ред на функционалността и на най-важните основни въздействия върху енергийната консумация, и последващите изводи относно препоръките за подобрения. Целевите групи на този стандарт са националните надзорни органи и направление сградни инсталации, включително професионални предприемачи, както и лица и организации, отговорни за техническите проверки.

Член 2 от тази Директива определя „системата за климатизация” като “комбинация от всички съставни части, които са необходими и изисквани за обработка на въздуха, в която температурата се контролира или може да бъде понижена, съвместно с регулиране на вентилацията, влажността и чистотата на въздуха”. С тези изисквания е съобразен БДС EN 15240:2007.

Действащи стандарти

За енергийната ефективност на отоплителните системи в сгради, за енергийните характеристики на сградите, системите за климатизация в сградите и циркулационните помпи, които се използват в България, действат следните стандарти:

• БДС EN 13779:2007 Вентилация на нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на системите за вентилация и климатизиране на въздуха в помещения;

• БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на потребната енергия за отопляване и охлаждане на пространство (ISO 13790:2008);

• БДС EN 14825:2013 Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопляване и охлаждане на помещения. Изпитване и номинални параметри при условия на частично натоварване и изчисляване на сезонната характеристика;

• БДС EN 15217:2007 Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на енергийните характеристики и за енергийна сертификация на сгради;

• БДС EN 15232:2012 Енергийни характеристики на сгради. Въздействие на системите за автоматизация, управление и контрол на сградите;

• БДС EN 15239:2007 Вентилация на сгради. Енергийна характеристика на сгради. Насоки за контрол на вентилационните системи;

• БДС EN 15240:2007 Вентилация на сгради. Енергийна ефективност. Методология на обследване на системи за климатизация;

• БДС EN 15241:2007 Вентилация на сгради. Методи за изчисляване на загубите на енергия, дължащи се на вентилация и инфилтрация в сградите;

• БДС EN 15242:2008 Вентилация на сгради. Методи за изчисляване за определянето на номиналния въздушен поток в сградите, включително инфилтрацията;

• БДС EN 15243:2008 Вентилация на сгради. Изчисляване на температурите в помещение, топлинното натоварване и необходимата енергия за сградите при системи с климатизиране на въздуха;

• EN 15251:2007 Входящи параметри за качеството на вътрешния въздух, заобикалящата топлинна среда, осветлението и акустиката при проектиране и оценка на енергийната характеристика на сгради;

• БДС EN 15255:2007 Енергийни характеристики на сгради. Изчисляване на чувствителни на охлаждане помещения. Общи критерии и процедури за потвърждаване;

• Серията стандарти БДС EN 15316 Отоплителни системи в сгради. Метод за изчисляване на необходимата енергия за системата и ефективността на системата, която в отделните си части разглежда различните сградни системи.

• БДС EN 15378:2008 Отоплителни системи в сгради. Надзор на котли и отоплителни системи;

• БДС EN 15603:2009, Енергийни характеристики на сгради. Общ рамков стандарт по EPBD (Европейска директива за енергийни характеристики на сгради), като има проект от 2013 година;

• Серията стандарти БДС EN 16297 Помпи. Центробежни помпи. циркулационни помпи.

В стандартите за енергийна ефективност са заложени изисквания, например изчисляването на ефективността на циркулационни помпи (серията БДС EN 16297).

БДС EN 15240:2007

разглежда обследването, което включва всички видове системи за комфорт на охлаждане и климатизация на въздуха, чиято обща хладилна мощност за сградата е над установените 12 kW, като се има предвид номиналната хладилна мощност на монтираната система за климатизация. Общата хладилна мощност от 12 kW се свързва с дадена сграда или зона от сграда, съответстваща на националните разпоредби.

Означението "система за климатизация" се използва за всички описани по-долу съоръжения, които са предназначени за отопление и охлаждане, като обхваща и съответните водни системи, нагнетателни вентилационни разпределителни системи и смукателни вентилационни изхвърлящи системи, които представляват необходима част от системата.

Освен това, към тях се отнасят съоръженията за контрол и регулиране на експлоатацията на системата. Тя изключва понятието механични вентилационни системи, които не осигуряват охлаждане, както и компоненти, които, въпреки че са разположени в системите за климатизация, са предназначени само за работа в режим на отопление.

БДС EN 15239 съдържа подробности за процедурите и методите за обследване на вентилационни системи и за съответните нагнетателни вентилационни разпределителни системи и смукателни вентилационни системи, поради което се предлага допълнителна информация към този стандарт. БДС EN 15378 уточнява процедурите и методите за обследване на котли и отоплителни системи, в съответствие с член 8 от EPBD.

В БДС EN 15240 е дадена възможността да се въведат допълнителни видове обследвания - класове, за да се предостави на държавите-членки свободно да избират между различните цели в обхвата на обследването, в рамките на една хармонизирана директива. Системите за климатизация на въздуха могат да бъдат описани в съответствие със списъка на системи и подсистеми, представени в приложение А като класове. Дадени са видовете обследване - класове, които могат да бъдат определени на национално ниво.

Спецификации

Целта не е извършване на пълен одит на инсталацията за климатизация, а правилна оценка на нейната годност за нормално функциониране и на основните въздействия върху консумацията на енергия, и в резултат на това определяне на препоръки за подобряване на системата или използване на алтернативни решения. Дадени са характеристики, повлияващи честотата и продължителността на обследванията.

В стандарта също се посочва, че обследването може да бъде по-често или по-рядко, в зависимост от: вида на сградата, енергийното въздействие върху системата, вида на оборудването, качеството на документацията на системата, наличието на протоколи от измерванията и/или измерване на консумираната енергия и качеството на техническото обслужване. За централизираните системи за охлаждане и вентилация, различни съставни части на системата могат да изискват по-чести обследвания и в този случай съответните документи трябва да бъдат на разположение за проверка.

Периодичност и резултати

След първоначалната проверка, срокът за следващото обследване може да бъде по-дълъг или по-кратък, в зависимост от резултатите от първоначалната проверка и от нивото на техническото обслужване. Препоръчителните интервали на обследване трябва да се прилагат на национално ниво като таблични стойности и да се сравняват с по-горе цитираната честота по подразбиране.

Резултатът от обследването се състои в съвети към собственика или мениджъра за подобряване на системата или на мерките за техническото обслужване. Част от тези съвети може да бъдат насочени към по-честа рутинна проверка и техническа поддръжка по изпитана програма за техническо обслужване. Съветите трябва да бъдат интегрирани и балансирани с други препоръки за спестяване на енергия.

В приложение към стандарта е даден списък, който е подходящ за относително "просто" обследване на комбинирана система. Въпреки това, обследването няма да предостави пълна картина на общата енергийна ефективност на системата, включително способността на регулиращите устройства.

Ползи

От обследването за енергийна ефективност има полза както за фирмата, така и за потребителите на системите, защото при това обследване се откриват нишите за намаляване на енергийните разходи, дават се насоки за усъвършенстване на системите, например в системите за климатизиране - може да се използват хладилни агенти с нисък глобален потенциал на затопляне.

Също така, ефективността на вентилацията зависи от разпределението на въздуха и от вида и разположението на източниците на замърсяването в пространството, за нея може да се съди и по отстранените замърсители във въздуха. Затова трябва да се вземат решения за по-добро очистване на въздуха от различните замърсители - използване на високоефективни филтри, при които - когато има пълно смесване на въздуха и замърсителите - ефективността на вентилацията е равна на 1.

инж. Стойка Начева,

секретар на БИС/ТК 41 "Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника" и на БИС/ТК 43 "Хладилна и криогенна техника", Български институт за стандартизация
Top