Енергийна ефективност на промишлени електродвигатели

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Oт 1 януари т. г. в Европа е в сила нова регулация за ефективността на електродвигателите. Съобразно актуализираните изисквания всички ел. двигатели с мощност от 7,5-375 kW трябва да отговарят на стандарт IE3 или на IE2, но при условие че се използва честотно управление. Директивата е насочена към цялостно подобряване на енергийната ефективност на оборудването, което се внедрява и експлоатира в Европа, и е подкрепена от новия стандарт EN 50598, касаещ рейтингите за ефективност на електрически задвижващи механизми.

В настоящия материал ще ви представим новостите в изискванията за енергийна ефективност на промишлени електродвигатели и коментарите по темата на водещи компании на българския пазар, производители и доставчици на двигатели и задвижващи системи.

Развитие на законодателната рамка по отношение ефективността на електродвигателите

През 2005 г. в Европейския съюз влезе в сила Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на рамка за определяне на изискванията за еко-дизайн към енергоемките продукти, включително електродвигателите. Нормативният акт е известен още като Директива EuP (Energy using products) или Директива Екодизайн.

През 2009 г. регулацията бе заменена от Директива 2009/125/ЕО на ЕП и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението, наричана накратко Директива ErP (Energy-related products). Най-съществената разликата в двата документа е разширяването на обхвата на регулацията от енергоемки продукти до всички продукти, свързани с енергопотреблението.

Функции на регулацията

Основна функция на директивата за екодизайн е цялостно намаляване на енергийната консумация и вредното влияние върху околната среда в рамките на Общността. Заложените в нормативната рамка цели гласят, че до 2020 г. трябва да бъде постигнато намаляване на консумацията на електроенергия от всички продукти, свързани с енергопотреблението (включително електродвигатели), с 12% спрямо 2007 г. Това на практика означава реализиране на икономии в размер на 341 тераватчаса.

Статистическите данни на ЕС показват, че повече от 80% от всички негативни въздействия върху околната среда, свързани с енергопотребяващи продукти, както и най-големите разходи по време на жизнения цикъл, се определят във фазата на проектиране.

Директивата Екодизайн задава рамката за определяне на хармонизирани минимални стандарти за екологичните аспекти на продуктите, както и за определени показатели за изпълнение, и въвежда изисквания за информиране на потребителите за продуктите на единния европейски пазар. Документът подпомага политиките за опазване на околната среда, защита на потребителите и свободно движение на стоки.

Стандартът MEPS (European Minimum Energy Performance Standard)

Стандартът MEPS (European Minimum Energy Performance Standard) e въведен от ЕС чрез Регламент (ЕО) № 640/2009 на Комисията за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели.

Стандартът за минимална енергийна ефективност е технически базиран на два други стандарта на IEC (Международна електротехническа комисия). MEPS измерва ефективността с помощта на методите, определени в IEC / EN 60034-2-1: 2014 и използва класовете за ефективност, зададени от IEC / EN 60034-30-1. През 2014 г. регламентът бе актуализиран с Регулация EU 4/2014.

Стандартът EN50598-2

Европейският комитет по електротехническа стандартизация CENELEC разработи новия стандарт EN 50598-2, който задава изискванията за IE класовете за електродвигатели и задвижвания с напрежение от 100 до 1000 V и мощност до 1000 kW. EN50598-2 разширява фокуса на спецификациите от единичен компонент до цялостна задвижваща система.

Новите класове за ефективност (IES) са структурирани така, че да позволяват сравняване на загубите при цялостните системи за задвижване. Средният диапазон е IES1, а системите, които са под минималните параметри за IES1, се класифицират с IES0. Системите, чиято ефективност е с 20% по-висока от IES1, попадат в клас IES2.

Новият стандарт ще помогне на крайните потребители да прогнозират по-точно и периодите за възвръщаемост. Верифицираните криви на ефективността в новата класификация позволяват по-реалистично изчисляване на срока за възвръщаемост на инвестициите в двигатели и задвижвания. По предварителни изчисления до 2020 г. над 9 млрд. евро и около 5% от общата консумация на електроенергия в Европа ще бъдат спестени благодарение на новата директива.

Новости в изискванията към електродвигателите

От 1 януари 2015 г. всички електродвигатели в мощностния диапазон 7,5 - 375 kW трябва да отговарят минимум на изискванията на клас IE3 за енергийна ефективност или на IE2, но при условие, че са с честотен регулатор.

От 1 януари 2017 г. регулацията ще обхване и по-малките размери мотори, като мощностният диапазон ще бъде разширен от 0,75 до 375 kW. Минималните изисквания отново ще са за клас IE3 или IE2 с честотен регулатор.

Обхват: Новите изисквания обхващат електрически едноскоростни двигатели, трифазни двигатели - 50 Hz или асинхронни двигатели с кафезен ротор - 50/60 Hz със следните характеристики: напрежение до 1000 V; c мощност от 0,75 до 375 kW; 2, 4 или 6 полюса.

Изключения: електродвигатели, напълно потопени в течност при работа; изцяло интегрирани в оборудване електродвигатели; спирачни мотори; други, непопадащи в горната класификация.

  • Задвижвания на АББ подобряват енергийната ефективност на двигатели в множество отрасли
  • Гемамекс Моушън Ко.: Акцент в гамата ни енергоспестяващи решения е пакетът
  • Сименс: Стандартът EN 50598 измества фокуса към комплексните задвижващи системи  • Top