Енергоефект консулт: Най-евтината енергия е спестената енергия

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Рутинните ежедневни дейности в предприятието често притъпяват сетивата на мениджърите към проблемите, които не са непосредствено свързани с изпълнението на преките производствени дейности. Поглед от страна на външен специалист е изключително ценен в такива случаи.

Опитното око на консултанта по енергийна ефективност “улавя” и най-дребните отклонения и несвойствени пропуски в енергийната ефективност. Едно добре извършено енергийно обследване може да спести огромни средства на собствениците с прилагането на икономически целесъобразни енергоефективни мерки.

Опитът ни показва, че коригиращите енергоспестяващи мероприятия по системите - основни и съпътстващи, водят до 60-70% икономии на енергия, а инвестициите не надхвърлят 6-7 години срок на откупуване и то само от реализираните енергийни спестявания. За малките и средни предприятия такъв одит също е наложителен и спестява много средства в дългосрочен план.

Периодичното обследване води до качествена оценка на състоянието, в което се намира обследваното предприятие, като ясно се открояват тенденциите на намаляване/увеличаване на консумираната енергия по процеси и по продукти. Обследванията за енергийна ефективност са и основа за търсене на средства по редица европейски програми, фонд Енергийна ефективност и ВЕИ, специализирани кредитни линии и др. На практика докладът от енергийния одит служи за бизнес план на предприятието при кандидатстване за отпускане на кредит от банки или други институции.

Най-важно е в предприятията да се внедрят системи за следене на потребените енергоносители по процеси. Това дава възможност само с един поглед да се открие пробойната, през която енергията “изтича” и да се предприемат незабавно коригиращи мероприятия.

Най-евтината енергия е спестената енергия. Нашите предприятия все още разполагат с морално остаряло оборудване с огромни енергийни разхищения. Масово отделена паразитна съпътстваща топлина или студ от технологичните процеси се изхвърлят в атмосферата. Използването на модерни системи за оползотворяване на отпадната топлина/студ, в зависимост от технологичния процес, водят до намаляване разходите за енергия с до 20-30% при правилно експлоатиране.

В практиката си използваме преки измервания на потоците по пътя на доставката и консумацията на енергия. Чрез съвременни анализатори на енергия, термовизионни наблюдения и специфични измервания се натрупва информация за дълъг период от време.

След това, с методите на моделиране на процесите и аналитични методи се идентифицират възможните въздействия за намаляване на енергийните разходи, които се степенуват по значимост и съответно - икономическа ефикасност. Екипната работа на нашите специалисти с експертите в предприятието и собствениците води до значими икономии за предприятието.

Енергийната ефективност не е самоцел или мода. Тя е обективна необходимост, за да запазим природата жива, докато печелим и ние, и обществото като цяло.

инж. Михаел Делийски,

управител на Енергоефект консулт
Top