РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕНЕРГОСЕРВИЗ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕНЕРГОСЕРВИЗОт началото на 1 януари 2011 г. Eнергосервиз АД стартира ново направление с основна цел зелени проекти свързани с малки възобновяеми енергийни източници.

Вече 5 години ЕнергоСервиз работи в сферата на сервизната и инжене-рингова дейност по проектиране, оптимизиране и поддръжка на цифро-ви системи в ТЕЦ и АЕЦ и системи за радиационен мониторинг на околна-та среда.

За периода от създаването си до сега компанията се е доказала като предсказуем, прозрачен и последо-вателен партньор на своите клиен-ти и доставчици.

ЕнергоСервиз е изключителен пред-ставител на фирма APANTEC LLC САЩ и е ексклузивен партньор на Westinghouse Electric Company LLC САЩ.

Централно управление:

НОВ АДРЕС София 1408, жилищна група “Южен парк-3”, бл. 42, вх. Б, офис 2

тел.: 02/ 871 00 96, 02/ 871 38 07, факс: 02/ 871 00 96

Козлодуй 3321, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

сграда „Сграда на инженерен корпус”

управление „Инвестиции и Модернизация” на АЕЦ, офис 105

тел.: 0973/ 7 20 94; 0973/ 80 135, факс: 0973/ 7 26 45Top