РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЕНЕРГОСЕРВИЗ, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЕНЕРГОСЕРВИЗЕнергоСервиз изпълнява сервизна и инженерингова дейност по поддръж- ка, развитие и проектиране на циф- рови системи в ТЕЦ и АЕЦ, както и внос на резервни части за тях.

ЕнергоСервиз осъществява техни- ческа дейност за обслужване и ре- монт на най-голямата компютърно- информационна управляваща систе- ма Ovation® и системите за радиа- ционен контрол на вентилационните тръби на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй, монтирани по програмата за модернизация на блоковете.

ЕнергоСервиз е предпочитан парт- ньор на Mirion Technologies, познати на пазара с марките MGP и RADOS.

Mirion Technologies е световен лидер в производството на разнообразни сис- теми за радиационен мониторинг и уреди за детекция на радиация, при- ложими в медицината, ядрената енергетика, граничния контрол и дру- ги области.

Централно управление:

София 1408, жилищна група “Южен парк-3”, бл. 43, вх. Б, офис 2

тел.: 02/ 871 00 96, 02/ 871 38 07, факс: 02/ 871 00 96

Козлодуй 3321, площадка „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

сграда на Дирекция „Развитие и модернизации”, офис 105

тел.: 0973/ 72 849, факс: 0973/ 80 135

www.energoservice.bgTop