Евро Стийл Трейд, Васислав Стоилков: Създадохме решение за третиране на важни видове батерии, които досега не се рециклираха у нас

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 5, 2023 • 12.09.2023

Евро Стийл Трейд, Васислав Стоилков: Създадохме решение за третиране на важни видове батерии, които досега не се рециклираха у нас

Васислав Стоилков, ръководител на проекта за пилотна демонстрационна система за рециклиране на НУБА на Евро Стийл Трейд, пред сп. Енерджи ревю

 

Представете накратко развитието и основните направления в дейността на фирмата.

Евро Стийл Трейд стои зад търговската марка Макметал Холдинг вече близо 10 години и е сред лидерите в България в сектора на устойчивото управление на отпадъците.

Разполагаме с експертиза и материално-техническа обезпеченост за събиране и третиране на пълния спектър излезли от употреба моторни превозни средства и всички групи отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Осигуряваме събирането и рециклирането на 70% от негодните за употреба портативни батерии и акумулатори в национален мащаб.

 

Прилагате пилотен демонстрационен подход при рециклирането на негодни за употреба батерии и акумулатори. Бихте ли разказали повече за технологията и проекта?

Допреди да предприемем реализацията на инвестиционното ни намерение за внедряване на ново технологично решение за подготовка за предварително третиране, повторна употреба и рециклиране, разполагахме с инсталация за алкални батерии. Те съставляват около 55% от общото количество на пазара. Новата ни инсталация ще даде възможност да се третират още няколко изключително важни видове батерии, за които до момента нямаше как да се осигури рециклиране в България – литиево-йонни, никел-металхидридни и никел-кадмиеви.

Проектът, който разработихме, насърчава висококачественото им рециклиране и позволява дори едновременното им третиране. Той адресира ключови предизвикателства в сектора – непрекъснато увеличаващото се количество специфични отпадъчни потоци и трудностите във формирането на култура за търсене и усвояване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност.

Иновативният полезен метод и инсталацията за обезвреждане и рециклиране на батерии се ползват от закрилата на Патентното ведомство на България и са резултат от усърдната ни съвместна работа с учени от ХТМУ и БАН.

 

Какви са елементите на инсталацията и етапите на обработка? Какви са очакваните ползи от реализацията и как оценявате значението й за страната ни?

Инсталацията следва технологична блок схема, обхващаща процеса от подготовката за предварителното третиране, през различните фази на неутрализиране и операциите, извършвани с батериите с приключен жизнен цикъл, до раздробяването им чрез сухо шредиране и достигане до крайната суровина с относително еднакъв състав. Успешно осъщественият демонстрационен проект и дейностите по подготовката за повторно използване и рециклиране увеличават технологичния потенциал на страната за изпълнение на националните и европейски цели в сектора, тъй като подходът позволява да се приложи както на национално, така и на регионално и местно ниво.

Очакваме всяка година поне 228 т отпадъци от тези специфични потоци да попадат в обхвата на инсталацията. Полагаме усилия за промотиране на новото технологично решение сред широката общественост и всички заинтересовани страни, каквито са нашите партньори в събирането и оползотворяването на отпадъците, общините, вносителите и производителите на батерии.
Top