Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2016

Филтър ООД достави и монтира високоефективен когенерационен модул GE Jenbacher JMS312 за изгаряне на биогаз, произведен при утилизирането на биологичните отпадъци на кравеферма ЕЛВИ в с. Велковци, в която се отглеждат близо хиляда животни.

Инсталацията се състои от:

• Система за предварително третиране на биогаза, охлаждане, изсушаване, нагнетяване и филтриране.

• Когенерационен модул за производство на 499 KW високоефективна екологична електрическа енергия от ВЕИ.

• Cистема за утилизиране на отпадната топлина от отработените димни газове и от охладителната система на двигателя с вътрешно горене, осигуряваща необходимата топлина за инсталацията за производство на биогаз, произвеждаща част от необходимата технологична топла вода за прилежащата фабрика за производство на млечни продукти.

Големият опит на GE Jenbacher в работата с нетипични горивни газове и високото технологично ниво на доставеното оборудване позволява на системата да работи с обща ефективност над 85% , при удължен ресурс и експлоатационен цикъл на когенератора.

Филтър ООД като дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacher за България ще осигурява гаранционния и извънгаранционния сервиз на цялата инсталация гарантирайки максимална работоспособност и минимален престой за профилактика и ремонт.

Цялостни инженерни решения

Филтър ООД е специализирана в предлагането на високоефективни и съобразени с нормите за безопасност на околната среда газови двигатели GE Energy Jenbacher с номинална електрическа мощност от 300 kW-10 MWe и WAUKESHA газови двигатели с мощност от 120 kW - 3605 kW.

Компанията предлага индивидуални конфигурации:

• Агрегати за производство на електроенергия на място

• Когенерационни модули за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия

• Ел. прекъсвачи и контролни табла

• Периферни устройства, като например системите за пречистване на горивния газ и за обработка на отработените газове

• Инсталации до ключ, като например контейнеризирани електрически централи

• След продажбени услуги, от продажба на резервни части до договори за пълно обслужване и експлоатация на централата

В зависимост от вида на приложението и изискванията на клиентите, Филтър ООД предлага целия спектър от конфигурации и мощности, от единичен агрегат за самостоятелно производство на електроенергия, до най-различно специализирано оборудване и цялостни контейнеризирани модули с широко вариращи параметри на електрическа и топлинна производителност.

Високоефективни газови двигатели GE Energy Jenbacher

Като бутални двигатели работещи на газ, окомплектовани агрегати и комбинираните модули за производство на електроенергия, газовите двигатели Jenbacher варират с мощност от 300 kW- 9500 kW. Двигателите работят както на природен газ, така и с широка гама от други газове (например, биогаз, сметищен газ, газ от мини за въглища, канализационен газ, горими промишлени отпадъчни газове). Клиенти от различни икономически сфери, било те търговски, промишлени, общински и други, използват продуктите на Jenbacher за децентрализирано производство на електричество, топлина и студ.

Решения на биогаз

• Биогазът може да генерира надеждна, гъвкава мощност 24/7

• Високоефективен за генериране на място на топло и електроенергия

• Положително въздействие върху околната среда

• Алтернативно депониране на оборски и течен тор, както и биоотпадъци - улавяне и използване на метан (с употреба на CO2 и CH4 за производство на енергия)

• Премахване на съединения, причиняващи миризма

• Подобряване качеството на подпочвените и речни води

Филтър ООД

София 1528, бул. Искърско шосе 7

ТК Европа, сграда 6, ет. 1

тел.: 02/ 974 50 85; факс: 02/ 974 50 87

e-mail: office@filter.bg


Top