РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ФИЛТЪР, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФИЛТЪРКачествени, устойчиви,

енергоефективни

и екологосъобразни решения

Оползотворяването на органичните отпадъци от Вашата животновъдна или земеделска ферма може да бъде не само лесно, но и икономически изгодно.

• Сметищен газ, биогаз (напр. органични отпадъци, селскостопански отпадъци, отпадни води), минен газ, индустриални отпадни газове, отпадни газове от стоманодобивната индустрия, нефтен газ

• Намаляване консумацията на изкопаеми горива и емисиите на парникови газове

• Алтернатива на изкопаемите горива

• Намаляване емисиите на CO2

• Без загуби от транспорт и разпределение

• Повишена обща ефективност

Това е възможно благодарение на високотехнологичните газови двигатели на GE Jenbacher.

Нека заедно да се погрижим за природата!

Филтър ЕООД, София 1528

бул. Искърско шосе 7 ТК Европа,

сграда 6, ет. 1; тел.: 02/ 974 50 85

факс: 02/ 974 50 87; e-mail: office@filter.bgTop