РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ФИЛТЪР, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ФИЛТЪРКОГЕНЕРАЦИОННИ МОДУЛИ НА GE JENBACHER

ПРИЛОЖЕНИЕ В БИОГАЗ ИНСТАЛАЦИИ В ПИВОВАРНИ

Пивоварните фабрики са изключително интересен обект за внедряване на съвременни, енергоефективни и екологосъобразни решения за производство на енергия и за оптимизация на енергийното стопанство.

От една страна, технологията на пивопроизводството включва процеси, които се нуждаят както от топлина под формата на пара или топла вода, така и от студ, електроенергия, вода и др. ресурси, чието управление е от основно значение за ефикасно производство.

От друга страна, наред с ценния продукт, производството е неизменно съпътствано от отпадъци, каквито са бирената каша и бирената мая. Това са органични отпадъци, чиято обработка и депониране следва да се решат по подобаващ начин.

Горните факти, подсилени от непрекъснато увеличаващите се цени на енергоносителите, са предпоставка за търсене на решения, които да оптимизират производствените процеси в това отношение.

Производството на биогаз е комплексно решение за оползотворяване на органичния отпадък и използването му като конкурентна суровина за производство на енергия. Биогазът се произвежда чрез анаеробна ферментация на органичния отпадък. От един тон смесен „бирен“ отпадък се получават около 120÷140 m3 биогаз с калоричност до 5÷6 kWh/m3.

Биогазът, от своя страна, може да захрани когенерационен модул за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Топлинната енергия е възможно да се оползотвори под формата на топла вода и пара, а чрез добавяне на абсорбционна хладилна машина – и под формата на студ. Генерираната електрическа енергия може да задоволи собствени нужди на предприятието или да се продаде в мрежата на страната като енергия от възобновяем енергиен източник.

Когенерационните модули на GE Jenbacherса специално конструирани за изгаряне на различни видове газ, в т.ч. и биогаз. Дългогодишният опит и практика са превърнали биогазовото гориво в стандарт за тези машини. Референциите в световен мащаб по отношение на биогаз в пивоварни са с 14 модула в Европа, Америка и Азия с обща инсталирана електрическа мощност 22.6 MW и топлинна мощност 13.6 MW.

Като официален дистрибутор и сервизен партньор на GE Jenbacherза България, Филтър ЕООД може да предложи съвременни решения за намаляване на енергоемкостта и повишаване на екологичността на производствения процес в пивоварните.

За повече информация www.filter.eu

Филтър ЕООД, София 1528

бул. Искърско шосе 7 ТК Европа,

сграда 6, ет. 1; тел.: 02/ 974 50 85

факс: 02/ 974 50 87; e-mail: office@filter.bgTop