Финвера Консулт: Потенциалът за енергоспестяване от промишлени системи у нас е висок

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

В България реално се заговори за енергийна ефективност преди около 10 години с влизането в сила на Закона за енергийна ефективност и наредбите към него. Безспорно нуждата от обследване на промишлени системи е голяма. Повечето промишлени системи във всички сектори у нас са с изключително висок специфичен разход на енергия за единица продукция.

Естествено произтича нуждата този разход да бъде минимизиран, а спестените средства да се вложат в ново технологично оборудване, което да повиши качеството на изходната продукция. Смисълът на обследването е да се определят специфичните възможности за намаляване на енергийното потребление в промишлените системи и да се препоръчат енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за повишаване на енергийната ефективност.

Високият специфичен разход произтича от няколко основни фактора: старо и амортизирано технологично оборудване; излишно презастраховане на инсталираните мощности; нерационално използване на съществуващите възможности за пестене на енергия; незаинтересованост от страна на ръководствата на дружествата.

Потенциалът за спестяване от промишлени системи у нас със сигурност е доста над този в развитите държави. Тук с по-малки инвестиции може да се стигне до висок процент на спестяване, тъй като нивото на енергийна ефективност по принцип е по-ниско.

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите. Внедряването на мерки за енергийна ефективност подобрява структурата на разходите и осигурява по-добра конкурентоспособност на произвежданите продукти.

Обикновено инженерният състав на предприятията е наясно с проблемите на съответните системи и с възможностите за разрешаването им. Решенията обаче често включват сериозни инвестиции. Ръководствата в повечето случаи се отказват поради липса на средства и мерки за отстраняване на проблемите изобщо не се предприемат. Пренебрегва се фактът, че това би довело до бъдещи печалби и повишаване качеството на продукцията.

В новите индустриални предприятия, от друга страна, проблемите, свързани с енергийна ефективност, са решени още в предпроектните проучвания и технологичните разработки. Въведени са в експлоатация нови съвременни технологии и са отчетени почти всички възможности за спестяване и икономии на енергия.

Добра възможност в тази посока е програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност", която доказа, че когато се стимулира българското производство (в случая малки и средни предприятия), решения и възможности могат да се намерят.

Най-често срещаните пропуски по отношение на ЕЕ в промишлените системи са свързани с получаването, оползотворяването и разходването на енергийните потоци, в това число електрическата и топлинната енергия. Друг проблем е липсата на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и за въвеждане на енергиен мониторинг. В много малка степен се използват и когенерационни системи.

А когенерацията, която по своята същност е технология за комбинирано производство на топлина и електроенергия, е едно от най-ефективните решения за енергопроизводство. Освен повишаване на производствената ефективност и намаляване на разходите за първични енергийни ресурси, с когенерацията се постигат и по-ниски нива на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата.

От особена важност е да се обсъдят подробно проблемите, свързани с енергийната ефективност в промишлените системи и да се съберат необходимите данни, за да се изготви стратегия за действие, включваща набелязване на ключови зони за търсене на енергоспестяващ потенциал.

инж. Манчо Иванов, експерт Eнергийна ефективност в промишлени системи и Топлоенергетика във Финвера Консулт
Top