Газифициране на оранжериите в Кресна

Газ, Нефт, ВъглищаПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2010

Модерна когенерационна инсталация функционира ефективно от 2008 г.

Когенерацията е една от най-актуалните и ефективни технологии за производство на енергия. Комбинацията от топлинно и енергийно производство води до значително спестяване на ресурси, както и до намаляване на вредните емисии в околната среда. Именно това са мотивите за решението за газифициране на оранжериите в Кресна и изграждането на когенерация преди две години.

„На практика, газифицирането е свързано преди всичко с подмяната на горивото мазут с газ. Газифицирането фактически беше свързано с изграждането на газопровод, подмяна на всички котли с нови и монтирането на когенератор с мощност 2 MW”, споделя г-н Пламен Сапунджиев, собственик на 120 дка оранжерии в района на Кресна.

„Проектът е осъществен и работи от началото на 2008 година. Разбира се, че вече оценяваме преките ползи - на първо място, цената на газа е по-ниска от тази на мазута, освен това от екологична гледна точка нещата се промениха коренно. При предишното положение имаше големи проблеми със службите по опазване на околната среда - с чести проверки и протоколи”, допълва той. „В ценово отношение разходите ни се свиха с около 30% - в основна степен това се дължи на изграждането на когенерационната инсталация - стойността на енергията, която използваме на практика, става много ниска, дори е почти безплатна. На това се дължи около 20% от икономията, останалите 10% се дължат на подмяната на горивото като цяло.”

Когенерационната система е производство на GE. Българската компания, която осъществява монтажа и сервиза, е ямболската Екоенерджи технолоджи.

“Стойността на проекта възлиза на около 5 млн. лева, като голяма част от тези средства бяха реализирани в изграждането на газопровод, макар че основният разход си остава именно когенерационната система - стойността на когенератора е около 1 млн. и 600 хил. лева”, заявява господин Сапунджиев. Около 1 млн. и 100 хил. лева са инвестирани в газопровода, а останалите разходи се поделят между изграждането на останалите части от инсталацията.

“Самата инсталация се състои от 2 котелни с по 3 котела Viessmann във всяко, всеки от които с 4.5 MW мощност. Изборът на горелките направихме на база препоръките на специалистите от Viessmann. Горелките са честотно модулирани. Въпреки по-високото начално капиталовложение, те се характеризират с голяма икономия на енергия в процеса на работа. Инсталацията на когенератора обслужва и двете котелни, като топлината може да се насочва както към двете едновременно, така и към всяко едно по отделно, т. е. топлината от когенератора е обща за цялата оранжерия”, разказа за читателите на сп. Енерджи ревю собственикът на инсталацията.

Viessmann: Vitomax 200 са изключително енерго-спестяващи и икономични

"Отоплението на оранжериите в Кресна се извършва от водогрейни котли Viessmann Vitomax 200 Typ M241", разказват специалистите от Viessmann. През 2007 г. те доставят общо 6 бр. триходови котли Viessmann Vitomax 200, всеки с номинална мощност 4,5 MW, като котлите са монтирани в две отделни каскадни инсталации с по три котела.

“Водещият критерий при избора ни на котли беше те максимално да отговарят на целите на проекта, а именно намаляване потреблението на енергия и емисиите от въглероден диоксид. Vitomax 200 са изключително енергоспестяващи и икономични, що се отнася до консумацията на гориво, и с много висок коефициент на ефективност: до 95%. Котлите са триходови, с цилиндрична горивна камера и ниско натоварване на горивната камера до максимум 1,3 MW/m, което гарантира изгаряне с минимални емисии на азотен окис. Широките водни стени и големият воден обем на котлите осигуряват добра естествена циркулация на горещата вода и ефективно и надеждно отвеждане на топлината, което допълнително улеснява хидравличното свързване на инсталацията. В Кресна, както и при всички оранжерии, от особено важно значение е отоплителната инсталация да е изградена с надеждна и висококачествена техника, която да гарантира постоянно и безпроблемно отопление. В това отношение огромно предимство е лесното сервизиране и ниските разходи по техническата поддръжка на котлите Viessmann - благодарение на водоохлаждаемите ходове без топлоизолационна керамична замазка и голямата ревизионна врата”, споделят от Viessmann.

“Многото иновативни конструктивни детайли при Vitomax, дългогодишният опит на Viessmann в производството на котли с големи мощности и постоянният процес на развитие и усъвършенстване гарантират високо качество и надеждност на техниката и, не на последно място - висока енергийна ефективност, икономическа рентабилност и намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата”, заявяват в заключение те.

Екоенерджи технолоджи: Изборът на оборудване е продиктуван от конкрет-ните нужди на проекта

Фирма Eкоенерджи технолоджи участва в оразмеряването, проектирането, доставката, монтажа и пуска на когенерационната инсталация в оранжериите в Кресна. „Собственикът г-н Сапунджиев ни даде възможността да споделим и приложим на практика дългогодишния опит на GE Jenbacher в децентрализираното производство на топлина и електричество, както и специалното приложение в оранжерийното производство за намаляване на енергийните разходи”, споделя г-н Калин Киров, управител на Екоенерджи технолоджи. „Специфичното в този проект е променливата нужда от топлина, от една страна, и необходимостта от постоянно охлаждане на генератора - от друга. Големите температурни колебания и липсата на топлинна консумация понякога през деня налагат принудително охлаждане и съхранение на топлинната енергия в акумулатор, осигуряващ непрекъсната работа на генератора повече от 10 часа. Така се постига непрекъсната работа на генератора и бърза възвръщаемост на инвестицията”, добавя г-н Киров.

„Изборът на оборудване, който направихме за оранжериите в Кресна, е продиктуван единствено и само от конкретните нужди на проекта с цел непрекъсната и надеждна работа на енергийното стопанство за осигуряване на оптимална жизнена среда. Когенераторът е модел JMS 612 GS-N.LC контейнер, използваното гориво е природен газ. Електрическата мощност на съоръжението е 1850 kW, а топлинната - 1821 kW. Монтажът на контейнера и въвеждането в експлоатация на когенерационната инсталация и системата за утилизация на изходящите газове ни отнеха повече от три месеца.”, описва дейността по проекта управителят на ямболската компания.

Top