Газорегулаторни табла

Газ, Нефт, ВъглищаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2015

Газорегулаторните табла (ГРТ) се проектират и изработват в зависимост от конкретните изисквания на инвестиционния проект и техническото задание. За битовите потребители обикновено те са типови, докато за промишлените те се изготвят в съответствие с конкретните цели.

Газорегулаторни табла

ПОДОБНИ СТАТИИ

ГРТ се окомплектоват с филтър, регулатор на налягане, предпазни клапани, манометри, изпускателни клапани (ПИК), кранове и при необходимост измервателен възел. При проектиране на по-големи ГРТ с по-голяма консумация на газ е добре на филтъра да бъде монтиран диференциален манометър, по който да се следи падът на налягане и да се определи степента на неговата замърсеност. При загуби на налягане, достигащи максимално допустимите, филтърната касета се почиства или заменя с нова.

Газ с начално налягане през главен спирателен кран 1 (фиг. 1) постъпва в ГРП. След филтъра 4 газът преминава през отсекател 6 и постъпва в регулатора 7. Регулаторът понижава налягането до необходимото и го поддържа независимо от разхода на газ. Регулаторът на налягане и отсекателя, чрез импулсна система от тръбопроводи, съединени с газопровода на изхода, в точката на отбора регулатора поддържа, а ПК контролира зададеното налягане на газа.

Регулиращата линия на ГРП има байпасна линия. Използва се при повреда или замяна на уред от основната линия, като функцията й е да продължи да подава непрекъснато газ. За целта се затваря кранът 2, а се отварят 25 и 24, единият от които служи за дросел, а с помощта на другия обслужващият персонал може ръчно да регулира изходното налягане към системата и да го поддържа постоянно по показанията на манометъра.

Предпазно-изпускателният клапан (ПИК) 17 е предназначен за понижаване на изходното налягане на газа след регулатора чрез изпускане на част от него в атмосферата. Той трябва да бъде настроен на налягане по-малко от максималното налягане на утечка на отсекателя 6.

При рязко намаляване на разхода на газ, когато се включи даден уред, регулаторът, тъй като е инерционен, не може веднага да възстанови зададеното налягане.

В този случай се получава рязко кратковременно увеличаване на налягане в газопроводната система след регулатора. Това кратковременно безаварийно повишаване на налягането в системата се „поема” от ПИК.

В авариен режим (например регулаторът е излязъл от строя поради понижено входно налягане) ПИК не може да осигури нужното понижаване на налягане към системата поради малката си пропускателна способност. Налягането след регулатора ще продължи да се повишава и когато достигне стойност, равна на стойността на максимална настройка на отсекателя 6, той ще отключи подаването на газ в ГРП. Предпазно-изпускателните клапани се монтират след измервателния възел.

ГРП работят без постоянен обслужващ персонал. За периодичен контрол на работата на уредите се монтират регистриращи и показващи манометри. В ГРП на големите промишлени обекти като правило се монтират измервателни възли. Разходомерите могат да бъдат ротационни или стандартни диафрагми с диафрагмени манометри и вторични измервателни прибори.

В един измервателен възел се поставят не повече от два паралелно работещи разходомера. По този начин максималната пропускателна способност на такъв измервателен възел е 2000 m3/h. При по-големи разходи се монтират диафрагми с регистриращи диафрагмени манометри-разходомери. Разходомерът фиксира мигновения разход. Обикновено диафрагмите и регистриращите устройства се заявяват в заводите производители и се указват всички основни параметри на измервания газ. Диафрагмите се монтират в праволинейни участъци.

ГРП могат да бъдат едностепенни или двустепенни (с две регулиращи линии), както и единични, сдвоени или строени (паралелно разположени три регулиращи линии). Двустепенното понижаване на налягането се използва от съображения за безопасност и намаляване на нивото на шум.

При последователно свързване на два регулатора в процеса на експлоатация понякога възниква въпросът с пулсациите на изходното налягане. В тези случаи между двата регулатора трябва да се поставя допълнително демпфериращо устройство, което да „изглади” работата между регулаторите първа и втора степен. В резултат на това се осигурява поддържането на постоянно стабилно изходно налягане.

Паралелни регулиращи линии се използват, когато пропускателната способност на регулатора не обезпечава необходимия разход на газ или когато разхода на газ на консуматорите се изменя рязко в граници по-големи от допустимите възможни. При паралелна работа на две и повече регулиращи линии в ГРП всяка от тях се настройва на изходно налягане, не много по-високо от налягането на съседната линия. В този случай линиите се включват и изключват от работа автоматично.

За оразмеряването и избор на регулатор на налягане, отсекател и ПИК, както и за определяне на параметрите им на настройка, е необходимо да се направят хидравлични пресмятания на газопровода до и след ГРП. Изходни за оразмеряване на газопроводите и ГРП са началното налягане на газа и разходът на уредите.

За избор на регулатор е необходимо да се знаят началното и крайното налягане, както и максималният и минималният разход на газ. Регулаторът се подбира по пада на налягане на входа и изхода.

Настройката на работа на уредите в ГРП се осъществява по разчетните параметри и се уточнява в процеса на работа на газопроводната мрежа. Режимите на настройка могат да се коригират в зависимост от налягането на газа през газовите горелки.

При преминаване на газовия поток през регулиращите устройства на ГРП, особено при по-големи падове на налягане и разход на газ, може да възникнат шум и вибрации. Тяхната интензивност се обуславя от технологичните режими на оборудването, конструкцията на устройствата и акустичната характеристика на ГРП.

Основни източници на шум са клапанният механизъм на регулатора и елементите по линията, разположени след него. За понижаването му могат да се използват няколко способа: намаляване на шума в основния източник чрез намаляване на честотата и зоната на пулсации; чрез звукоизолиране на източника на шум или чрез повишаване на акустичните характеристики на помещението, в което е разположено ГРП.

Най-ефективно се оказва намаляването на шума в основния източник. Това може да се постигне чрез създаването на най-целесъобразна конструкция на регулатор, изменение на линията за регулиране или монтирането на шумопоглъщащи устройства като разделители на газовия поток, дроселни камери, заглушители и т. н.

За действащите ГРП се използва т. нар. пасивна защита, която се основава на използването на звукопоглъщащи материали и конструкции с цел звукоизолиране на най-шумните възли по линията на регулиране.


Top