Ханиуел: Енергийна ефективност в предприятията с акцент върху екологичните изисквания

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Енергийната ефективност е сред основните приоритети на съвременните предприятия. Ханиуел предлага комплексни решения за енергийна ефективност и енергиен мениджмънт, които помагат на индустриалните производители да приоритизират използването на енергия, да подобрят ефективността на процесите, да приведат производството си в съответствие с екологичните изисквания и да подобрят цялостните бизнес резултати.

Решенията за енергийна ефективност на Ханиуел могат да намалят потреблението на енергия в химическата индустрия с 1 до 3%, в минната индустрия с 3 до 10%, в целулозната и хартиено преработвателната индустрия с 1 до 5%, в рафинериите и петрохимията с 2 до 4% и в производството на електроенергия с 1 до 3%. Такива решения за енергийна ефективност в промишлени предприятия са:

- Manufacturing Execution Systems (MES). Тези системи проследяват и анализират енергийното потребление на желаните консуматори и сравняват тази информация с поставените цели. Това дава възможност на предприятията да приложат единна система за управление на енергията, да вземат информирани решения и да разполагат по всяко време с целия необходим обем данни. MES системите съдържат приложения като Business FLEX, OptiVision и POMSnet от Ханиуел, насочени към подобряване на рентабилността на инсталациите. Тези инструменти насочват, инициират и създават отчети в реално време, давайки обратна връзка към индустриалните системи и системите за планиране.

- Приложения за усъвършенстван контрол на процесите, като Profit Suite, които спомагат за намаляване разхода на гориво и другите енергийни разходи в процеса на производство, както и за подобряване на ефективността чрез постигане на максимална производителност и оптимално използване на ресурсите.

- Пакети за симулация на процесите, като UniSim, позволяващи цялостно моделиране на работния процес, което обхваща енергийните потоци, доставчиците, потребителите и интегрираните системи за топлинна енергия.

Ханиуел разработва и решения за енергийна ефективност на комунални и промишлени мощности. Те включват инструменти за анализиране, оптимизиране и диагностициране на възможностите за намаляване на разхода на гориво и вредните емисии, както и за утилизация на отдадената топлинна енергия в промишлените и комуналните електрически централи. Тези решения подпомагат работата на предприятията при промените в търсенето на електрическа енергия, като същевременно гарантират гъвкава и надеждна работа с минимални непланирани прекъсвания.

При внедряването на системи за енергийна ефективност е важен фокусът върху екологичните изисквания.

Ханиуел предлага специализирани решения за мониторинг на вредните емисии, сред които са Cirrus Environmental Information System, Predictive Emissions Monitoring System, Regulatory support и Title V. Тези системи позволяват събиране и анализ на данни, като допринасят за оптимизиране и рационализиране на отчетите за влияние върху околната среда и намаляване на риска от неспазване на нормативните уредби.

Друг тип решения за осигуряване на енергийна ефективност в предприятията са BMS системите (Burner Management Systems). Те обезпечават безопасното стартиране, работа и спиране на горивните уредби в различните зони на котлите. BMS системите на Ханиуел са в съответствие с приложимите правилници и наредби (TUV, IEC 51608 и др.). Приложенията за управление на мелниците за биогорива спомагат за оптимизиране на операционните мощности на котлите и постигане на максимална ефективност при производство на пара.

Гергана Джагарова-Георгиева, инженер продажби Промишлена автоматизация на Ханиуел БългарияЕКСКЛУЗИВНО


Top