Индустрията е доминиращ потребител на енергия

ЕлектроенергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

В бюлетина на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) от 2010 година се посочва, че около 2/3 от горивата и енергията се използват от централи за производство на електрическа и топлинна енергия. Енергията за крайно потребление се използва за неенергийно (основно от химическата промишленост) и енергийно потребление, като индустрията остава доминиращ потребител на енергия.

Настоящите цифри са от констативния енергиен баланс за 2009 г., който ежегодно се изготвя от МИЕТ на базата на информация, предоставена от страна на енергийните предприятия в страната.

Добивът на въглища възлиза на 27.2 млн. тона, което е с 5.5% по-малко в сравнение с 2008 г. Тяхното приложение е предимно в производството на електрическа и топлинна енергия - 97.7%, както и за производство на брикети (1.7%), за собствени нужди и други консуматори (0.2%) и за отоплителни нужди на домакинствата (0.4%).

Индустрията е основен потребител на природен газ с 54% дял

Вносът на природен газ през 2009 г. е 2 648 млн. m3 и се осигурява от Русия - единствен доставчик на ресурса за България. Местният добив на природен газ е 15 млн. м3, като в сравнение с 2008 г. е намалял с 93%, главно поради изчерпване на находището в Галата.

България експлоатира подземното газохранилище Чирен с капацитет на активен газ около 350 млн. m3/годишно. През 2009 г. в него са нагнетени 245 млн. m3 природен газ, а изтегленото количество е 260 млн. m3.

Потреблението на природен газ в страната е 2 536 млн. m3, което е с 24% по-малко в сравнение с 2008 г. Индустрията е с 54% дял, следвана от енергийния сектор с 39% услуги и обществен сектор с 5% и бит с 2%. В структурата на индустриалните потребители, с водещ дял от 64% е химическата промишленост, следвана от стъкларска и порцеланова промишленост -12%, металургията - 10%, строителство - 3% и други 11%.

В структурата на потребителите от енергийния сектор са включени всички предприятия и енергийни инсталации, които преобразуват природния газ в топлинна или електрическа енергия. С преобладаващ дял от 68% е групата на топлофикационните дружества, осъществяващи централизирано топлоснабдяване, и заводските централи (инсталации в индустриални предприятия) с дял от 32%.

Потребностите от нефт в страната се обезпечават предимно от внос. Добивът на нефт в България е в незначителни количества. През 2009 г. са внесени 6.2 млн. тона суров нефт, което е с 14.6% по-малко в сравнение с 2008 г. Произведени са 5.96 млн. тона нефтопродукти, които се реализират основно на вътрешния пазар на горива.

Брутното производство на електрическа енергия е 43 ТВтч, което е с 4.2% по-малко от производството през 2008 г. Търговският износ на електрическа енергия е 5.1 ТВтч или 11.8% от брутното производство.

Увеличава се производството на електроенергия от ВЕИ

В структурата на производство на електрическа енергия доминират топлоелектрическите централи, използващи въглища, следвани от ядрената централа АЕЦ Козлодуй. Произведената електрическа енергия от вятърни генератори през 2009 г. е 233.6 ГВтч, което е с 91.2% повече в сравнение с 2008 г. и представлява 6.5% от брутното електропроизводство от ВЕИ.

Делът на вложените местни енергоносители за производството на електрическа енергия през 2009 г. е 84.5%, а този на вносните - 15.5% (ядрената енергия е отчетена като местен енергоносител).

Крайното потребление на електрическа енергия в страната през 2009 г. възлиза на 28.3 ТВтч, което е с 5.3% по-малко в сравнение с 2008 г. Стопанският и обществен сектор участват в крайното потребление на електрическа енергия с 63.2%, а битовият с 36.8%.

Продажбите на електрическа енергия на свободния пазар през 2009 г. са 4.4 ТВтч. Закупената от крайните снабдители електрическа енергия възлиза на 25.7 ТВтч, което представлява с 0.8% по-малко от 2008 г.

През 2009 г. е произведена общо 15.1 ТВтч топлинна енергия, което е с 16.6% по-малко в сравнение с 2008 г. С най-голям относителен дял от вложените горива за производство на топлинна енергия са газообразните горива (44.8%), следван от вносните въглища - 26.7%, местни въглища - 19.5%, течни горива - 6.8% и ядрена енергия - 2.2%.

В структурата на производство на топлинна енергия с доминиращ дял са заводските централи - 50.5%, следвани от топлофикационните дружества - 47.7% и АЕЦ Козлодуй - 1.8%.

Реализираната топлинна енергия през 2009 г. възлиза на 12.8 ТВтч, което е с 18.1% по- малко спрямо 2008 г. В структурата на потребление на топлинна енергия с най-голям дял са промишлените и стопански потребители - 61.8%, следвани от домакинствата - 32.9% и бюджетните организации - 5.3%.

Повишава се производ-ството на енергия по комбиниран начин

На фона на намаленото общо производство на база 2008 г, прави впечатление, че произведената по комбиниран начин от топлофикационните дружества електрическа енергия нараства. Ефективността на комбинираното производство общо за всички топлофикации е 68.8%. Централите, които работят с природен газ, са с ефективност от около 75%, а въглищните - с ефективност от 33% до 58%.Top