Инициативи по изграждане на нова ядрена мощност в България

Ядрена енергетикаТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2013

Идеята за изграждане на нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ Козлодуй, след като бъде изчерпан експлоатационният ресурс на блокове от 1 до 4, възниква в началото на 80-тe години на 20 век. По време на изграждането на 5 и 6 блок са предвидени три потенциални площадки за нови блокове. Тази концепция е разглеждана нееднократно след това, особено в контекста на преждевременното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4, свързано с присъединяването към ЕС.

Последното предварително проучване за осъществяването на евентуално ново строителство на площадката на Козлодуй е извършено през 2009 г. от водещи европейски компании. Проучването потвърждава икономическата целесъобразност на изграждането на един или два нови блока, като се използват наличните активи на АЕЦ, такива като електрическа и техническа инфраструктура, съществуваща надеждна система за радиационен мониторинг, работещ авариен план, наличие на съоръжения за вторична преработка на радиоактивни отпадъци и съхраняване на отработено гориво, наличие на квалифициран и опитен персонал, планирано изграждане на национално хранилище за ниско-и средноактивни отпадъци в близост до АЕЦ и др. Изследването показва, че мощност от ново поколение би могла отчасти да компенсира затварянето на блокове 1 до 4, като гарантира надежден източник на електроенергия.

Правителствени решения от 2012 г.

На 29 март 2012 г. Министерски съвет на Република България възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй (РМС № 250 от 29.03.2012, т. б)).

На 11 април 2012 г., Министерският съвет дава принципното си съгласие да се предприемат действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй. МС задължава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет доклад по чл. 45, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за вземане на решение по същество и доклад относно правно-организационната форма за осъществяването на проекта. Технологията, която ще се използва за производство на електроенергия от ядрен източник, ще бъде реактор с вода под налягане (PWR - Pressurised Water Reactor) от поколение III или III+, с лека вода в качеството на забавител и топлоносител.

В изпълнение на решението по принцип на МС, с цел обособяване на структурно звено, което да инициира действия по реализация на инвестиционното строително намерение, на 3 май 2012 г. Съветът на директорите на АЕЦ Козлодуй взема решение да създаде ново дъщерно дружество.

На 5 май 2012 г. Българският енергиен холдинг в качеството на принципал дава необходимото разрешение и на 9 май 2012 г. е учредена проектна компания АЕЦ Козлодуй - Нови мощности с едноличен собственик на капитала - АЕЦ Козлодуй и основна цел проектиране, лицензиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение, с инсталирана електрическа мощност около 1200 МWе, на площадката на АЕЦ Козлодуй.

Технико-икономически анализ

През юни 2012 г. е публикувана покана за заявяване на интерес за провеждане на технико-икономическо проучване на две опции за реализация на инвестиционното намерение:

- строителство на база ВВЕР-технология с максимално използване на произведеното и закупено оборудване на "ядрения остров" на АЕЦ Белене;

- строителство на база изцяло нов проект на база PWR - технология, лицензирана в страната на производство.

Технико-икономическото проучване трябва да оцени пригодността на площадката, очакваното генериране и управлението на РАО и ОЯГ, използването на съществуващата инфраструктура и оборудване, лицензирането, местните икономически аспекти и икономическата ефективност на PWR - опциите, достъпни в момента на пазара, както и да предложи и анализира допускания за изработване на финансов модел на проекта.

Към момента изпълнението на дейностите в рамките на технико-икономическия анализ е съгласно приетия график. Извършва се технически анализ на вариантите за строителство. Сравнителна техническа оценка на вариантите изцяло нов проект и проект с използване на оборудването, закупено за АЕЦ Белене, е в процес на разработка. Извършва се и икономическа оценка на вариантите за строителство. Комплексната оценка на вариантите за строителство е в начален стадий на разработване.

Оценка на въздействие-то върху околната среда

Към момента е налице уведомяване от страна на АЕЦ Козлодуй на засегнатото население и общините, както и министъра на околната среда и водите относно инвестиционното намерение. Инвестиционното намерение е съобщено и на компетентните органи на Република Румъния, в изпълнение на задълженията по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. В съответствие с изискванията на чл. 81 от Закона за защита на околната среда, проектната компания предприе действия за извършване на процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

За извършването на ОВОС от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Козлодуй - Нови мощности на международен консорциум, избран сред седем кандидати в резултат на конкурсна процедура.

Договорът за изпълнение включва: изготвяне на задание за обхвата и съдържанието на ОВОС, при консултации и съгласуване с компетентните организации и засегнатата общественост; разработване на Доклад за ОВОС (ДОВОС) съгласно изискванията на действащата национална и европейска нормативна уредба в областта на опазване на околната среда и биологичното разнообразие; организация и експертно участие в консултациите, оценката, обсъждането и утвърждаването на Доклада за ОВОС, както и разработка на становище от общественото обсъждане.

До момента експерти по биоразнообразие са извършили теренни проучвания за установяване на потенциала на засегнатата територия като съществуващи местообитания и наличие на убежища на бозайници и прилепи и на орнитофауната.

Изследване и определяне местоположението на площадката

Основен фактор при избора и оценката на площадката е защита на населението и околната среда от радиологичните последствия при всички експлоатационни състояния, както и при аварийни режими на ядреното съоръжение.

Предвижда се площадката за изграждане на новото ядрено съоръжение да бъде разположена в съседство с или на площадката на АЕЦ Козлодуй, на която са разположени шестте блока.

В процеса на определяне на предпочитана площадка, цялата налична информация за площадката на АЕЦ Козлодуй ще бъде систематизирана и преоценена на база съвременните изисквания на действащата нормативна уредба в страната. Проучването ще завърши с класиране на площадките по разработена методика за оценка, и предложение за предпочитана площадка за инсталиране на новата ядрена мощност.

Процеси по лицензиране

Процесът на лицензиране на новата ядрена мощност на площадка Козлодуй стартира на 13 декември 2012 г., когато АЕЦ Козлодуй - Нови мощности внася в Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) искане за разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка), по реда на чл. 33, ал.1, т.1 и чл. 15, ал.4, т.1 на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, чл. 34, 35, 36 на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта е получаване на разрешение за избор на площадка и последващо одобрение на избраната площадка.

Предстоящи стъпки

Наред с реализираните предпроектни проучвания, се обмисля извършването на комплексна оценка на риска за целия проект за изграждане на нова ядрена мощност на площадка Козлодуй, в това число изготвяне на риск-регистър, индентификация на основните рискове и набелязване на стъпки за управление на риска.

След приключване на проучванията и оценките, резултатите от тях ще бъдат предоставени на МС. В случай на положително решение, след процеса по лицензиране на площадката, ще се търси стратегически инвеститор, като се подлагат на обсъждане и други възможности за проектно финансиране.


Top