Иновации на пазара на индустриални решения за енергийна ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2015

Последните две големи икономически революции са в резултат на конвергенцията на два фактора - енергията и комуникациите. В момента се намираме на прага на трета подобна революция, по-мащабна от всякога, убедени са маркетинговите специалисти. Тя ще бъде опосредствана от сливането на интернет и разпределените решения в областта на енергията и ще създаде нови комуникационни и бизнес модели.

Навсякъде около нас - във всяка търговска и публична сграда, производствено съоръжение или корпоративен офис, се крие огромен и неизползван ресурс - ефективността. В миналото този ресурс е оставал скрит, пренебрегван или неразбран от голяма част от компаниите и организациите в рамките на световната индустрия и икономика, и оползотворяван само от ограничен кръг тесни специалисти в сферата на енергийните технологии.

Днес светкавичното развитие в областта на уеб базирания мониторинг, анализа на данни в реално време и комуналните услуги, базирани на пиково ценообразуване, позволяват на този ресурс да се превърне в актив с материални измерения, който може да бъде оценен, управляван, придобит и търгуван.

Интелигентна ефективност

Този подход към енергийната ефективност е базиран на развитието на информационните технологии. Той трансформира енергията от разход в ресурс и опосредства установяването на нова парадигма на пазара на услуги - интелигентна ефективност.

По-ниските цени на сензорите в наши дни позволяват подробен и прецизен мониторинг на всяко устройство или машина в производствените и преработвателни индустриални съоръжения. Платформите за уеб базиран мониторинг правят енергийната консумация прозрачна и конфигурируема.

Инструментите за анализ на данни в реално време дават на компаниите и организациите възможност да откриват и разчитат тенденциите в енергийното потребление на оборудването си и да осъществяват прогнозни изчисления и поддръжка. Така енергийната ефективност постепенно се превръща от статичен и еднопосочен процес в динамична и проактивна стратегия.

Виртуални енергийни одити

Традиционно обследванията за енергийна ефективност или т. нар. енергийни одити се осъществяват на място в обекта от сертифицирани за целта специалисти. Възможностите да се извършва отдалечен мониторинг на енергийната ефективност на дадена сграда или съоръжение обаче позволяват и провеждането на дистанционни енергийни одити. На пазара на виртуални решения се появяват все по-достъпни инструменти за онлайн обследвания, както и софтуерни платформи с все по-богата функционалност, които неусетно преразпределят пазара на този вид услуги.

Компаниите, които разработват системи за отдалечен енергиен мониторинг, имат различна таргет група клиенти, но сходна цел с конвенционалните енергийни одитори - да се ускори процедурата по извършване на обследването, да се намалят разходите за провеждането му и да се разширят бизнес позициите на пазара.

Софтуерът за виртуален енергиен мониторинг може да бъде настроен да отчита консумацията на 15-минутни, едночасови или еднодневни интервали и да извърши отдалечен одит за минути, като съкрати разходите за осъществяването му с 50 до 80%. Такива решения могат да бъдат използвани и от самите собственици или оператори на сгради и съоръжения, като им позволят да открият базовата линия на потреблението и да регистрират всички отклонения в хронологичен план, да архивират, обработват и анализират данни.

Виртуалните обследвания сами по себе си не могат да предложат напълно адекватна алтернатива на физическите одити, но използвани в комбинация биха могли значително да оптимизират процедурата.

Виртуални енергийни табла за мониторинг

Облачно базираните платформи за мониторинг на енергийната ефективност стават все по-масови и достъпни на пазара на виртуални енергийни технологии. Причината за това е проста - визуализирането на данните за енергийното потребление значително подпомага откриването на тенденции и оползотворяването на потенциала по отношение на енергийната ефективност.

Днес почти всички големи производители на системи за сграден контрол и автоматизация предлагат и облачни платформи за енергиен мониторинг. Софтуерният компонент на тези платформи често се предлага и като част от цялостно решение за сграден мениджмънт.

Освен технологиите за енергиен мониторинг, динамично се изменя и целевата потребителска група на виртуалните решения. В началото инструментите за онлайн мониторинг се разработваха с цел онагледяване на дадена енергийна услуга пред клиентите или с образователна цел.

Днес те са част от “арсенала” на фасилити мениджърите във всички сфери, осигурявайки им необходимата информация за адекватно управление на енергийните активи. В отговор на променящите се потребности на пазара, много компании, разработващи софтуерни платформи за енергиен мониторинг, създават и предлагат и допълнителни “приставки” (т. нар. уиджети или графични компоненти) и интерфейси, предназначени за различни по-специфични задачи и приложения.

Инструменти за анализ на данни в реално време

Друга забележителна част от пакета софтуерни иновации в областта на енергийната ефективност, които заливат пазара през последните години, са инструментите за анализ на данни. Те са неразделна част от решенията за енергиен мониторинг и позволяват оползотворяване на неизползван досега потенциал в сградите и съоръженията. Именно в това направление интелигентната ефективност става истински интелигентна, твърдят експертите.

На базата на инсталираните модерни физически смарт устройства решенията за анализ на данни извличат оптималната полза от концепцията за “умен” енергиен мениджмънт. Огромните обеми от информация, изпращани към софтуера за енергиен мониторинг от интелигентните електромери, сензорите, задвижванията, контролерите и системите за сграден мениджмънт, не носят никакви преки ползи за собствениците и операторите, ако не бъдат обработени и анализирани адекватно.

Тук излиза на преден план ролята на инструментите за анализ на данни в реално време, интегрирани в тези платформи. Компаниите, предлагащи решения за отдалечен мониторинг и контрол на енергийното потребление в сгради, разработват все по-усъвършенствани алгоритми за прогнозно планиране базирани на все по-голямото налично количество информация, която да бъде анализирана.

Софтуерът за енергиен мониторинг се превръща във водещо решение за управление и диагностика на енергийните съоръжения и технологиите/оборудването, свързани с енергопотребление, в сградата. Освен за постигане на оптимална енергийна ефективност, анализите на данни в реално време помагат за осъществяване на прогнозна поддръжка и откриване на аварии и неизправности.

Съвременните софтуерни платформи могат изключително прецизно да откриват повреди в оборудването чрез температурни сензори или чрез сравняване на моментното поведение на дадена система с базовото й поведение, формулирано посредством аналитичните инструменти. Платформата е в състояние да пренастрои работата на чилърите или честотните регулатори например, за да компенсира дадено отклонение в поведението на системата.

Непрекъснатият мониторинг и анализ помагат на потребителите и по-отчетливо да откриват и оценяват ползите от въвеждането на проекти и стратегии за повишаване на енергийната ефективност. Така интелигентната ефективност постепенно превръща еднопосочния енергиен мониторинг в двупосочен и гъвкав енергиен мениджмънт.

Как информацията ускорява развитието на технологията

Макар и постепенно, информационните технологии имат потенциала да ускорят навлизането и внедряването на нова генерация технологии в областта на енергията. Безпроблемната интеграция на IT системите и физическите устройства, която от години е факт в много сфери на търговията и индустрията, вече се случва и в сферата на енергийните технологии.

Известна като M2M (machine-to-machine) комуникация, тази концепция обещава завинаги да промени и света на енергийната ефективност, навлизайки в продуктите на най-големите производители и доставчици на решения за енергийния сектор, твърдят пазарните анализатори.

С интегрирането на сензори за отдалечен мониторинг на оборудването и възможности за детайлно събиране, складиране, обработка, анализ и архивиране на данни, много компании лансират на пазара решения като част от концепцията за ново поколение технологии, съвместими с т. нар. индустриален интернет.

Други производители внедряват в продуктите си технологии за свързване към Internet of Things, включително комуникационни интерфейси и решения за присъединяване на оборудването към тази нарастваща мрежа с възможности за облачен мониторинг и контрол и отдалечено управление посредством персонални мобилни устройства.

Паралелно с големите имена на пазара на осветление, ОВК системи, индустриални машини и съоръжения, системи за производство и съхранение на енергия, IT технологии и др. динамично се развиват и група високотехнологични компании, които разработват и предлагат широка гама от решения за свързаност, превръщащи конвенционалните устройства и уреди в свързани интелигентни продукти.

Осветление

Осветлението предлага едни от най-лесно постижимите и гъвкави възможности за повишаване на енергийната ефективност в търговския и индустриален сектор. Потенциалът за усъвършенстване на технологиите е огромен, особено в сферата на светодиодните продукти, които постепенно стават все по-достъпни ценово.

Днес проектите по ретрофит на осветлението, които са част от мащабни стратегии за повишаване на енергийната ефективност в търговските, публични и промишлени обекти, са далеч от обикновена подмяна на старите осветители с нови.

Решенията, на които фасилити мениджърите залагат, са системи с възможности за програмиране, отдалечен мониторинг и контрол, които стават част от интелигентните платформи за сградна автоматизация.

Голяма част от производителите на LED продукти интегрират софтуер за мониторинг и управление на енергийната консумация и решения за дистанционен сграден контрол в осветителните системи.

Системният подход към съвременното осветление включва и интеграцията на сензори, микропроцесорни управления, програмируеми контролери и други компоненти, влагани доскоро само в компютърните устройства. Датчиците за присъствие, температура и други параметри в помещенията се присъединяват към системи за мониторинг на енергийното потребление и качеството на осветлението, като така превръщат осветителните системи в цялостни интелигентни и интерактивни платформи.

Възможностите на съвременните технологии в областта позволяват на отделните осветителни тела сами да вземат решение дали да димират светлината, да светят с пълен капацитет, или да се изключат с цел оптимална енергийна ефективност.

Отопление, вентилация, климатизация

ОВК технологиите предлагат следващата голяма възможност за иновации в областта на енергията. Охладителните системи, котлите, чилърите, пещите, термопомпите, горелките, вентилационните системи и климатичните камери съставляват близо половината от енергийното потребление на жилищните, търговски и индустриални сгради в САЩ годишно, сочат данни на щатския енергиен департамент. Ето защо в тези технологични области е налице най-голям потенциал за разработване на иновативни решения за оптимизиране на енергийната ефективност.

Според проучване на международния консорциум за енергийна ефективност CEE една четвърт от всички ОВК системи в търговски обекти по света са преоразмерени в сравнение с обема на пространствата, в които се експлоатират. Това води до излишни натоварвания и ненужна консумация на енергия. Производителите предлагат иновативни мерки за справяне със свръхпотреблението, като интегрират в продуктите си честотни управления, системи за динамичен контрол спрямо потребностите, интелигентни термостати, интерфейси за свързване с облачни платформи и др.

Центрове за данни

В центровете за данни само охлаждането генерира над 45% от общата енергийна консумация. Те се оказват “гръбнакът” на технологичната революция в ОВК оборудването, която обхваща множество нови иновации по отношение на потреблението на енергия. Само през 2012 г. в глобален мащаб общата им енергийна консумация е нараснала с 63% по данни на щатския енергиен департамент. Основен проблем отново са преоразмерените охладителни системи, които се грижат за безпроблемното функциониране на IT оборудването.

Големите компании на пазара на интелигентни енергийни решения за дейта центрове предлагат безжични сензори за измерване на параметрите на микроклимата, които се свързват със софтуерни платформи за интелигентен енергиен мениджмънт на тези съоръжения.

Цялостните решения за управление на центрове за данни включват смарт термостати и контролери, виртуални табла за енергиен мониторинг, инструменти за анализ на данни в реално време и др. Те обединяват голяма част от наличните на пазара иновации по отношение на енергийната ефективност, за да позволят драстично намаляване на консумацията на този тип обекти в световен мащаб през следващите години.

Съхранение и локално производство на енергия

Все по-масовото внедряване на интелигентни решения във ВЕИ технологиите, системите за съхранение на енергия, когенерационните инсталации, електрическите и хибридните превозни средства трайно трансформира енергийния сектор, създавайки нови възможности за оптимизиране на енергийната ефективност.

На пазара активно се търсят решения за динамично управление на тези системи спрямо потребностите и за интелигентно свързване с електроразпределителните или локалните енергийни мрежи. Смарт устройствата и софтуерните платформи отново излизат на преден план, за да позволят интегриране на ВЕИ технологии и използване на възобновяема енергия в множество обекти, захранвани доскоро само по конвенционален път.

Иновациите в областта осигуряват възможност и за все по-гъвкаво локално производство на енергия и подаване на генерираните излишъци към мрежата, увеличавайки броя на енергийно независимите и енергийно позитивните сгради и съоръжения. Решенията за интелигентна ефективност и смарт архитектура на енергийните системи разкриват възможности за реализация на множество нови енергийни проекти с високоефективни системи за съхранение и мениджмънт на енергията.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top