Интелигентна енергия - Европа II 2010 г.

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

Проектни предложения по програмата се приемат до юни

На 30 март т. г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организира национален информационен ден, посветен на програмата Интелигентна енергия - Европа II - възможности 2010. Срещата се състоя в зала Витоша на столичния Интер Експо Център. Проявата бе част от набелязаните инициативи за по-висок принос на България в изпълнението на европейската рамкова програма. Основна цел на събитието бе повишаване информираността на заинтересованите от участие в програмата организации и институции (потенциални участници в проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в сектор транспорт) и увеличаване на ефективността и резултатността от участието на страната ни в рамковата програма.

Програмата Интелигентна енергия - Европа II бе представена от експерти на Европейската комисия. Участниците се запознаха с информация за завършени проекти, финансирани от програмата. Условията за кандидатстване по кредитната линия за енергийна ефективност и ползване на ВЕИ бяха разяснени от специалисти, които работят съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Очаква се Европейската комисия (ЕК) да обяви тази пролет поредния си търг за набиране на проектни предложения по програмата. Предвиденият бюджет за подкрепа на проекти за тази година е 56 милиона евро. Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване ще бъде през юни 2010 година.

Цели и приоритети на програмата

Програмата Интелигентна енергия за Европа насърчава усилията за постигане на целите в областта на устойчивата енергетика. Тя подпомага подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми източници на енергия (ЕС си е поставил за цел да повиши консумацията на възобновяемата енергия до 12% до 2010 г.). Основно значение се отдава на транспорта.

Програмата включва дейности по:

- Насърчаване на енергийната ефективност и рационалното използване на енергийните ресурси (SAVE);

- Насърчаване използването на нови и възобновяеми енергийни източници и подкрепа за енергийна диверсификация (ALTERNER);

- Насърчаване на енергийната ефективност и използването на нови и възобновяеми енергийни източници в транспорта (STEER).

Програмата ще подкрепя и хоризонтални инициативи като:

- Интегриране на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в няколко сектора на икономиката;

- Съчетаване на различни инструменти, средства и партньори в рамките на едно и също действие или проект.

Приоритетите на подпрограмата ще бъдат постигнати чрез проекти за промоция и разпространение и проекти за пазарно въвеждане.

Бенефициенти на програмата

Бенефициенти по програмата са малки и средни предприятия, изследователски центрове, административни звена, агенции, търговски камари и др. Програмата е отворена за участие за страните членки и кандидат-членки на ЕС и страните от Западните Балкани. Други държави, особено съседни на ЕС или страни, заинтересовани от сътрудничество с Общността по иновативни дейности, могат да участват в рамковата програма, ако сключат двустранни споразумения.

Програмата е част от Конкурентоспособност и иновации 2007 - 2013

Програма Интелигентна енергия за Европа е част от рамковата програма Конкурентоспособност и иновации (2007 - 2013). Рамковата програма подкрепя мерките за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации в ЕС. Като цяло програмата насърчава използването на информационни технологии, екологични технологии и възобновяеми източници на енергия. Приета е с решение № 1639/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 24 октомври 2006 г.

Цели на програмата са повишаването на конкурентоспособността на предприятията и в частност на малките и средните предприятия (МСП); насърчаването на всички форми на иновации, включително и екоиновациите; засилване на развитието на устойчиво, конкурентно и иновативно информационно общество; насърчаване на енергийната ефективност и използването на новите възобновяеми източници на енергия във всички сектори, включително и в транспорта.

Освен с Интелигентна енергия за Европа, целите на програмата ще бъдат постигнати чрез още две подпрограми. Първата от тях е Подпрограма за предприемачество и иновации, която обединява в себе си дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността и иновациите в индустрията. Насочена е основно към малките и средните предприятия - от бързо развиващите се компании до семейните фирми, които представляват по-голяма част от предприятията в ЕС. Тя цели да улесни достъпа на развити и на новосъздадени МСП до финансиране и инвестиции. Дава достъп до информация на бизнеса относно функционирането и възможностите, които предлага вътрешният пазар, както и относно влязло в сила законодателство, което се прилага за тях, или пък за такова, което се подготвя с цел по-лесно да се адаптират към промените. В тази връзка, предоставянето на услуги на бизнеса играе особено важна роля. Подпрограмата подпомага обмена на добри практики между държавите членки с цел да създаде по-добра административна среда за бизнеса и иновациите.

Втората подпрограма е Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии, която насърчава въвеждането и използването на информационни и комуникационни технологии, които са в основата на икономиката на знанието. Подпрограмата е част от стратегията на ЕК i2010: Европейско информационно общество и включва в себе си целите на програмите eTen, eContent и MODINIS.

Индикативният бюджет на програмата за периода 2007 - 2013 г. е 3621 млн. евро, от които 2172 млн. евро са предвидени за програма Предприемачество и иновации, 724 млн. евро са за Програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и 724 млн. евро са за Интелигентна енергия - Европа.Top