РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИНТЕРКОМПЛЕКС, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИНТЕРКОМПЛЕКСПроизводство, внос и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения СрН и НН

Инженерингова и сервизна дейност

4015 Пловдив, ул. Пещерско шосе 19, тел.: 032/241 415, факс: 032/241 414, e-mail: office@intercomplex.bg

1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 20, тел.: 02/971 70 41, факс: 02/971 71 41, e-mail: office@intecomplex.bgTop