Интервю с Александър Кожухаров, управител на Ситигаз България

Газ, Нефт, ВъглищаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2010

Фокусираме се върху енергийната ефективност и обслужването и на битовите клиенти

Интервю с Александър Кожухаров, управител на Ситигаз България

ПОДОБНИ СТАТИИ

Александър Кожухаров, управител на Ситигаз България

Уважаеми г-н Кожухаров, Ситигаз България е добре известно име в българската енергетика. Въпреки това - кое ви отличава на българския пазар и кое е емблематичното за Ситигаз България?

Ситигаз България бе създадена през 2004 г., но реално започна работа по газификацията на регион Тракия в края на 2006 г. За три години изградихме повече от 400 км газопроводи в различни общини от общо 29 на регион Тракия. В този смисъл ние изградихме ново дружество, което за много кратко време разви своята инфраструктура и започна да продава природен газ. Бързото и качествено развитие е най-характерната ни черта. По отношение на нашите клиенти ние следваме принципа да ги създаваме, като предлагаме различни форми за по-лесно преминаване през техните процедури, както и инвестираме във вътрешни газификации, финансирайки най-вече общински и комунални обекти, но и частни фирми. По отношение на битовите клиенти в момента разработваме мащабна програма за тяхното приобщаване към обществото на нашите клиенти. В този аспект специфичното оборудване и отношение към клиентите е наша характерна черта. Друга черта е високата квалификация на нашия персонал и високите изисквания към нашите изпълнители, които изискват да реализираме в условията на успоредно развитие високо качество на системите.

Кои са най-новите и най-мащабните постижения в дейността на Ситигаз България?

В началото на тази година нашата мрежа достигна 400 км. Друго постижение е, че въпреки икономическата криза през 2009 г., ние не допуснахме намаление на продажбите на природен газ, а имаме леко увеличение, което - сравнено с общото положение в бранша, е едно добро постижение. В първите три месеца на тази година се очаква ръст от 50% спрямо предишните, главно за сметка на нови клиенти. Успех е присъединяването на община Кърджали към регион Тракия. Друго постижение е закупуването на Сигаз ЕАД и преминаването на дейността в община Силистра.

Бихте ли представили екипа на Ситигаз България?

Екипът на Ситигаз България е съставен от висококвалифициран персонал със средна възраст около 35 години. Формирани са три основни дирекции - техническа, която се занимава с реализацията и експлоатацията на мрежите, маркетингова, която се занимава с набирането на нови клиенти, обслужването на съществуващите и др. Третата дирекция е икономическа и обслужва финансово фирмата.

Кои са най-новите световни тенденции в техниката за газификация, която влагате в реализациите си?

Не може да се каже, че последните две-три години има революционни промени в технологията по газопреносната и разпределителните системи. Съществуват новости по отношение на подгряването на природен газ в АГРС, изграждането на системи за дистанционно отчитане, използването на тръби с предварителна изолация и др. Въвеждат се отсекатели по отклоненията към клиентите, които в случай на скъсване на тръбата прекъсват притока на газ към клиента, въвеждат се турбинни групи, които редуцират налягането на природния газ в АГРС, произвеждат ел. енергия. Постоянно се повишава енергийната ефективност и надеждността на компонентите, а с това и системата. Има новости и в редуциращите и отсекателните системи. Постепенно въвеждаме голяма част от изброените по-горе новости, както и много други.

Как ще коментирате най-наболелите проблеми в областта на газификацията в България?

Основните проблеми са свързани с тежките процедури по съгласуване на проекти в газоснабдяването и газопотреблението. Битовите клиенти действат по почти същата процедура, както и промишлените или комунални клиенти. Това обяснява защо в България само около 1% от домакинствата са газифицирани. Съществуват и противоречия между различните подзаконови актове, които пречат на въвеждането на природния газ - най-екологичното и икономически ефективно гориво у нас.

Какви са плановете ви в скоро време и в дългосрочен аспект?

Плановете ни предвиждат изграждането на около 500-600 км газопрводи в следващите четири години в целия регион, както и в община Силистра. Надяваме се към края на този период да постигнем консумация от около 80-90 млн. нм3 и да инвестираме около 100 млн. лв. в областта на газификацията у нас. Започваме активна дейност в областта на енергийната ефективност и програма, насочена специфично към битовите клиенти.Ключови думи: Ситигаз
Top