Интервю с Борислав Йорданов директор сектор Енергетика на Сименс

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

Сименс заема ключово място на българския енергиен пазар

Борислав Йорданов,

директор сектор Енергетика на Сименс ЕООД, пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Йорданов, кои са основните дивизии в дейността на сектор Енергетика на Сименс България?

Като един от трите сектора на Сименс, действащи на българския пазар, сектор Енергетика включва в своята структура следните дивизии: Нефт и газ, Конвенционални енергийни източници, Възобновяеми енергийни източници, Пренос на електроенергия и Разпределение на електроенергия.

Какво е мястото на компанията на българския енергиен пазар?

Безспорно, сектор Енергетика на Сименс заема ключово място на българския енергиен пазар, предлагайки не само продукти, но и решения до ключ в областта на преноса и разпределението на електроенергия, в производството на електроенергия, както и в областта на петролната и газова промишленост и възобновяемите енергийни източници.

Кои са основните продуктови групи в портфолиото ви?

Дивизията Нефт и газ предлага газови турбини (< 50 MW), парни турбини (< 200 MW), компресори, системи за електрозахранване за петролната и газова промишленост, когенерации до ключ. В областта на конвенционалните енергийни източници предлагаме генератори, електроцентрали до ключ, системи за автоматизация и управление, горивни клетки, технологии за извличане на газ.

Портфолиото ни в сферата на възобновяемите енергийни източници обхваща вятърни турбини, морски и надземни генератори, включително сервизни решения, соларни паркове, ВЕЦ. В областта на преноса на електроенергия можем да предложим високоволтови енергопреносни системи за постоянно и променливо напрежение (в т. ч. подстанции под ключ, газоизолирани подстанции и линии, прекъсвачи, некомутируеми устройства, измервателни трансформатори), силови и дистрибутивни трансформатори.

В областта на разпределението на електроенергия предлагаме компоненти, въздушно- и газоизолирани прекъсвачи СрН и КРУ, решения за автоматизация на разпределителните мрежи и подстанции, релейни защити и управление.

Бихте ли ни разказали повече за най-новите разработки на компанията в сферата на електроцентралите с комбиниран цикъл на работа?

Както бе официално съобщено, през месец март 2010 г. Сименс България и ЕВН България Топлофикация представиха в Пловдив проект за изграждане на когенерационна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия, на който главен изпълнител (ЕPC contractor) е консорциум между Сименс Швеция и Сименс България.

Когенерацията представлява специфична технология за централизирано едновременно производство на електроенергия и топлоенергия. При традиционните методи на електропроизводство, голямо количество полезна топлина се изхвърля в околната среда под формата на кондензна топлина от парата. Докато технологията когенерация използва отделената топлина и произвежда едновременно топлоенергия и електричество в комбиниран цикъл с по-висока ефективност.

Увеличеният дял на производство на енергия чрез когенерационен метод е сред приоритетите на Европейския съюз. Чрез изграждането на новата централа по технология на Сименс, регионът ще получи най-модерното комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия не само в България, но и на Балканите.

Кой е най-значимият обект на Сименс Енергетика в страната?

Сименс Енергетика има редица значими проекти в България. Сред тях са реконструкцията и модернизацията на съществуващи топлоелектрически централи в страната като например ТЕЦ Марица Изток 3. Също така Сименс е доставчик на основно оборудване за въглищната централа в ТЕЦ Свилоза на територията на Свилоцел. Сред значимите ни обекти са и новата когенерационна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия, Пловдив, подстанция Пловдив 400 kV, подстанция Бяла 110 kV за Е.ОН, подстанция Царацово 110 kV за ЕВН и др.

В какво се състои участието на Сименс в изграждането на АЕЦ Белене?

Участието на Сименс в изграждането на АЕЦ Белене включва изграждане на системите за управление на конвенционалната част на централата като подизпълнител на фирма Арева. Потенциалните възможности на Сименс предполагат и участие в изграждането на разпределителна уредба 400 kV.

Кои са най-новите продукти на Сименс в областта на възобновяемите енергийни източници?

Сименс е пионер и иноватор в света на "зелените" технологии и притежава обширно портфолио в областта на ВЕИ. Процесът по тяхното разработване е постоянен, като в последните години се обръща голямо внимание на въвеждането на технологии за намаляване на разходите по поддръжка и увеличаване на ефективността. Това постепенно ни приближава към момента, в който целесъобразното производство на електрическа енергия от ВЕИ ще бъде възможно без използването на различни държавни механизми за субсидии. Тогава осъществяването на даден проект във ВЕИ ще зависи единствено от чисто пазарно-икономически фактори.

Последните разработки на Сименс в областта на ВЕИ, отличаващи се с изключителна висока ефективност и ниски разходи за поддръжка, са новата директно задвижвана вятърна турбина SWT-3.0-101 с номинална мощност от 3 MW и новите централни фотоволтаични безтрансформаторни инвертори Sinvert PVS с максимална ефективност от 98,4%.

Сименс изпълнява цялостни проекти за изграждане на вятърни паркове - от етапа на планиране до сервизирането и оборудването. Кои са най-често срещаните трудности при интегрирането на вятърните централи в енергийната система?

Не бих казал, че Сименс среща сериозни трудности в процеса на интеграция на вятърните централи към енергийните системи на различните държави. Концернът е разработил специална система за трансформиране на произведената от вятърните турбини енергия и подаването й в енергийната система - NetConverter®. Системата позволява подаването на енергия с постоянна честота и напрежение, въпреки че оборотите, честотата и напрежението на вятърните турбини са променливи и зависят от климатичните условия.

Системата осигурява максимална гъвкавост по отношение на поведението на турбината и изпълнява всички специфични изисквания към честота, напрежение и др. на оператора на електрическата мрежа.

Според вас, как се отразява икономическата криза на инвестициите във ВЕИ сектора?

Икономическата криза през последните години промени света и постави нови предизвикателства пред бизнеса. Нашите наблюдения показват, че глобално погледнато, секторът на ВЕИ не беше засегнат драматично през последните години. Потвърждение за това са продажбите на Сименс на зелени технологии, които възлизат на приблизително 23 милиарда евро годишно с двуцифрен прираст всяка година.

Погледнато локално за България, инвестициите във ВЕИ сектора са все още относително малки, като този факт не може да се отдаде единствено на финансовата криза. Редица други фактори доведоха до тази тенденция, като специално за сектора на производство на електрическа енергия от ВЕИ това са несигурността в регулаторната рамка, липсата на опитни инвеститори и фирми, разработващи такива проекти, инфраструктурни проблеми и др.Top