Интервю с Емилия Царева, изпълнителен директор и член на УС на ПроКредит Банк

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 6, 2012

Подкрепяме бизнеса в повишаването на енергийната ефективност

Какви финансови инструменти, подпомагащи повишаване енергийната ефективност на българския бизнес, предлага ПроКредит Банк?

Започнахме с финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на бизнеса още през 2009 г. Като банка на малките и средните предприятия търсихме начини да им предложим възможности да подобрят ефективността си, включително и енергийната ефективност на производството или услугите, които предлагат. Банката отпуска бизнес кредити Енергийна ефективност и зелена икономика по линия на съвместната инициатива на МИЕТ и ЕБВР.

Всички малки и средни предприятия могат да се възползват от кредитите, за да финансират своите бизнес начинания с цел подобряване на производителността и ефективността с полезни за околната среда технологии. Банката отпуска кредитите за проекти на фирми от почти всички сектори на промишлеността, търговията и услугите, като дава допълнителни стимули за производителите на хляб, сладкарски продукти и някои подотрасли на преработващата промишленост.

Откога предлагате инструменти в тази насока? Какви бяха основните Ви мотиви за предоставянето на такива кредити?

През 2006 г. инициирахме програма от зелени финансови продукти - първата по рода си в България, съставена от кредити Енергийна ефективност, първоначално за частни лица, а впоследствие - адаптирани за бизнеса. До тази година работихме успешно по програма за Енергийна ефективност за фирми с подкрепата на Европейския съюз, Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KfW (Немска банка за развитие) и Counsil of Europe Development Bank - CEB (Банка за развитие към Съвета на Европа). По тази програма имаме над 100 финансирани проекта, като повече от 70% от тях вече са реализирани и фирмите са усвоили допълнителните стимули от ЕС по програмата.

Какво представлява програмата Енергийна ефективност и зелена икономика, в която ПроКредит Банк е партньор? Какви възможности предоставя тя на бенефициентите?

Основната полза за фирмите от въвеждането на енергийно ефективни технологии е дългосрочното намаляване на разходите за енергия при ситуация на постоянно увеличаващите се цени на енергийните ресурси.

С кредит Енергийна ефективност и зелена икономика на ПроКредит Банк фирмите могат да се възползват от безвъзмездна помощ в размер до 50% от общо допустимите разходи по проекта, които се финансират със средства от ОП „Конкурентоспособност”. С гранта те могат да погасят предсрочно кредита си без такса. За фирмите съществува възможност да получат авансово до 20% от размера на безвъзмездната помощ. Банката финансира до 100% от стойността на енергийно ефективните проекти в размер до 2 млн. евро със срок на изплащане до 15 г.

Какви са допустимите дейности, които тя обхваща? При какви условия биха могли да кандидатстват компаниите?

С кредит Енергийна ефективност и зелена икономика фирмите могат да финансират, най-общо казано, инвестиции, водещи до намаляване на потреблението на енергия или горива спрямо досегашното потребление, и/или до намаляване на потреблението на енергия за единица произведена продукция. Инвестициите в комбинирано производство на топлина и електроенергия (когенерация) и преминаване на друг вид гориво се считат за допустими. Освен че са допустими, проектите за когенерация и смяна на горивната база с по-екологично гориво, се разглеждат като преференциални.

По програмата могат да се финансират и ВЕИ проекти с инвестиции в производството на топлинна и охлаждаща енергия единствено за нуждите на собственото потребление на предприятието с помощта на соларна и геотермална технологии и котли на биомаса. Инвестициите в технологии за производство на енергия от ВЕИ, която не е за собствените нужди на предприятието, са недопустими.

В зависимост от размера и сложността, допустимите проекти се разделят на технологични проекти - лесни и малки проекти с използване на оборудване от списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране, и проекти с енергийно обследване - по-големи и по-сложни проекти, основаващи се на препоръките от извършен енергиен одит.

Бихте ли посочили пример за проект, който може да се реализира с кредит по Програмата?

Пример за намаляване на разходите за енергия и преки енергийни спестявания е инвестицията в подобряване на сградния фонд на предприятие за хляб и подмяна на част от машините в него. В резултат на нововъведенията, предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия и над 40 000 евро преки енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top