Интервю с инж. Колю Орешков, управител на 3К

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2012

Като управител на една от водещите компании в бранша, виждате ли реално развитие на този сектор от възобновяемата енергия и в каква насока?

Бих искал да отбележа, че реалното развитие на фотоволтаиците в България стартира през 2007 г. Ние ориентирахме бизнеса си в тази област през 2005-ма и имаме реална представа за състоянието на сектора, който се развива доста бурно, но хаотично. Все още няма ясна визия за стратегическото развитие в дългосрочен аспект. Наблюдаваме безразборно изграждане на системи, които повтарят грешките, допускани в досегашното строителство на централизирани системи. Пропуска се възможността системите да се разполагат в близост до крайния консуматор, което е и силата на фотоволтаиката.

Една от основните пречки пред бизнеса с фотоволтаика е бюрокрацията. Потвърждава го и последният европейски доклад PV LEGAL, отразяващ напредъка на европейските страни в тази насока. Промени ли се отношението на администрацията?

Развитието на бизнеса зависи до голяма степен от държавните институции. Развитие, което трябва да отговаря на настоящите нужди, като съобразява последствията от действията си в бъдеще. Свидетели сме на дисонанс в отношенията между държавата, бизнеса и служителите. Голямо значение има липсата на етично и морално съзнание на чиновниците. Чисто човешкият фактор играе възпираща роля в развитието на бизнеса и в частност на фотоволтаиката. В условията на динамични промени е нужно да премислим действията си отново и отново, за да постигнем положителни резултати.

Проблем пред реализацията на проектите са трудностите при интегрирането на фотоволтаични системи в електрическата мрежа. Успяха ли да се преодолеят част от трудностите при реализация на PV проекти?

И до ден-днешен не са разписани ясни правила и действия при включване на PV генератори към разпределителната мрежа. Всички ЕРП-та създават свои правила, пречупени през корпоративните им интереси - затрудняват и усложняват присъединяването към мрежата. И тук липсва водещата роля на държавата в лицето на ДКЕВР. Свидетели сме на институционална несигурност. Несигурност, породена от действията на държавата, ефективността на правителството и предоставянето на услуги. Предприемачите се страхуват от политически изненади и неочаквани промени в правилата, които сериозно засягат бизнеса им.

Какъв според вас е потенциалът за изграждане на големи ВЕИ централи у нас или настъпва времето за разработване на инсталации в сградите?

Когато говорим за фотоволтаични инсталации трябва да подчертаваме възможностите за интегрирането им в урбанизираните територии, т. е. изграждането на покривни, фасадни системи, при които се спестяват загубите на електрическа енергия при трансформация и пренос до крайния консуматор. Големите проекти за ВЕИ централи повтарят грешките на големите конвенционални централи - АЕЦ, ВЕИ, ТЕЦ. На практика централизираните системи са транспортни системи (аналогичен е случаят с пречиствателните съоръжения за отпадни води). Загубите в подобна мрежа могат да достигнат до 10 и повече проценти и стратегически погледнато имат място, но в ограничени мащаби и количества.

Какво е бъдещото развитие на фотоволтаичните системи в световен план - централизирани или автономни решения?

Всеки от тези видове има преимущества, но основно направление трябва да са автономните децентрализирани системи. Ще се появят нови възможности за бизнес, тъй като търсенето на по-ефективни или различни начини за използване на природните ресурси расте. Нараства и желанието за запазване на екосистемите, смекчаване на въздействията. Иновациите ще изиграят ключова роля в създаването на нови възможности за бизнес. Той трябва да приеме, че предстои обоснована промяна.

Пред какви предизвикателства е изправена компанията Ви днес и какви нови идеи за оползотворяване на слънчевата енергия предвиждате?

Нашата мечта е да изграждаме места за обитаване, независими от доставчици на стоки и услуги, независими от електроенергия, води и горива. Това може да се постигне с оптимизиране на разходите в сградите. През изминалата година бяхме поканени на семинар в Германия, който се проведе в собствена, енергийно- и водонезависима сграда на фирмата производител, отоплявана с биогорива. Сградата изцяло покрива нуждите си от електроенергия, биогаз. Надеждата ни е в недалечно бъдеще да сме собственици на подобна сграда и да продължим делото си в различни бизнес условия и разбирания.Top