Интервю с Методи Николов ръководител клон Автоматизация - Старт Инженеринг

ЕлектроенергетикаИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

Независимо от кризата, продължаваме успешното си развитие и инвестициите в бъдещето

Методи Николов,

ръководител клон Автоматизация - Старт Инженеринг АД,

пред сп. Енерджи ревю

Уважаеми г-н Николов, как бихте коментирали съвременното състояние на българската енергетика?

Надявам се, че не очаквате от мен да дам конкретна оценка или да направя генерални обобщения и анализи по въпроса. Темата е прекалено важна и има достатъчно специалисти и политици, които се занимават с нея. Но за някои конкретни специфични технически аспекти мога да споделя с вас на базата на опита ми предимно в енергетиката.

Според мен, като цяло в техническо отношение, състоянието на централите ни е на много добро ниво. Нямам предвид само новите мощности като изгражданите от Алстом два нови 300-мегаватови блока в ТЕЦ „Марица Изток 1”, като изградения нов котел на кипящ слой в ТЕЦ „Девен” и други, където изцяло са решени проблемите с отделянето на вредни емисии и очистването на газовете и с оптимизацията на технологичните процеси и ефективната работа на технологичните съоръжения. През последните години както на приватизираните, така и на много от централите на НЕК бяха направени съществени рехабилитации, изградиха се нови очистващи съоръжения и инсталации, внедриха се нови съвременни системи за автоматизация и др. И като конкретен пример бих споменал за участието на нашите централи в европейската енергосистема (UCTE) - с много добри показатели по отношение на изискванията и критериите.

Какви според вас са възможностите за повишаване на енергийната ефективност в топлоелектрическите централи?

Понастоящем енергийната ефективност се свързва от нормативните документи, закони, директиви и наредби с потребителите на енергия. Докато процесите на производството на топлинна и ел. енергия не се засягат. През последните години в голяма част от централите (енергийни, топлофикационни, заводски) бяха внедрени съвременни информационно-управляващи системи с различен обхват, функции, апаратура. Тези системи са добра база и предпоставка за внедряване на нови, модерни алгоритми и методи за оптимизация на процесите и за комплексно решаване на проблемите, свързани с подобряването на икономическите и екологичните показатели - намаляване на емисиите на СО, СО2, азотни оксиди. Според мен, определено има какво да се направи в тази насока - съществуват значителни резерви и възможности (със сравнително малки допълнителни инвестиции).

Новите, по-строги изисквания и стандарти на българското и европейското законодателство също поощряват това.

Какви по-мащабни проекти в сферата на енергетиката реализира Старт Инженеринг в момента?

Най-големият проект на Старт Инженеринг за тази година, а и за последните няколко, е разширението на софийското метро. В момента клон София има договор за главен подизпълнител за пълен инженеринг по части електромеханична, транспортна автоматика, телекомуникации и SCADA система на седем метростанции на втори и две метростанции на първи метродиаметър, както и участие в проектирането на трети метродиаметър.

По договор с НЕК продължава работата по проектиране, изработка, монтаж и наладка на шкафове и табла с релейни защити на 12 подстанции 220 kV и 400 kV - т.нар. „Лот 2 Запад”.

Работи се и по реконструкцията на подстанция 110/6 kV в ПСОВ Кубратово.

Един от големите ни проекти за тази година е пречиствателната станция за отпадни води Русе - пълен обем инженерингови дейности по части електро, КИП и автоматизация.

Продължаваме работата и по реконструкцията на стари и по изграждане на нови малки ВЕЦ - електро и системи за автоматизация, както и по проекта ВЕЦ „Цанков камък”.

Не мога да не спомена и за участието ни в пусково-наладъчните работи на ел. съоръжения в ОРУ 400 kV, системите за автоматизация и системите за емисионен мониторинг на новите блокове на ТЕЦ „Марица Изток 1” - изграждани от Алстом.

През тази година бяха финализирани и някои големи проекти по реконструкцията на подстанции и подмяна на релейни защити в „Лукойл Нефтохим Бургас”.

И тази година продължаваме да работим по внедряване на нови (и по сервизното обслужване на внедрени вече) системи за непрекъснат емисионен мониторинг на димните газове - както в ТЕЦ, така и в предприятия в химическата, циментовата промишленост и др.

В какви международни проекти участвате през тази година?

От съществено значение за фирмата е сътрудничеството и кооперирането с водещи западни фирми и съвместното участие в проекти в различни страни. След успешното приключване на обекти във ВЕЦ и ТЕЦ в Китай и Виетнам (съответно като подизпълнители на АВВ и Алстом), в момента сме пред завършване работата по рехабилитацията на два големи ВЕЦ в Турция като подизпълнители на АВВ.

Трябва да спомена за сътрудничеството ни с METSO Automation по проектиране, тестване и внедряване на системи за автоматизация. През последните години изпълнихме няколко големи проекта в енергетиката и в хартиената индустрия във Франция, Гърция, Германия и Финландия. В момента наши специалисти участват в наладъчните работи на нова газова централа 900 MW в Турция.

Предстои до края на тази година да приключим внедряването на КИП и система за автоматизация в голям химически завод в Сирия - изключително тежък, но същевременно много интересен обект. Продължава успешната ни съвместна работа и сътрудничество с гръцката фирма ASPO technology по енергийни проекти в Гърция.

Какви нови предизвикателства се появиха в дейността ви вследствие на финансовата криза?

Едно от последствията на кризата, което се почувства най-вече през тази година, е свиването на обема на проектите. Проблемите с редуцирането на инвестициите, липсата на достатъчно средства за нови проекти и други, естествено рефлектира и върху нашата дейност. И ние, както и други фирми от бранша, се опитваме да търсим нови решения и възможности. От особена важност в този момент е сътрудничеството с други водещи фирми с различни от нашата дейност - строителни фирми, фирми които произвеждат и внедряват технологично оборудване, конструкции и други, за съвместно участие в нови комплексни проекти и обекти.

Кои са приоритетите във фирмената политика и дейността на компанията?

Основните насоки в политиката на Старт Инженеринг (особено в настоящия момент) са да запазим позициите си и да продължаваме да се развиваме като водеща фирма с утвърдени позиции в областта на проектирането и внедряването на различни системи и апаратура в електропроизводството и разпределение, контролно-измервателни прибори, информационно-управляващи системи, климатична и вентилационна техника и др.

Също така, основен момент в политиката на фирмата е и прецизният подбор и инвестиране в непрекъснато обучение и квалификация на персонала у нас и в чужбина - във водещи фирми в нашата област. Независимо от трудностите и кризата в момента, след приключилото разширение на производствената ни база в Бургас, тази година започнахме изграждане на нов административно-производствен комплекс близо до централния ни офис в София, както и разширение на проектантската ни дейност.Top