Интервю с Милан Калал, старши анализатор за ЦИЕ, IDC Energy Insigths

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 1, 2013

Очаквам ръст на интелигентните услуги през 2013 година

Г-н Калал, как изглежда ситуацията със смарт грид мрежите в Югоизточна Европа в сравнение с останалата част на континента?

В периода 2009 - 2012 г. Европейската комисия (ЕК) окуражаваше разработката на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи в страните от общността чрез Третия енергиен пакет. Но съмненията на потребителите и несигурността сред представителите на индустрията забавиха внедряванията.

Като цяло има повече от 220 смарт грид проекта в Европа, или инвестиции от приблизително 5.5 млрд. евро. Проектите не са разпределени равномерно. Повечето са в държавите от Западна Европа, докато страните от Източна изостават.

Компаниите от енергийния сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) планират развитието на интелигентни структури, но интелигентните измервания са все още в етапа на малките пилотни проекти, тестващи различни измервателни и комуникационни технологии. През следващите години ще сме свидетели на все по-интензивно внедряване на интелигентни измервания, тъй като доставчиците на енергия ще се обръщат към тези технологии като средство за модернизиране на мрежите и подобряване на информацията, от която се нуждаят операторите.

Какви са най-големите предизвикателства за компаниите от енергийния сектор в момента и как те се справят с тях?

Главните предизвикателства при изграждане на интелигентни мрежи са в следните области: регулации и стимули за въвеждането им; инфраструктура и стартиране на иновационни проекти; стандарти и оперативна съвместимост; ангажираност на потребителите; лично пространство, управление на данните и сигурност.

За да адресира тези предизвикателства, ЕК стартира инициативи, които да подобрят ситуацията, като: разработка на технически стандарти; промени в регулаторната рамка, които да осигурят стимули; стимулиране на иновациите и появата на нови технологии и системи; създаване на гаранции за отворен пазар, базиран на конкуренция, в интерес на потребителите; осигуряване на защита на личните данни и личното пространство на потребителите.

За т. г. са планирани следните задачи: стандарти за интелигентни мрежи; защита на данните, на личните данни и киберсигурност; регулаторни препоръки и пазарни модели; смарт грид инфраструктури.

В кои области предприемачите намират възможности за принос при интелигентните мрежи?

Проактивните предприемачи (ИКТ производители и доставчиците) могат да спечелят конкурентно предимство чрез разработване на продукти в много сфери: доставчиците на енергия ще продължат да разработват и внедряват приложения, с които клиентите да могат да контролират и управляват консумацията си; някои играчи ще се превърнат в доставчици на енергийни услуги с добавена стойност; доставчиците на дребно ще маркетират пакети с плоски цени; аналитичността ще има централна роля за предвиждане на миграцията на клиентите към друг доставчик или на липсата на платежоспособност; системите за грижа за клиента и остойностяване на консумираните услуги ще трябва да поддържат гъвкави тарифи и методи за начисляване, кратко време от появата на иновации до реализирането им на пазара, намаляване на присъщите разходи за услугите и за усвояването им; само някои компании в сектора на комуналните услуги ще имат необходимите технически средства да се възползват изцяло от потенциала на социалните медии.

Каква е ползата от смарт грид мрежите за потребителя?

Внедряването на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи е сериозно финансово и технологично предизвикателство. Но веднъж приключило, ще осигурява ползи, сред които ограничаване повишението цените на електроенергията за крайните потребители чрез използването на нови конкурентни пазарни механизми; засилване на енергийната сигурност; намаляване на енергийното потребление чрез приспособяване на доставките в съответствие с индивидуалните нужди на отделните домакинства; опростяване на процедурите за смяна на енергоразпределителните предприятия.

През т. г. очаквам да видя нарастване броя на ютилити организациите, които искат да предложат “интелигентни” енергийни услуги с цел увеличаване на новите клиенти и задържането им. Първоначално услугите ще бъдат насочени към предоставянето на потребителите на по-точно фактуриране и прозрачност, увеличен онлайн достъп или достъп чрез смартфон - с допълнително отчитане и инструменти за съвети, базирани на анализи.

Top