Интервю с проф. Андреас Ройтер, директор на Института Фраунхофер и модератор на международната конференция Поддръжка на вятърни турбини

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2012

Предстои усъвършенстване на силовата електроника във вятърните турбини

Уважаеми проф. Ройтер, бихте ли представили дейността на Института Фраунхофер за вятърна енергетика и технологии за енергийни системи?

Научноизследователската работа на института е насочена към развитието на вятърната енергетика и интегрирането на системите за оползотворяване на енергията от ВЕИ към електроснабдителните мрежи. По-специално проучваме технологиите за преобразуване на вятърната енергия и възможностите за оперативен мениджмънт на отделни турбини и цели паркове; динамиката на вятърните турбини и техните компоненти, структурата на ротора, задвижващите механизми и основите на турбините. Разработваме и различни методи за изпитване и оценка на вятърни генератори; извършваме екологични анализи на вятъра, условията за инсталиране на турбини в морето и др. В сферата на дейност на Института е и проучването на нови методи за контрол и системна интеграция на децентрализирани ВЕИ инсталации и системи за съхранение на енергия; управление на енергията и експлоатация на електроразпределителните мрежи.

Вие ще бъдете модератор на международната конференция „Поддръжка на вятърни турбини”. Кои са участниците в конференцията?

В конференцията ще вземат участие професионалисти от индустрията, занимаваща се с мениджмънт и поддръжка на вятърни паркове. Форумът е адресиран и към инвеститори във ВЕИ системи, доставчици на услуги в сферата на експлоатацията и поддръжката на ветроенергийни системи, доставчиците на енергия, операторите на ветроенергийни паркове и др.

Кои са актуалните проблеми при операционния мениджмънт и поддръжка на ветроенергийните системи?

Основната проблематика е концентрирана върху оценката на бъдещите разходи по надежден начин, подобряването на дейностите по оползотворяване на вятърната енергия и изследване на специфичните рискове, свързани с офшорните вятърни паркове.

Кои са слабите точки в дизайна и технологията на всяка вятърна турбина, които подлежат на усъвършенстване?

В момента забелязваме изместване на фокуса от проблематиката, свързана с механичните компоненти на турбините към тяхната електрическа част. Съвременните вятърни турбини разчитат в голяма степен на силовата електроника и изглежда, че в тази област има много възможности за подобрение.

Кои са най-разпространените методи за мониторинг на оборудването и идентификация на проблемните части на вятърните турбини?

Наблюдението на състоянието на задвижващите компоненти чрез използване на вибрационни методи за анализ е доста разпространено в днешно време, докато мониторингът на композитните материали и силовата електроника тепърва ще се развиват. В бъдеще ще се използват по-често и технологии, базирани на оптични сензори, както и температурни и акустични анализи за откриване на възможни неизправности в оборудването.

Каква е обичайната практика в Германия за обслужване и ремонт на вятърните турбини? Има ли фирми, специализирани в поддръжката на вятърни паркове или това се прави от компанията изпълнител на проекта?

В Германия има различни бизнес модели за операционен мениджмънт и поддръжка на ветроенергийните съоръжения. Класическият подход е услугата да се извършва от производителите на оборудването в рамките на разширен гаранционен пакет, но също така много разпространен модел е предоставянето на този тип дейност на независими външни фирми, предлагащи широка гама от услуги, включително гаранционни пакети.

В каква посока смятате, че ще се променят изискванията по отношение на поддръжката на вятърните системи в близко бъдеще?

По отношение на вятърните паркове, инсталирани на сушата, очакваме все повече независими компании да предоставят персонализирани решения, в съответствие с индивидуалните нужди на операторите, както и повече оператори да включат в компетенциите си сервизни услуги.

Поддръжката на офшорните паркове, според мен, засега ще остане функция на производителите на оборудването или ще се поеме от новосъздадени сервизни компании със сериозни финансови възможности, тъй като този тип бизнес изисква големи първоначални инвестиции и носи рискове.


Top