Интервю с Рафаел Синтас, директор на офиса на Мartinez-Echevarria в Кордоба, отговарящ за правно-енергийния отдел на кантората

ИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 2, 2011

Българският ВЕИ сектор ще претърпи голямо развитие за постигане на целите

Рафаел Синтас, директор на офиса на Мartinez-Echevarria в Кордоба, отговарящ за правно-енергийния отдел на кантората, пред сп. Енерджи ревю

Г-н Синтас, в предварителния ни разговор споменахте за бурното развитие на фотоволтаичния пазар в Испания до 2008 година. Кои са факторите, довели до испанския фотоволтаичен бум? Какви мерки предприе държавата за контрол на свръхпроизводството на енергия?

Испанският фотоволтаичен бум до голяма степен беше следствие от предоставяните изключително атрактивни преференциални цени за тази енергия. Това доведе до голямо нарастване броя на проектите, реализирани в Испания. Към края на 2008 г. в Испания имаше инсталирани 3.300 MW, което предполагаше надхвърляне на целта с 400 MW, заложена от актуалния План за ВЕИ за 2010 г. Развитието през 2008 г. се реализира посредством инсталации, разположени на земята, като голяма част от централите са с мощност от няколко мегавата.

По отношение на поставената цел за контрол на свръхпроизводството, испанското правителство прие серия от постановления, чрез които се ограничават преференциалните цени за енергията, произведена от фотоволтаичните централи. Последната приета мярка дори ограничи производственото време на инсталациите.

Какви позитиви за бизнеса в областта на ВЕИ донесе промяната в законодателството в Испания? А какви отрицателни последствия се наблюдават там?

От една страна, трябва да отбележим, че в Испания имаше положителни нормативни изменения, които улесниха проектирането и изграждането на централите, а също така и включването на енергията в електроразпределителните мрежи.

Като положителен ефект от нормативните изменения, които предвиждат намаляване на премиите, може да се отчете постигането на по-голяма ефективност на разходите по проектиране и изграждане. В много случаи тези разходи бяха сведени до 50% в сравнение с цената на проектите, разработени до 2008 г.

Отрицателен ефект от нормативните изменения, освен намаляването на рентабилността на инсталациите, е и намаляването на нормативната сигурност и интензивност, която съществуваше. Между 2007 и 2010 бяха приети четири постановления, които определят политика на намаляване на тарифите и ограничаване на производствените часове на инсталациите. Негативният ефект беше засилен допълнително от неизвестността, съществуваща в Испания преди приемането на последната норма през декември 2010, което доведе до създаването на редица слухове, които парализираха инвестициите.

Друг важен негативен ефект е ограничаването на производствените часове на централите, които вече имат назначена преференциална цена.

Как се промени отношението на банките към финансирането на ВЕИ проекти? Склонни ли са те да финансират нови проекти и при какви условия?

Когато нормативната рамка в Испания беше стабилна, банките до голяма степен подкрепяха финансирането на фотоволтаичните проекти. Несигурността по отношение регулирането на преференциалните цени във фотоволтаичния сектор през последните две години доведе до значително забавяне финансирането на подобен вид проекти. И днес това финансиране е почти прекратено.

Към настоящия момент е изключително трудно да се получи банково финансиране за развитието на фотоволтаични проекти. Дори в малко вероятния случай такова финансиране да се осъществи, условията по финансирането ще бъдат много по-неизгодни за предприемача, отколкото условията, предоставяни във времето на стабилна законова рамка.

Какви са постигнатите резултати от Испания към 2010 година по отношение на националните цели на страната към 2020 година?

Испанското правителство е в процес на завършване на новия План за възобновяемите енергийни източници (ПВЕИ) 2011-2020, който да замени ПВЕИ 2005-2010. Той най-вероятно ще бъде представен през втората седмица на месец май и одобрен в края на юли. Новият план е разработен на основата на идеята да “поддържа твърд ангажимент към развитието на чистата енергия, като част от един енергиен модел, който се стреми да запази устойчивото си развитие”. Заложено е увеличение с близо 60% на дела на ВЕИ, като се очаква той да покрие 20,8% от търсенето. Актуалният процент е 13,2. Въпреки това, в Националния план за действие относно възобновяемите енергийни източници (НПДВЕИ), правителството предвижда до 2020 г. да се достигнат 22,7%. Това би означавало да се надхвърли с почти 3% квотата от 20%, фиксирана от Директива 2009/28/CE на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2009 г.

Какъв е интересът на компанията, която представлявате, към българския пазар и какви перспективи виждате за неговото развитие? Какви услуги са част от вашето портфолио?

Правна кантора MARTINEZ - ECHEVARRIA (MEPF Law offices) оперира в България повече от шест години. Този факт, заедно с големия опит, който кантората има за проекти, свързани с ВЕИ, както в Испания, така и в други страни, определят качеството на предоставяните правни услуги както за проектиращите проектите, така и за фирмите, извършващи строителство на инсталации за произвеждане на електрическа енергия от различните видове ВЕИ; доставчици на съоръжения и т. н. Всичко това трябва да бъде разглеждано в перспектива потенциалното развитие на пазара на ВЕИ в България, като последствие от заложените от ЕС цели.

Услугите, които MARTINEZ - ECHEVARRIA предлага във връзка със сектора на ВЕИ, обединяват юридическите консултации и правни съвети по време на различните етапи на развитие на проектите, подготовка на административни документи, извършване на дружествени операции и покупко-продажба на проекти, подготовка на договори за предоставяне на услуги, свързани с извършването на инженерните дейности по проекта и договори за реализация на проектите, процесите по изготвяне на due diligence; съдействие и консултации по отношение финансирането на проектите и др.

Какви положителни предпоставки виждате за развитието на българския пазар?

На първо място, българският сектор на ВЕИ ще претърпи голямо развитие, с цел постигане целите, посочени от Европейския съюз. Към това можем да прибавим, че България има възможността да се поучи от опита на други страни, които по-рано са достигнали голям прогрес в областта на ВЕИ. Това включва познаване на възможните грешки, с цел да не бъдат допускани, а също така и възможност да се поправят различията както от нормативно, така и от практическо естество, появили се при развитието на ВЕИ в други държави.

Също така, трябва да се има предвид, че е от първостепенно значение България да предостави оптимални естествени условия за развитието на определени технологии за производство на електрическа енергия посредством използването на ВЕИ, каквито са вятърната енергия, фотоволтаичната енергия и биомасата.

Какви препоръки бихте дали на българския ВЕИ пазар - дали да се заложи на сигурна законова рамка или да бъде фиксирана изгодна преференциална тарифа?

От голямо значение е както съществуването на стабилна нормативна рамка, така и наличието на преференциални тарифи, които да позволят достатъчно развитие и възвръщаемост на инвестициите. В тези условия изключително важно е наличието на политическа и административна подкрепа, която обаче трябва да бъде реална, а не просто деклариране на намерения. Съгласуването на всички тези условия е това, което създава доверие в инвеститорите както на национално, така и на международно ниво, и позволява правилното развитие на ВЕИ пазара.
ЕКСКЛУЗИВНО

Top