РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Инженеринг, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИнженерингИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
с нов лиценз за асемблиране
на взривазащитени табла и
кутии от италианската компания
TECHNOR ITALSMEA S.p.A.

Лицензът, който Инженеринг ЕАД nритежава
nокрива сериите nродукти на Technor ltaLsmea
AQ ... / AR ... / 58 .../EFE .../ EFXE ...

(Сертификат за проверка на типа на
ЕС IMQ ОВАТЕХО28Х или FIDI 21АТЕХОО90Х и lECEx
Сертификат за съответствие
I ЕС Ех IMQ 15 . 0002Х или lECEx FIDI 21 .001SX)

• Сглобяване на вентилационните и / или изпускателни
клапани на Technor Jtalsmea
• Сглобяване и окабеляване на електрическа
апаратура ниско напрежение


4004 Пловдив
ул. Коматевско шосе 92
e-mail: engineering@eng.bg
тел.: +359 32 608144

filkab-eng.bg
Top