Инженерингови решения на Ехнатон в автоматизацията на пречиствателни станции

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2014

В последните години Ехнатон изпълни успешно два знакови проекта в областта на модернизирането на пречиствателни станция. В първия - Пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубратово, техническото решение включва индустриална мрежа на базата на фиброоптика с протокол TCP/IP, 8 паралелни Modbus мрежи, обхващащи общо 125 изпълнителни механизма и измервателни устройства. Използваното управление е PLC Modicon M340 на Schneider Electric, като всяко PLC локално е с операторски терминал.

Процесната измервателна апаратура е от Hach Lange, а системите за измерване на ниво и дебит - на Siemens. За автоматизираното управление на процеса се използват измерванията на монтираните във всеки биобасейн измервателни уреди на Hach Lange, свързани в мрежа SC1000, а критичните точки са дублирани с кондуктометрични системи за измерване на ниво.

В помпената станция в Нови Искър сме реализирали IPC с локална SCADA CITECT с цялостни възможности за независимо управление на системата. Комуникацията между помпената станция в Нови Искър и Кубратово става чрез радиовръзка в обхват 5 GHz.

В решението ни за автоматизация на другия ключов обект - Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Пазарджик, управлението е базирано на разпределена система от шест програмируеми контролера на Schneider Electric (TSX Premium - 2 бр., TSX Micro - 4 бр.) с общ брой В/И сигнали 1125, включително 52 аналогови входа и 24 аналогови изхода.

Комуникацията между PLC се осъществява чрез Ethernet, по индустриална Wi-Fi мрежа в 5 GHz обхват. Целият технологичен процес е визуализиран чрез мнемосхема с размери 3 x1,3 m в контролната зала.

Сведена до минимум е необходимостта от операторска намеса в управлението на технологичния процес, тъй като управлението се базира на индустриалния софтуер Citect SCADA, като системата е изградена като йерархична децентрализирана информационно-управляваща система с две управленски нива: първо ниво - управление на технологичните процеси - 1500 точки, и второ ниво - централен диспечерски пункт.

Чрез софтуера операторите могат да генерират отчети, да контролират и следят процесните параметри и да въздействат върху работата на обекта, да съхраняват история на събитията, като онлайн регистрират алармени събития и предупреждения за предстоящи ремонти.

Проектът за автоматизация на ПСОВ Пазарджик е изцяло с отворен код, така че при нужда от разширение на системата, промените се осъществяват без допълнителни инвестиции. Софтуерът Citect SCADA осигурява пълна резервираност на системата.

Анета Станчева, ръководител търговски отдел,

Ехнатон КоЕКСКЛУЗИВНО


Top