Изграждането на ВЕП Суворово е в заключителен етап

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

В землището на община Суворово, област Варна, в напреднала фаза от своето осъществяване е едноименният вятърен парк. Планираният капацитет на съоръжението е 60 MW, а неговата стойност - 103 млн. евро. Инвеститорът на проекта, испанската индустриална групировка ЕНХОЛ Груп, е представена у нас чрез фирма Еолика Суворово и дъщерната й Еолика България.

“Основната дейност на Еолика България е проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на ветроенергийни паркове”, разказва г-н Стилиян Бурханларски, пълномощник и управител на компанията, и продължава: “Проектът за ВЕП Суворово започна през 2005 г., когато спецификата на процеса на производство на енергия от вятъра и влиянието му върху националната електроенергийна система бяха все още недостатъчно позната материя за България.”

“В действителност работата по строителството на ВЕП Суворово започна през декември 2009 г.”, продължава управителят на Еолика България. “Тя бе преустановена от 31 март до 1 юли т. г. по предписание на РИОСВ-Варна, за да не бъдат смущавани птиците през гнездовия им период. Сега се намираме в заключителния етап на изграждането

на ВЕП Суворово. Доизграждат се вътрешните пътища и се отливат последните фундаменти на ветрогенераторите. Монтирани са първите 9 ветрогенератора и се подготвя усилено монтажът на останалите 21. Завършена на груб строеж е подстанцията на ВЕП Суворово, доставен е силовият трансформатор и започна монтажът му на място. Присъединяването на обекта към националната електропреносна мрежа се предвижда да стане след завършването на цялостния монтаж на група от по 5 генератора и удостоверяването на тяхната годност със 72-часови проби. Присъединяването им към преносната мрежа ще се осъществи чрез електропровод 110 kV, отвеждащ електроенергията до подстанцията на НЕК - Вълчи Дол. Това, планираме, трябва да стане през януари 2011 г. А експлоатацията на целия парк очакваме през пролетта на 2011 г.”

“Тъй като ние експлоатираме парковете, които изграждаме, компромиси при избора на ветрогенератори са недопустими. В процеса на избор на ветрогенератори за нашето инвестиционно намерение бяха разглеждани производители с водещи позиции в сектора на възобновяемите източници”, заявява Стилиян Бурханларски.

В отговор на въпроса от какво е продиктуван изборът на турбини тип GAMESA G90, обяснява: “GAMESA е един от основните световни производители на ветрогенератори и лидер в Испания, като само за 2008 г. са инсталирали мощности от повече от 16 000 MW, което представлява пазарен дял от около 14%, отреждащ им трето място като производител и доставчик в световен мащаб. Конкретният избор на ветрогенератори тип GAMESA G90 бе продиктуван от ветровите характеристики на района, в който е разположен ВЕП Суворово. GAMESA G90 - 2 MW е ветрогенератор клас IIIA/WZII, гарантиращ висока производителност при ниски нива на разходи на kWh и също така съвместим с основните международни GRID кодове. Не на последно място, изборът беше продиктуван и от предложените от страна на GAMESA кратки и гъвкави срокове за доставка на ветрогенераторните съоръжения.”

Всяка една от кулите, върху които се монтират 30-те ветрогенератори, е с височина 80 м, тегло от 300 тона и диаметър на витлото 90 м. Всеки от фундаментите е със стоманено-бетонова конструкция със средна площ 230 кв.м и за изграждането на всеки един от тях се използват 900 тона бетон и желязо. Те се поставят върху предварително набити в земята със специална техника пилоти (бетонови стълбове) с дължина 9-15 м.

След изграждането му, ветроенергийният парк ежегодно ще спестява

изгарянето на 266 000 тона черни въглища и ще предотвратява излъчването на приблизително 56 000 тона въглероден двуокис. Произведената енергия ще захранва с електричество около 30 000 жители или близо 7 000 домакинства. Паралелно с екологичния ефект, проектът е предпоставка и за редица икономически ползи за района на Суворово. До момента Еолика е разкрила повече от 100 работни места, подобрила е инфраструктурата в района на парка, изградила е обслужващи пътища, разказват инвеститорите.

“При подготовката на документацията за електропровода 110 kV, който трябва да свърже ветроцентралата с националната преносна мрежа, срещнахме и продължаваме да срещаме значителни бюрократични пречки и трудности с администрацията на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и ГД Гражданска въздухоплавателна администрация”, споделя г-н Бурханларски.

Стилиян Бурханларски е завършил Юридическия факултет и Испанска филология в СУ Св. Климент Охридски. До 1997 г. работи изключително в областта на международните отношения и дипломацията. Работил е във фирма, чиято дейност е свързана с атомната енергетика. От 2004 г. се занимава с възобновяеми енергийни източници и по-специално с ветрогенерация.

Източник снимки: Еолика България
ЕКСКЛУЗИВНО


Top