Измерване и наблюдение на високо, средно и ниско напрежение - решения за пренос и разпределение от Janitza

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 4, 2016

Идеята за централизирано широкообхватно измерване изисква измервателните устройства да бъдат инсталирани на всички три нива.

Отбелязваме, че интелигентните разпределителни мрежи изискват техника на измерване (клас на точност, честота на сканиране и т.н.) с по-големи възможности от класическите промишлени системи за мониторинг.

Janitza предлага висококачествени технически решения според конкретните нужди. Това намалява значително разходите за измервателен канал - както за самото устройство, така и за цялата система.

За осигуряване на детайлен мониторинг на електроразпределителната мрежа, в бъдеще измерването ще се извършва на три нива:

• Главна подстанция (високо напрежение);

• Вторични подстанции (средно напрежение);

• Захранващи кабели / сградни табла / децентрализирани генериращи мощности / точки на свързване за клиенти със специални договори

Ниво 1 - главна подстанция

При настройка на мониторингови системи се препоръчва пирамидалният подход спрямо трите нива на следене. Ниво 1 съответства на клас А анализатори на енергия от висок клас, свързани към захранващите клеми на главната подстанция. Типични примери на приложение са захранвания, точки на пренос от главни доставчици или значими изводи към критични основни клиенти. Тук от основно значение са анализатори качеството на енергия клас А, сертифицирани в съответствие с IEC 61000- 4-30.

В допълнение към прецизното мерене на мощност / енергия, качеството на енергията с многото параметри за следене тук е на преден план.

Многобройните интерфейси и протоколи гарантират лесна системна интеграция (контролна зала, SCADA, GIS). В допълнение към представяне на оперативното състояние и движението на товарите в централната контролна зала, се инсталира отделна паралелна система за анализ качеството на енергия и планиране на мрежата в много случаи.

Ниво 2 - вторична подстанция

Вторичните подстанции играят ключова роля в развитието на разпределителната мрежа. В миналото второто ниво (вторичните подстанции) бяха виртуално премахнати. Сега им се обръща повече внимание. Тук се изисква сериозно инвестиране заради големия брой елементи.

В случая се препоръчва мащабируемо решение:

Оптимизиране в разпределителната мрежа

• Поддържане на напрежението в граници (напр. съгл. EN 50160);

• Записване нивото на използване на работещото оборудване;

• Непрекъснато следене и анализ на компонентите на енергийната мрежа;

• Обезпечаване и прехвърляне на съответните данни от измерване на енергията;

• Подробни енергийни отчети съгл. EN 50160 за документиране и анализ на отказите;

• Минимизиране на прекъсванията и престоите;

• Целева оптимизация на развитието на разпределителната мрежа;

Ниво 3 - Децентрализирано разпределение / генериране

Основната идея на разпределеното измерване изисква "отдалечените" измервателни устройства да бъдат инсталирани на най-ниското ниво. Третото ниво представлява захранващите кабели, сградните табла, децентрализирани генериращи мощности, точки на свързване за клиенти със специални договори.

За това ниво се изискват компактни и икономични измервателни устройства като UMG 103. Допълнително за ВЕИ се ползват по-висококачествени анализатори за качеството на енергията от типа на UMG 605.

Комуникационното свързване се осъществява в местната разпределителна станция. Ако няма съществуваща инфраструктура, свързването с традиционни кабели (мед / оптика) не е икономически целесъобразно. По тази причина следва да се обмисли препращането на измервателните данни по силовата мрежа (PLC - Power Line Communication) или чрез мобилни такива.

Вашите предимства от мониторингови системи на три нива:

• Повишена достъпност;

• Намаляване на престоите;

• Понижаване загубите от пренос, разпределение и нетехнически загуби;

• Подобрено управление на децентрализираните генериращи мощности (напр. фотоволтаици, ВЕЦ, биогаз и др.);

• Регулиране/следене на напрежението във вторичните подстанции;

• Изпълняване на законовите и специфични за потребителя договорени изисквания;

• Следене качеството на енергията (напр. съгл. EN 50160);

• Включване на нови технологии (напр. електромобили, акумулиране);

• По-бърз анализ на повредите;

• Солидна основа за планиране на мрежата;

• База данни за КИП

1756 София, България

бул. Св. Климент Охридски 13

тел.: 02 963 25 60

e-mail: sofia@weidbul.com

4004 Пловдив, България

ул. Кукленско шосе 60,

тел.: 032 63 64 00

e-mail: plovdiv@weidbul.com


Top