КЕО: Eнергийният одит цели набелязването на оптимални мерки за повишаване на енергийната ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

инж. Методи Никифоров, член на Управителния съвет на Камара на енергийните одитори,

пред сп. Енерджи ревю

Инж. Никифоров, как оценявате потребността и ползите от обследването за енергийна ефективност на промишлени системи за българските индустриални предприятия?

Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи е комплексен независим преглед на всички системи за доставка, производство, преобразуване и консумация на енергийни ресурси, както и свързаността им с материалните потоци в конкретното производство. Посредством обследване собственикът на промишлената система добива детайлна представа за дела на консумираната пряка и преобразувана енергия в отделните етапи на производството и структурните единици на предприятието.

Чрез този анализ се установяват производствените процеси и структурни единици с най-голямо потребление на енергия и се набелязват конкретните мерки за намаляване на енергийната консумация. На предложените в енергийния одит енергоспестяващи мерки се прави технико-икономическа оценка, в която мерките се степенуват според тяхната рентабилност.

Опишете най-често срещаните пропуски, които предприятията у нас допускат по отношение на енергийната ефективност на промишлените си системи.

Въпреки високата енергийна интензивност на индустрията в България спрямо ЕС, по-голямата част от предприятията не търсят причината за високите си енергийни разходи в количеството консумирана енергия, а ги отдават на цените на енергоносителите, въпреки че тези цени са едни от най-ниските в ЕС.

Основен пропуск е липсата на енергиен мониторинг в промишлената система - в кои звена от производствения процес какви енергийни ресурси се консумират и оправдани ли са те спрямо вида и количеството на произведената продукция от съответния участък или агрегат. Когато мениджърският екип не разполага с тази информация, евентуалният преразход на енергия се забелязва в края на отчетния период.

Този период, в зависимост от вида на енергоносителя и вътрешната организация в дружеството, може да бъде различен - месец, тримесечие, а понякога дори година. Това води до ненавременно установяване на проблема и закъснели коригиращи действия.

Кои са основните предизвикателства пред инвестициите в енергийна ефективност у нас?

Основните предизвикателства пред инвестициите в енергийна ефективност са свързани с определянето на точно подбрани мерки, водещи до максимален резултат при оптимални нива на вложените разходи. Това е и основната задача на енергийния одитор. Проблем понякога се оказва дори убеждаването на ръководителите на дадена промишлена система в реалността на прогнозните резултати от прилагането на конкретна мярка.

Има случаи, в които след изпълнението на инвестицията самите мениджъри признават, че са били скептично настроени спрямо нея, а всъщност постигнатият ефект далеч е надхвърлил очакванията им.

Какви са най-често препоръчваните мерки за повишаване на енергийната ефективност на промишлени системи?

Една от най-важните мерки, която всяко едно предприятие трябва да предприеме, е да постави началото на изграждането на система за енергиен и продуктов мониторинг. Тези системи са от отворен тип и могат да бъдат надграждани във времето. Те спомагат и за лесна прогнозируемост на енергийната консумация, което е свързано с излизането на свободния пазар на енергийни ресурси и доказването на реализираните икономии от изпълнението на енергоспестяващи мерки.

Другите предписвани в енергийните обследвания енергоспестяващи мерки са много разнообразни и са свързани със спецификата на конкретната промишлена система, в това число не трябва да се забравя и оптимизацията на енергопотреблението в сградния фонд и свързаните с него системи за поддържане на микроклимат.

Повишаването на енергийната ефективност е процес, търпящ непрекъснато развитие, свързан с внедряването на все по-нови технологии, който не свършва с изпълнението на препоръките, предписани при енергийния одит.
Top