КЕВР прие решение за изменение на премиите на производителите на електрическа енергия от ВЕИ

ВЕИ енергетикaНакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2022 • 18.02.2022

КЕВР прие решение за изменение на премиите на производителите на електрическа енергия от ВЕИ

На 1 януари т. г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което се изменят премиите на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW.

Премията се определя като разлика между преференциалната цена и определената прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник. 

С решението на КЕВР прогнозната пазарна цена за базов товар от 1 януари т. г. се изменя от 119,00 лв./MWh на 293,37 лв./MWh. Отклонението между определената прогнозна пазарна цена за базов товар за периода 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г. в размер на 119,00 лв./MWh спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода на организиран борсов пазар от 293,37 лв./MWh е 147%. В същия размер е и тази разлика по отношение на прогнозните пазарни цени на производителите на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия, вятърна енергия, водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW и на производителите на електрическа енергия, произведена от биомаса.

В решението на КЕВР се посочва, че по силата на чл. 100, ал. 4 от Закона за енергетиката сделките, които се сключват от производители на електрическа енергия от ВЕИ с обект с обща инсталирана мощност 0,5 MW и над 0,5 MW, се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени и са извън регулирания пазар.
Top