Когенерацията на пречиствателна станция Кубратово е първото по рода си съоръжение у нас

Енергийна ефективностПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2010

От края на м. г. в софийската пречиствателна станция за отпадни води Кубратово функционира инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Това се осъществява посредством когенерационна технология за оползотворяване на отпадъчния продукт биогаз, който се отделя в процеса на пречистване на утайките от пречиствателната станция. Новоизградената инсталация е проект на Софийска вода и е на стойност 5 млн. лева. Преди пускането в експлоатация на съоръжението, биогазът, който се отделя в процеса на гниене на утайките, се изгаря, без да се оползотворява. Неговият състав е около 68% метан, 30% въглероден диоксид и 2% други газове. След въвеждането в експлоатация на когенераторите, освобождаването в атмосферата на метан и въглероден диоксид е съществено ограничено.

Реализация на проекта

Проектът е реализиран за период от 10 месеца. Внедрена е специална технология за очистване на сярата. Управлението на двигателите е напълно автоматизирано.

Изпълнението на проекта започва през 2008 г. и е част от модернизацията на утайковото и газово стопанство на Кубратово. Съоръжението на станцията се състои от три когенератора. Те произвеждат достатъчно енергия, за да се удовлетворят напълно нуждите на станцията, с което се цели оптимизиране на ефективността на процесите в нея. Общата мощност на трите когенератора е малко над шест мегавата, което е достатъчно за удовлетворяване на нуждите на станцията. Предвидена е и възможност за разширение на съоръженията. Всеки двигател има дневен разход на биогаз от 8000 куб.м. Схемата на работа на двигателите е два работни и един резервен, с възможност за едновременна работа на всички машини, ако това е необходимо.

Био Пауър: Проектът е пример за ефективно използване на местните ресурси

“Като фирма, фокусирана в работа с ВЕИ, за нас на първо място и изключително важно беше справянето с предизвикателството да реализираме проект за оползотворяване на енергията, която досега се изхвърляше в атмосферата”, коментира г-н Любомир Тодоров от фирма Био Пауър, изпълнител на проекта. “Този тип проекти са пример за ефективно използване на местните ресурси за намаляване на замърсяването от емисиите на изхвърляните газове и намаляване оперативните разходи за пречистване на водата”, допълва той.

“Трябва да отбележим, че в момент на криза се намалява зависимостта от природния газ и се оползотворяват местни ресурси, като същевременно се стабилизира и електроснабдяването в региона. На базата на този наш опит имаме структурирано финансиране, с което можем да помогнем на всяко ВиК дружество за реализацията на подобен проект”, разказва за работата на компанията г-н Тодоров и допълва: „Готови сме също така да предложим решение за въвеждането на подобни системи във ВиК дружествата в цялата страна. По наши данни годишният ефект от реализирането на такива инвестиции във ВиК мрежата се изчислява на икономия в размер на над 20 млн. евро (равностойност на около 10 км от автомагистрала Тракия).

Екоенерджи технолоджи: Има условия подобни проекти да се реализират и в други пречиствателни станции у нас

„Фирма Екоенерджи технолоджи изпълнява доставката, монтажа и пускането в експлоатация на трите когенератора за производство на електрическа и топлинна енергия в рамките на изграждането на когенерационната централа на СПСОВ Кубратово”, разказва г-н Калин Киров, управител на компанията. „Изборът на оборудване е съобразен с конкретните нужди на проекта, който е пръв и единствен засега в България по отношение на мащабите си. Генерираната енергия от всеки двигател се равнява на 1063 KW/h електрическа и 1088 KW/h топлинна енергия. Когенераторите, които избрахме за конкретния проект, са модел JMS 320 GS-B.LS, контейнерен тип, на фирмата GE Jenbacher, като всеки от тях е с капацитет да усвои 10 440 куб.м биогаз на денонощие”, споделя детайли около инсталираните двигатели г-н Киров.

„Специфичното в този проект е, че на практика топлината се използва за технологично подгряване на ферментаторите. Системата е оборудвана с вентилатори, които изхвърлят топлината при спешни случаи, което, естествено, е само превантивна мярка и не е препоръчително, тъй като това води до загуба на енергия и, съответно, пари”, добавя г-н Киров.

“Държа да отбележа, че осъществяването на този проект е пример за всички останали пречиствателни станции в страната, които имат изградено такова газово стопанство. Цялостното изграждане на нашата част по проекта ни отне около 4 месеца. Има условия това да се случи и на други места, като това е въпрос само на малка реиновация”, заявява в заключение Калин Киров.

Инвеститорът: Спестихме 1,5 млн. лева от ток чрез когенерацията в Кубратово

Станислав Станев, директор Експлоатация и поддръжка в Софийска вода

Как се роди идеята за изграждането на когенерационна централа на СПСОВ-Кубратово?

- Производството на топлинна и електрическа енергия от биогаз, генериран в пречиствателни станции за отпадъчни води, е утвърдена световна практика в сектора. В последните 7 години Софийска вода изпълни последователно значими инвестиционни проекти на обща стойност 19 млн. лева, за да достигнем до крайната цел - производство на "зелена енергия" от отпадъчните води на град София.

Компанията има ли предишен опит в изграждането на такъв тип обекти?

- Един от акционерите в Софийска вода оперира над 100 пречиствателни станции за отпадъчни води с различни размери и технологии и бяха полезен източник на информация при избора ни на тип инсталация и критериите за оценка на потенциалните изпълнители.

Определяте изграждането на когенерация на СПСОВ-Кубратово като ключов проект за компанията. Кое го прави приоритетен за вас?

- Когенерацията в СПСОВ-Кубратово е важен проект за компанията, понеже е още едно потвърждение на нашия ангажимент към опазването на околната среда. Към пречистените води на София, които се вливат в река Искър, и стабилизираните утайки, които се използват в земеделието, "зелената енергия", произведена на обекта, допринася за опазване на природните ресурси.

До какви ползи доведе изграждането и въвеждането в експлоатация на когенерационната инсталация?

- Ползите се изразяват в 1,5 млн. лева, спестени разходи за електроенергия и съществен принос за положителния образ на компанията.Ключови думи: Био ПауърЕКСКЛУЗИВНО


Top