Комикон:Системите за енергиен мениджмънт решават разнообразни задачи за повишаване на енергийната ефективност

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2014

Системата за енергиен мениджмънт (СЕМ), предлагана от Комикон, е предназначена за работа в промишлени предприятия, хотели, молове и други обекти с много енергийни консуматори. Обхваща всички енергоносители в предприятието - електричество, газ, вода, пара, температура, ток, напрежение и др. Изградена е на модулен принцип и може лесно да бъде разширявана на по-късен етап, при това с минимални разходи.

Системата се състои от:

а) измервателни средства:

- за електрическа енергия - енергийни контролери, електромери, токови и напреженови трансформатори, трансмитери за ток и напрежение, контролери;

- за природен газ - разходомери с импулсен изход или сериен интерфейс, контролери EN3;

- за вода - разходомери с импулсен изход, сериен или радио- интерфейс;

- за тегло - лентови везни със сериен интерфейс;

- за топлина - топломери със сериен изход;

- за други енергийни или технологични величини - трансмитери, контролери, дейта логери.

б) комуникационни компоненти

- среда за предаване на данни - телефонни линии, кабелна компютърна мрежа (мед/оптика), въздушно безжично предаване на данни;

- комуникационни устройства - конвертори RS232/RS485 с микропроцесорна детекция на посоката, модули за безжично предаване, LAN оборудване, медиа конвертори, серийни мрежови сървъри, модеми за наета линия, телефонни и GSM модеми, комуникационни арестори.

в) компютърна техника и софтуер

- компютър сървър с SQL база данни, конфигуратор;

- клиентски компютри с клиентски приложения;

- програмно осигуряване - база данни, сървър, конфигуратор, клиентски приложения.

Системата се усъвършенства и адаптира непрекъснато, за да отговаря на изискванията на клиентите. Отворена е за интеграция с други програмни продукти. Програмното осигуряване е с интуитивен интерфейс на български език, ясни ръководства на български език и е разработено чрез съвременна .NET технология. Цената на системата е конкурентна.

Чрез СЕМ се решават различни задачи за повишаване на енергийната ефективност на предприятията, сред които: оперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством система от екрани, барграфи, трендове, звукова и светлинна сигнализация; дистанционно отчитане на измервателни средства; събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието или сградата; планиране на количества електрическа енергия за доставка; управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната за доставка ел. енергия. Други мероприятия, които могат да се реализират посредством системата, са: регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри; разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време; откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт; определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията; съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт.

Основните етапи при внедряването на системата за енергиен мениджмънт са

1. Определяне на задачите, които трябва да реализира СЕМ - например: събиране на аналитична информация, необходима за различни цели; изготвяне на таблици и трендове за съпоставяне на енергийните разходи и обема на производството; откриване в реално време на обектите, които имат превишен разход на енергия; следене за недопустими стойности на cosj, мощност, напрежения и други параметри по обекти; калкулиране на енергийните разходи по производства и продукти.

2. Определяне на компютърните работни места на СЕМ и на необходимата информация от СЕМ за различните работни места.

3. Определяне на обектите, които ще бъдат включени в СЕМ и последователността на включването им. Определяне на местата за измерване и преработките, които се налагат в електрическите табла, разходомерите за газ, вода и т.н.

4. Определят се наличните комуникационни ресурси, които ще се използват от системата, както и новите, които трябва да се изградят.

5. Осигуряване на необходимата информация за проектиране на системата, която обикновено обхваща: схеми на електрическо захранване на обектите, включени в системата; обекти, за които се предвижда измерване на енергийните величини с определени места за монтаж на измервателна и комуникационна апаратура; видове параметри за измерване, техните скали, алармени и технологични граници; методи за измерване и точност на измерване; техническа информация за налични измервателни средства, които ще се използват от СЕМ - например токови трансформатори, електромери, разходомери. За етапа на проектиране е необходимо още: определяне на необходимите екрани и групиране на параметрите по екрани и справки; алармените събития; цифрови снимки, чертежи или друга информация за създаване на графични подложки за визуализационните екрани; дефиниране на необходимата свързаност на СЕМ с други информационни или технологични системи.

Приложението на СЕМ помага за намаляване разходите за електроенергия и оперативните разходи; подобряване качеството, надеждността и непрекъсваемостта на захранването; оптимизиране използването на апаратурата и постигане на по-висока производителност.

Доказателство за практическите ползи от интегрирането на системите за енергиен мениджмънт на Комикон са успешните им внедрявания в множество предприятия от добивната, преработващата промишленост и енергетиката у нас.

Живка Колева, Комикон


Top