РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Комикон, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КомиконИндустриална автоматизация

1715 София, Младост 4, бул. Роман Аврамов, Битов комбинат, ет. 2

тел./факс: 02/ 974 51 96, 974 43 24, comicon@comicon.bg, www.comicon.bg

СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ И МОНИТОРИНГ

•Приложими в производствени предприятия

и сгради

•Контрол на всички енергии и енергоносители

•Оперативно следене на енергийни и

технологични параметри

•Инструменти за управление в реално време

на компенсиращи товари

•Планиране на количествата енергия за доставка

•Разкриване на неефективен разход на енергия

•Подобрено енергийно управление,

съкращаване на енергийните разходи

•В помощ на сертифициращите се по БДС EN ISO 50001 (БДС EN 16001)

•За кандидатстващите по Процедура BG161PO003-2.3.02

„Енергийна ефективност и зелена икономика”

•Съпътстващи системи за контрол на параметри на микроклимата,

осветление, икономия на пара, управление на компресорни инсталации,

изсушители и др.Top