РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

КОНТРОЛТЕСТ, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КОНТРОЛТЕСТСофия 1592, бул. Асен Йорданов 12, тел.факс/ +359 2 978 81 14, +359 2 978 67 88

e-mail:ndt@controltest.eu, www.controltest.eu

НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ КОНТРОЛ НА ЕЛ. ВЕЛИЧИНИ ТЕХНИЧЕСКИ

ИНСПЕКЦИИ НАДЗОР НА СПО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСВИЕТО

Изкуството да бъдеш първи!

НЕРАЗРУШАВАЩИ:

• Радиографични методи на контрол:

Конвенционален и компютърен

• Ултразвукови методи на контрол

• Измерване дебелина на стена с ултразвук

• Контрол с проникващи течности,

• Магнитно-прахов метод на контрол,

• Магнитен метод на контрол на транспортни въжета

• Визуални методи на контрол

• Плътностни методи

• Непрекъснатост на покрития, непрекъснатост на

изолации и пробивно напрежние на изолации

• Вихровотокови методи за контрол

• Контрол на твърдост

• Контрол на геометрични размери

• Химически анализ на металите

РАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ:

• Механични свойства: Изпитване на опън, Изпитване на натиск, Якост на срязване, 3-точково огъване, Ударно огъване/по метода на Шарпи/

• Металография на заварени съединения и основен метал: Микроструктура и мaкроструктура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ

ДО 1000V:

• Импеданс на контура “фаза-защитен

проводник”

• Съпротивление на защитни

заземителни уредби

• Съпротивление на мълниезащитни

заземителни уредби

• Съпротивление на изолация

• Защитни прекъсвачи /FI/ЗП -

Допирно напрежение,съпротивление

на заземяване, време за изключване

и ток на задействане

НОТИФИЦИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ NB.2413 СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА:

• 2010/35/ EU – „Оценяване съответствието

на транспортируемо оборудване под

налягане /ТРЕD/”.

• 97/23/ EU – „Оценяване съответствието на

съоръжения под налягане /РЕD/”.

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО:

• Котли – парни и водогрейни с мощност

над 116.3 kW

• Метални съдове за флуиди от група 2

работещи при свръхналягане PS<16 bar;

TS<200°С и 100

• Съдове за хладилни уредби

•Тръбопроводи за водна пара –

6 bar

110°С

•Газови съоръжения и инсталации

•Повдигателни съоръжения и подвижни

работни площадки

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ И СУПЕРВАЙЗЕРСКИ КОНТРОЛ:

• Размерен и документен контрол

• Надзор при изпитания и пробен

монтаж на оборудване.

• Надзор на процеси, опаковка и

експедиция на готова продукция

ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСТАТЪЧЕН РЕСУРС НА МАТЕРИАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

КОНСУЛТАЦИИ ПО ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВОTop