РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестКОНТРОЛТЕСТ оод
бул. Асен Йорданов 12
София 1592 България
+359 2 978 81 14
+359 2 978 67 88
ndt@controltest.eu
www.controltest.eu


НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ

КОНТРОЛ НА ЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ
№288 НАДЗОР НА СПО
NB 2413 ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ГАМАДЕФЕКТОСКОПИИзкуството да бъдеш първи!

 

НЕРАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ:

• Радиографични методи на контрол: Конвенционален и компютърен

• Ултразвукови методи на контрол

• Измерване дебелина на стена с ултразвук

• Контрол с проникващи течности

• Магнитно-прахов метод на контрол

• Магнитен метод на контрол на транспортни въжета

• Визуални методи на контрол

• Плътностни методи 8.1. Контрол на херметичност

  Контрол на плътност - неразглобяеми съединения

  Контрол на якост и плътност без и със разрушаване

• Непрекъснатост на покрития, непрекъснатост на изолации и пробивно напрежение на изолации

• Вибрационен контрол и анализ на ротационни машини

• Вихрово токови методи за контрол 11.1. Вид и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности - Дебелина на покритие върху феромагнитна и неферомагнитна основа; Сортиране на метали

• Контрол на Твърдост - Викерс, - Роквел, - Бринел, - Шор

• Контрол на геометрични размери

• Химически анализ на металите - Спектрален метод – съдържание на основни легиращи елементи на въглеродни и неръждаеми стомани (вкл. “C”;“ P”;“S”); Алуминий и алуминиеви сплави; Рентгенова спектрометрия на стомани, алуминиеви и месингови сплави(PMI)


РАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ:

• Механични свойства: Изпитване на опън, Изпитване на натиск, Якост на срязване, 3-точково огъване, Ударно огъване /по метода на Шарпи/

• Металография на заварени съединения и основен метал: Микроструктура и мaкроструктура


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ДО 1000V:

• Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”

• Съпротивление на защитни заземителни уредби

• Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

• Съпротивление на изолация

• Защитни прекъсвачи /FI/ЗП - Допирно напрежение, съпротивление на заземяване, време за изключване и ток на задействане

• Контрол на електрохимична защита от корозия (катодна защита).СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО УВРЕЖДАНЕ
ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ОСТАТЪЧЕН РЕСУРС)
НА СЪОРЪЖЕНИЯНОТИФИЦИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ NB.2413 СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА:

• 2010/35/ EU – „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”.

• 2014/68/ЕС – „Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/”.

• Одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения.

• Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.

• Одобрение на персонал, който извършва изпитване без разрушаване, съгласно т.3.1.3 от Приложение №1 на Наредбата.

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО:

Съгласно Приложение 1 т.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на ТН на СПО
• Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW
• Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS• Съдове за хладилни уредби
• Тръбопроводи за водна пара – 6 bar<PS•Газови съоръжения и инсталации
• Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ И СУПЕРВАЙЗЕРСКИ КОНТРОЛ:

• Размерен и документен контрол

• Надзор при изпитания и пробен монтаж на оборудване.

• Надзор на процеси, опаковка и експедиция на готова продукция
Top