РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестКОНТРОЛТЕСТ ООД
ndt@controltest.eu
www.controltest.eu


НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ
МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ
КОНТРОЛ НА ЕЛ. ВЕЛИЧИНИ
ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ
№288 НАДЗОР НА СПО
NB 2413 ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА
ГАМАДЕФЕКТОСКОПИ


Изкуството да бъдеш първи!НЕРАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ:
• Радиографични методи на контрол: Конвенционален и компютърен
• Ултразвукови методи на контрол
• Измерване дебелина на стена с ултразвук
• Контрол с проникващи течности
• Магнитно-прахов метод на контрол
• Магнитен метод на контрол на транспортни въжета
• Визуални методи на контрол
• Плътностни методи 8.1. Контрол на херметичност
Контрол на плътност - неразглобяеми съединения
Контрол на якост и плътност без и със разрушаване
• Непрекъснатост на покрития, непрекъснатост на изолации и пробивно напрежение на изолации
• Вибрационен контрол и анализ на ротационни машини
• Вихрово токови методи за контрол 11.1. Вид и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности - Дебелина на покритие върху феромагнитна и неферомагнитна основа; Сортиране на метали
• Контрол на Твърдост - Викерс, - Роквел, - Бринел, - Шор
• Контрол на геометрични размери
• Химически анализ на металите - Спектрален метод – съдържание на основни легиращи елементи на въглеродни и неръждаеми стомани (вкл. “C”;“ P”;“S”); Алуминий и алуминиеви сплави; Рентгенова спектрометрия на стомани, алуминиеви и месингови сплави(PMI)

РАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ:
• Механични свойства: Изпитване на опън, Изпитване на натиск, Якост на срязване, 3-точково огъване, Ударно огъване /по метода на Шарпи/
• Металография на заварени съединения и основен метал: Микроструктура и мaкроструктура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ДО 1000V:
• Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
• Съпротивление на защитни заземителни уредби
• Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
• Съпротивление на изолация
• Защитни прекъсвачи /FI/ЗП - Допирно напрежение, съпротивление на заземяване, време за изключване и ток на задействане
• Контрол на електрохимична защита от
корозия (катодна защита).СТАТИЧНО И ДИНАМИЧНО УВРЕЖДАНЕ
ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ОСТАТЪЧЕН РЕСУРС)
НА СЪОРЪЖЕНИЯ


НОТИФИЦИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ NB.2413 СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА:
• 2010/35/ EU – „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”.
• 2014/68/ЕС – „Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/”.
• Одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения.
• Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.
• Одобрение на персонал, който извършва изпитване без разрушаване, съгласно т.3.1.3 от Приложение №1 на Наредбата.

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО:
Съгласно Приложение 1 т.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за
осъществяване на ТН на СПО
• Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW
• Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS• Съдове за хладилни уредби
•Тръбопроводи за водна пара – 6 bar<PS•Газови съоръжения и инсталации
•Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ И СУПЕРВАЙЗЕРСКИ КОНТРОЛ:
• Размерен и документен контрол
• Надзор при изпитания и пробен монтаж на оборудване
• Надзор на процеси, опаковка и експедиция на готова продукция


ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
гр. София
Бул. Асен Йорданов 12
Т.: +359 (2) 978 67 88
Е-mail: ndt@controltest.eu
www.comtroltest.eu

Office Croatia:
10 020 Zagreb;
ndthr@controltest.eu
Office Skopje:
ndtmk@controltest.eu
Office Belgium:
J.F.Willemsstraat 200, B-1800 Vilvoorde, Belgium
ndtbe@controltest.eu
Office China Shanghai:
Suite 528,No.1415, Kaixuan Road
mobile: +8613621648659, nobochina@controltest.eu

 Top