РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Контролтест, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ КонтролтестКОНТРОЛТЕСТ ООД

бул. Асен Йорданов 12
София 1592 България
+359 2 978 81 14
+359 2 978 67 88
ndt@controltest.eu

www.controltest.eu

НЕРАЗРУШАВАЩ КОНТРОЛ

МЕХАНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ

КОНТРОЛ НА ЕЛ. ВЕЛИЧИНИ

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ

№288 НАДЗОР НА СПО

NB 2413 ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА ГАМАДЕФЕКТОСКОПИ

Изкуството да бъдеш първи!

НЕРАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ:

• Радиографични методи на контрол: Конвенционален и компютърен
• Ултразвукови методи на контрол
• Измерване дебелина на стена с ултразвук
• Контрол с проникващи течности
• Магнитно-прахов метод на контрол
• Магнитен метод на контрол на транспортни въжета
• Визуални методи на контрол
• Плътностни методи 8.1. Контрол на херметичност
Контрол на плътност - неразглобяеми съединения
Контрол на якост и плътност без и със разрушаване
• Непрекъснатост на покрития, непрекъснатост на изолации и пробивно напрежение на изолации
• Вибрационен контрол и анализ на ротационни машини
• Вихрово токови методи за контрол 11.1. Вид и разположение на повърхностни и подповърхностни нецялостности - Дебелина на покритие върху феромагнитна и неферомагнитна основа; Сортиране на метали
• Контрол на Твърдост - Викерс, - Роквел, - Бринел, - Шор
• Контрол на геометрични размери
• Химически анализ на металите - Спектрален метод – съдържание на основни легиращи елементи на въглеродни и неръждаеми стомани (вкл. “C”;“ P”;“S”); Алуминий и алуминиеви сплави; Рентгенова спектрометрия на стомани, алуминиеви и месингови сплави(PMI)

РАЗРУШАВАЩИ МЕТОДИ:
• Механични свойства: Изпитване на опън, Изпитване на натиск, Якост на срязване, 3-точково огъване, Ударно огъване /по метода на Шарпи/
• Металография на заварени съединения и основен метал: Микроструктура и мaкроструктура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ДО 1000V:
• Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
• Съпротивление на защитни заземителни уредби
• Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
• Съпротивление на изолация
• Защитни прекъсвачи /FI/ЗП - Допирно напрежение, съпротивление на заземяване, време за изключване и ток на задействане
• Контрол на електрохимична защита от
корозия (катодна защита).


Статично и динамично увреждане от експлотация (остатъчен ресурс) на съоръжения


НОТИФИЦИРАНА ОРГАНИЗАЦИЯ NB.2413 СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА:

• 2010/35/ EU – „Оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /ТРЕD/”.
• 2014/68/ЕС – „Оценяване съответствието на съоръжения под налягане /РЕD/”.
• Одобрение на процедури за изпълнение на неразглобяеми съединения.
• Одобрение на персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения.
• Одобрение на персонал, който извършва изпитване без разрушаване, съгласно т.3.1.3 от Приложение №1 на Наредбата.

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО:

Съгласно Приложение 1 т.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за
осъществяване на ТН на СПО

• Котли – парни и водогрейни с мощност над 116.3 kW
• Метални съдове за флуиди от група 2 работещи при свръхналягане PS<16 bar; TS<200°С и 100<VxPS<4000
• Съдове за хладилни уредби
•Тръбопроводи за водна пара – 6 bar<PS<80 bar и гореща вода – 110°С<TS<450°С и 100<DxPS
•Газови съоръжения и инсталации
•Повдигателни съоръжения и подвижни работни площадки

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКЦИИ И СУПЕРВАЙЗЕРСКИ КОНТРОЛ:

• Размерен и документен контрол
• Надзор при изпитания и пробен монтаж на оборудване
• Надзор на процеси, опаковка и експедиция на готова продукция

Централен офис:
гр. София, Бул. Асен Йорданов 12
Т.: +359 (2) 978 67 88
Е-mail: ndt@controltest.eu
www.comtroltest.eu

Office Croatia: 10 020 Zagreb
ndthr@controltest.eu
Office Skopje:
ndtmk@controltest.eu

Office Belgium: J.F.Willemsstraat 200
B-1800 Vilvoorde, Belgium
ndtbe@controltest.eu

Office Greece:
23 Km. Road Thessaloniki-Poligiros
tel.: +30 2310 83 83 40 e-mail: ndt@controltesthellas.gr


Office China Shanghai:
Suite 528,No.1415, Kaixuan Road
mobile: +8613621648659
nobochina@controltest.eu

Централен офис:
гр. София, Бул. Асен Йорданов 12
Т.: +359 (2) 978 67 88
Е-mail: ndt@controltest.eu

www.comtroltest.eu

 

 


Top