РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Куантум и Ко, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Куантум и КоПроект Куантум

Особености в автоматичното управление на фотоволтаична, двуосна, следяща, електрогенераторна система - до 5 кВт (п)

Същност на проекта

- проектиране и създаване на интегрирана телеметрична система за изследване, измервания и управление на фотоволтаична, двуосна, следяща, електрогенераторна система - до 5 кВт (п), включваща методика и средства за измерване на електрически и неелектрически величини в това число и на величини, свързани с климатични и слънчеви параметри, система за предаване на данни в реално време по GSM/ Internet двупосочен канал;

- проектиране и разработване на система за автоматично управление на фотоволтаични следящи системи при използване на двупосочен GSM/ Internet канал - данни/ управление с приложен софтуер за отработване на аварийни и критични ситуации (природни явления) при работа на системата в свързан в електрическата мрежа на ниско напрежение режим;

- работа в условията на единична инсталация и синхронизация в условията на множествено инсталиране във фотоволтаичен парк;

- софтуер, фърмуер и хардуер. Опитен и промишлен образец.

Описание на проекта

В основата на проекта е заложена разработката на системно решение за събирането, анализирането и обработката на информацията, нужна за изграждане и управление на фотоволтаични системи за електрогенерация.

Проектът предлага и системно (софтуерно и хардуерно) решение на проблемите, свързани с експлоатацията на такива системи в реални условия - проектът се реализира на територии в Северна България, свързани с характерни климатични и теренни условия.

Известни са добрите условия за фотоволтаична електрогенерация за тях, представени в специализираните източници - (слънчеви и метео- измервания на NASA), представящи данни за възможна фотоволтаична електрогенерация, достигаща до 1500 кВтч/ 1кВт(п) инсталирана фотоволтаична електрогенераторна мощност.

Физико-географските и геодезически условия в тази част от страната дават възможност за разполагане на фиксирани фотоволтаични системи за електрогенерация - хълмисти терени с преобладаващи наклони от 1-2% до 12-15%, в посока север - юг, предпочитани за инсталиране на подобни системи, без допълнителни строително-монтажни работи (СМР), свързани с подготовката на терена.

Наличието на подходящи терени с посочените показатели, но с наклони над 2.5% в посока изток - запад, са възможни за усвояване за фотоволтаична електрогенерация на приемлива цена, само при прилагане на двуосни следящи системи - сложни и скъпи засега съоръжения.

Проектът дава възможности за предотвратяване на някои опасни последствия от влиянието на метеорологични и геофизични фактори, характерни за северната част от България.

Друг ефект от прилагането на подобно системно решение е допълнителното осигуряване на системата в случаите на несвоевременна намеса на оператор при критични стойности на въздействащи климатични фактори като моментни пориви на вятъра със скорост, превишаваща съществено средните стойности за сезона и региона.

Съществува възможност за генериране на управляващо въздействие и за някои нови технически решения като метални предпазни щори и др., с оглед опазване целостта на повърхностното стъклено покритие на фотоволтаичните модули, както и за тяхното активно преориентиране за предпазване от вредни въздействия.

Техническите решения, включени в проекта са обусловени от детайлния, продължителен (12 месеца), целенасочен сбор от данни за метеорологичните условия в региона, техния целеви анализ и включването им в основните смущаващи въздействия, които да се компенсират от управлението на системата.

Съществуващият фърмуер, съставляващ част от предоставяните понастоящем трекерни системи, не може да отработва инцидентни критични ситуации, нетипични за астрономическия сезон, за който се изпълнява фиксираната в него програма.

Новости и предимства

Предлаганото в проекта системно решение за управлението на двуосни трекерни системи притежава основни предимства, представляващи техническа новост като:

- отработване на внезапно възникнали климатични фактори и явления, гарантиращо опазване на механичната и електрическа цялост на системата;

- възможност за дистанционно събиране и натрупване на данни за технически и статистически анализи, както и за формиране на управляващи въздействия върху системата;

- възможност за активно управление от оператор на множествени трекерни системи в рамките на даден фотоволтаичен парк при промяна на критериите за управление;

- възможност за автоматично управление на трекерната система по един, два или повече променливи критерии , задавани дистанционно или избор от записани такива в енергонезависима памет на устройството за управление;

- възможност за автоматично управление на трекерната система по един функционален критерий - опазване на изправността на отделните елементи на системата, подложени на непредвидени външни влияния (природни явления).

д.т.н. Станимир Петров - управител Куантум и Ко,

Информация на: quantumco@abv.bg или на: www.quantumbg.net
Top